หน้าแรก » ข้าวทิพย์ ธิดาดิน » คอร์ดเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

คอร์ดเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

คอร์ดเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Em | C | D | G |

 
เคยโพสต์ เคยแ
ท็ก 
 
 
ถึงน้องอยู่ปร
Em 
ะจำ
 
ไปไ
สมาไส กะเอิ้นกะถาม ปาน
อยู่นำกัน
 
ทียวไลน์ว่าคิดฮอด 
 
มาจ
อดหน้าจอทุกวัน
 
คำ
Em 
คมอมยิ้ม แคปชันหวาน ๆ
 
อ้าย
กะส่งมาให้อ่
าน 
 
อยู่บ่เ
ซา

 
แต่ตอน
นี้บ่ฮู้เป็นห
ยัง
 
หลาย ๆ อ
Em 
ย่างเบิ่งทรงเงียบเ
หงา
 
อ้ายบ่โ
ทร บ่แท็ก บ่ไลน์หาคือเก่า
 
คือเ
ฮาฮักกันใหม่ ๆ  

 
* เบิดแล้วบ้อ
ฮัก 
 
 
Bm 
เว้าสู่น้อ
Em 
งฟังแน
 
ยัง
ฮักกันอยู่ 
 
หรือว่าบ่แคร์
 
บอก
แนอ้ายคิดจั่งใด๋
 
เบิดแล้วบ้อ
ฮัก 
 
หรือ
Bm 
อ้ายกำลังมี
Em 
ไผ
 
อ้าย
จั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้า
ยเคย..
(บอกว่าฮักคักฮักแน)

INSTRU | G | D | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D |

 
เว้าสู่ฟั
Am 
งแน 
 
เป็นห
ยังคือบ่คื
Bm 
อเก่า
 
ใจน้
องมันอุกอั่งเอ้า 
 
ย้อนคิ
ดนำหลาย 
 
 

( *, * )

..บอกว่
าฮักคัก 
 
 
Em 
ฮักแน
 
ว้าสู่ฟั
งแน 
 
เบิดฮักกันแล้วบ้อ..

OUTRO | G | C | D | G |

เนื้อเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก
เคยโพสต์ เคยแท็ก ถึงน้องอยู่ประจำ
ไปไสมาไส กะเอิ้นกะถาม ปานอยู่นำกัน
เทียวไลน์ว่าคิดฮอด มาจอดหน้าจอทุกวัน
คำคมอมยิ้ม แคปชันหวาน ๆ
อ้ายกะส่งมาให้อ่าน อยู่บ่เซา

แต่ตอนนี้บ่ฮู้เป็นหยัง
หลาย ๆ อย่างเบิ่งทรงเงียบเหงา
อ้ายบ่โทร บ่แท็ก บ่ไลน์หาคือเก่า
คือเฮาฮักกันใหม่ ๆ

*เบิดแล้วบ้อฮัก เว้าสู่น้องฟังแน
ยังฮักกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนอ้ายคิดจั่งใด๋
เบิดแล้วบ้อฮัก หรืออ้ายกำลังมีไผ
อ้ายจั่งบ่ค่อยสนใจคนที่อ้ายเคย..
บอกว่าฮักคักฮักแน

เว้าสู่ฟังแน เป็นหยังคือบ่คือเก่า
ใจน้องมันอุกอั่งเอ้า ย้อนคิดนำหลาย

ซ้ำ (*,*)

เว้าสู่น้องฟังแน เบิดฮักกันแล้วบ้อ
เพลง : เบิดแล้วบ้อฮัก
ศิลปิน : ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
Digital Download : *123 7029
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน - เบิดแล้วบ้อฮัก
 โฆษณา