คอร์ดเพลง แกงหราง – ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง : แกงหราง ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง แกงหราง - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : แกงหราง


INTRO | G | D | Em | C D | ( 3 Times ) | D |

 
ตอนสุดท้
G 
ายจะจ
D 
บยังไงก็
Em 
รู้ดี
 
บอกตร
G 
งๆ 
 
ว่าวงกา
D 
รนี้มันไม่
Em 
ง่าย
 
มีชี
G 
วิตอยู่ในเรือน
D 
จำมันไม่
Em 
บาย
 
ก่อนที่มันจะส
C 
ายเกินไป 
 
ลองคิดทบท
D 
วนดูใหม่
 
ว่าโรงเ
C 
รียนสูไปกับข้างใ
D 
นหราง
 
ที่ไหนสบายกว่
G 
ากัน 
 
 
D 

 
มีหน้าที่ให้
G 
ทำ 
 
พ่อแม่หา
D 
ตังค์ปล้ำให้สู
Em 
เรียน
 
สูกะเ
G 
รียน เรียน เรียน
 
ไม่ใช่เ
D 
บียน เบียน เบียน อยู่อย่
Em 
างนี้
 
ต่อหน้าเ
G 
รียบเหมือนกับผ้า
D 
พับ 
 
ลับหลังยับ
Em 
ยู่ยี่

 
ออกจากบ้านแต่ง
C 
ตัวดูดี
 
แต่ไปไม่
D 
ถึงโรงเรียนสักที
 
ใช้ชี
C 
วิตตามเพื่อนเที่ยวเชือนหรอยเต็
D 
มที่
 
ปีทั้งปีมันปล้ำแต่
G 
ยีใบ

Am 
อายุยังน้อย 
 
อย่าทำเป็นห้าว
 
เพราะพี่ห
Em 
ลวงเฒ่ามาก่อนสู
 
เพราะโรงเ
C 
รียนที่สูอยู่ 
 
มัน
D 
หรูหว่าอยู่ในหราง

 
หรือว่าสูเบื่อข้าวหมูแ
C 
ดง
 
หรือว่าสูอยาก
D 
อีกินแกงห
Em 
ราง
 
เห็นเที่ยวหรอยเที่ยวหนุกเที่ยวก
C 
ร่าง
 
เห็นทำตัวกางห
D 
ลาง 
 
หม้ายความอยู่ค
G 
วั่นๆ

 
ตามแต่เ
C 
พื่อนชอบเชือนชอบ
D 
ยัน
 
วันทั้
G 
งวันมัน
D/F# 
ปล้ำแต่หา
Em 
เรื่อง 
 
 
D 
 
ชวนกันเ
C 
สพจนหน้าเดฟ 
 
จนตาเห
D 
ลือง
 
แต่เรื่องเ
C 
รียนแค่เพียงได้ฟังมันชาติเ
D 
อือม
 
ถึงแหลงถึงเตือนใครห้ามไม่สน
 
 
ก็ต้องทนเป็นอันธพ
G 
าล 
 
 
D 

INSTRU | G D | Em | G D | Em |
INSTRU | G D | Em | C | D | C | D | G | D |

Am 
อายุยังน้อย 
 
อย่าทำเป็นห้าว
 
เพราะพี่ห
Em 
ลวงเฒ่ามาก่อนสู
 
เพราะโรงเ
C 
รียนที่สูอยู่ 
 
มัน
D 
หรูหว่าอยู่ในหราง

 
หรือว่าสูเบื่อข้าวหมูแ
C 
ดง
 
หรือว่าสูอยาก
D 
อีกินแกงห
Em 
ราง
 
เห็นเที่ยวหรอยเที่ยวหนุกเที่ยวก
C 
ร่าง
 
เห็นทำตัวกางห
D 
ลาง 
 
หม้ายความอยู่ค
G 
วั่นๆ

 
ตามแต่เ
C 
พื่อนชอบเชือนชอบ
D 
ยัน
 
วันทั้
G 
งวันมัน
D/F# 
ปล้ำแต่หา
Em 
เรื่อง 
 
 
D 
 
ชวนกันเ
C 
สพจนหน้าเดฟ 
 
จนตาเห
D 
ลือง
 
แต่เรื่องเ
C 
รียนแค่เพียงได้ฟังมันชาติเ
D 
อือม

 
หรือว่าสูเบื่อข้าวหมูแ
C 
ดง
 
หรือว่าสูอยาก
D 
อีกินแกงห
Em 
ราง
 
เห็นเที่ยวหรอยเที่ยวหนุกเที่ยวก
C 
ร่าง
 
เห็นทำตัวกางห
D 
ลาง 
 
หม้ายความอยู่ค
G 
วั่นๆ

 
ตามแต่เ
C 
พื่อนชอบเชือนชอบ
D 
ยัน
 
วันทั้
G 
งวันมัน
D/F# 
ปล้ำแต่หา
Em 
เรื่อง 
 
 
D 
 
ชวนกันเ
C 
สพจนหน้าเดฟ 
 
จนตาเห
D 
ลือง
 
แต่เรื่องเ
C 
รียนแค่เพียงได้ฟังมันชาติเ
D 
อือม
 
ถึงแหลงถึงเตือนใครห้ามไม่สน
 
 
ก็ต้องทนเป็นอันธพ
G 
าล..

OUTRO | G | D | Em | C D |
OUTRO | G | D | Em | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แกงหราง


ตอนสุดท้ายจะจบยังไงก็รู้ดี
บอกตรงๆ ว่าวงการนี้มันไม่ง่าย
มีชีวิตอยู่ในเรือนจำมันไม่บาย
ก่อนที่มันจะสายเกินไป ลองคิดทบทวนดูใหม่
ว่าโรงเรียนสูไปกับข้างในหราง
ที่ไหนสบายกว่ากัน

มีหน้าที่ให้ทำ พ่อแม่หาตังค์ปล้ำให้สูเรียน
สูกะเรียน เรียน เรียน
ไม่ใช่เบียน เบียน เบียน อยู่อย่างนี้
ต่อหน้าเรียบเหมือนกับผ้าพับ ลับหลังยับยู่ยี่

ออกจากบ้านแต่งตัวดูดี
แต่ไปไม่ถึงโรงเรียนสักที
ใช้ชีวิตตามเพื่อนเที่ยวเชือนหรอยเต็มที่
ปีทั้งปีมันปล้ำแต่ยีใบ

อายุยังน้อย อย่าทำเป็นห้าว
เพราะพี่หลวงเฒ่ามาก่อนสู
เพราะโรงเรียนที่สูอยู่ มันหรูหว่าอยู่ในหราง

หรือว่าสูเบื่อข้าวหมูแดง
หรือว่าสูอยากอีกินแกงหราง
เห็นเที่ยวหรอยเที่ยวหนุกเที่ยวกร่าง
เห็นทำตัวกางหลาง หม้ายความอยู่ควั่นๆ

ตามแต่เพื่อนชอบเชือนชอบยัน
วันทั้งวันมันปล้ำแต่หาเรื่อง
ชวนกันเสพจนหน้าเดฟ จนตาเหลือง
แต่เรื่องเรียนแค่เพียงได้ฟังมันชาติเอือม
ถึงแหลงถึงเตือนใครห้ามไม่สน
ก็ต้องทนเป็นอันธพาล

( ดนตรี )

อายุยังน้อย อย่าทำเป็นห้าว
เพราะพี่หลวงเฒ่ามาก่อนสู
เพราะโรงเรียนที่สูอยู่ มันหรูหว่าอยู่ในหราง


หรือว่าสูเบื่อข้าวหมูแดง
หรือว่าสูอยากอีกินแกงหราง
เห็นเที่ยวหรอยเที่ยวหนุกเที่ยวกร่าง
เห็นทำตัวกางหลาง หม้ายความอยู่ควั่นๆ

ตามแต่เพื่อนชอบเชือนชอบยัน
วันทั้งวันมันปล้ำแต่หาเรื่อง
ชวนกันเสพจนหน้าเดฟ จนตาเหลือง
แต่เรื่องเรียนแค่เพียงได้ฟังมันชาติเอือม

หรือว่าสูเบื่อข้าวหมูแดง
หรือว่าสูอยากอีกินแกงหราง
เห็นเที่ยวหรอยเที่ยวหนุกเที่ยวกร่าง
เห็นทำตัวกางหลาง หม้ายความอยู่ควั่นๆ

ตามแต่เพื่อนชอบเชือนชอบยัน
วันทั้งวันมันปล้ำแต่หาเรื่อง
ชวนกันเสพจนหน้าเดฟ จนตาเหลือง
แต่เรื่องเรียนแค่เพียงได้ฟังมันชาติเอือม
ถึงแหลงถึงเตือนใครห้ามไม่สน
ก็ต้องทนเป็นอันธพาล..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แกงหราง (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend