หน้าแรก » THE TIK » คอร์ดเพลง สูงกว่า – THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดเพลง สูงกว่า – THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดเพลง : สูงกว่า THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดเพลง สูงกว่า - THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เพลง :

ศิลปิน : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เนื้อร้อง/ทำนอง : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดทั้งหมด : Gm,F,Eb,Bb


INTRO | Gm | Gm | F | F | ( 3 Times )

 
เขาเกิ
Gm 
ดมาในครอบครัวสามัญชน
 
ครอบครั
วหนึ่ง
 
พ่อ
Gm 
แม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
 
เมื่อย
ามเขาเติบใหญ่
Eb 
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
 
ดั่งแก้
Gm 
วตาดวงใจ
 
พร่ำสอ
Eb 
นคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
 
ด้วยเกียรติ
Gm 
ชายชาตรี

 
เด็กห
Bb 
นุ่มผู้ทระนงองอาจ
 
จากบทบ
าทลูกสามัญชนคนธรร
Gm 
มดา
 
ผ่านไปหลา
Eb 
ยปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
 
เหมือนตีต
ราความเป็นคนสูงเกิ
Gm 
นใคร
 
หลงลืม
Bb 
ไป 
 
คำที่พ่อแม่สั่งสอน
 
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่
Gm 
นหาย
 
คนต่ำกว่
Eb 
าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
 
คำสั่งน
ายคือเส้นทางความเ
Gm 
จริญ

 
เขาเกิ
Gm 
ดมาในครอบครัวสามัญชน
 
ครอบครั
วหนึ่ง
 
พ่อ
Gm 
แม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
 
เมื่อย
ามเขาเติบใหญ่
Eb 
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
 
ดั่งแก้
Gm 
วตาดวงใจ
 
พร่ำสอ
Eb 
นคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
 
ด้วยเกียรติ
Gm 
ชายชาตรี

INSTRU | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Eb | Eb | Gm | Gm |

 
เด็กห
Bb 
นุ่มผู้ทระนงองอาจ
 
จากบทบ
าทลูกสามัญชนคนธรร
Gm 
มดา
 
ผ่านไปหลา
Eb 
ยปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
 
เหมือนตีต
ราความเป็นคนสูงเกิ
Gm 
นใคร
 
หลงลืม
Bb 
ไป 
 
คำที่พ่อแม่สั่งสอน
 
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่
Gm 
นหาย
 
คนต่ำกว่
Eb 
าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
 
คำสั่งน
ายคือเส้นทางความเ
Gm 
จริญ..

 
วันห
Gm 
นึ่งเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้ม
 
พร้อ
มกับยศใหม่
 
พ่อแ
Gm 
ก่ ๆ ที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชาย
 
น้ำ
ตาไหลเป็นสายธาร

 
วา
Eb 
จาที่แผ่วเบา 
 
ปานคำสั่งสุดท้าย
 
อยากให้ลู
Gm 
กชายฟัง
 
ถอดชุด
Eb 
นั้นโยนทิ้งไป
 
ฉันอยากก
อดลูกชายฉันคนเก่า

 
ก่อนจะ
Eb 
ตาย 
 
อยากให้ฟังคำสอนเจ้า
 
อย่าลืมเ
งา 
 
จนหาตนค้นไ
Gm 
ม่เจอ
 
ก่อนฉัน
Eb 
ตาย 
 
อยากให้จำคำสอนเจ้า
 
อย่าลืมเ
งา 
 
จนหาตนค้นไ
Gm 
ม่เจอ

OUTRO | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Gm | Gm | Eb F | Gm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สูงกว่า


เขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชน
ครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
เมื่อยามเขาเติบใหญ่
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
ดั่งแก้วตาดวงใจ
พร่ำสอนคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
ด้วยเกียรติชายชาตรี

เด็กหนุ่มผู้ทระนงองอาจ
จากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดา
ผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
เหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใคร
หลงลืมไป คำที่พ่อแม่สั่งสอน
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่นหาย
คนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
คำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญ

เขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชน
ครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว
เมื่อยามเขาเติบใหญ่
ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรัก..
ดั่งแก้วตาดวงใจ
พร่ำสอนคุณธรรมชี้นำค้ำคงไว้
ด้วยเกียรติชายชาตรี

( ดนตรี )

เด็กหนุ่มผู้ทระนงองอาจ
จากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดา
ผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่า
เหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใคร
หลงลืมไป คำที่พ่อแม่สั่งสอน
ไร้อาทรคุณธรรมลับหล่นหาย
คนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไป
คำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญ..

วันหนึ่งเขาเดินเข้าบ้านกระหยิ่มยิ้ม
พร้อมกับยศใหม่
พ่อแก่ ๆ ที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชาย
น้ำตาไหลเป็นสายธาร

วาจาที่แผ่วเบา ปานคำสั่งสุดท้าย
อยากให้ลูกชายฟัง
ถอดชุดนั้นโยนทิ้งไป
ฉันอยากกอดลูกชายฉันคนเก่า

ก่อนจะตาย อยากให้ฟังคำสอนเจ้า
อย่าลืมเงา จนหาตนค้นไม่เจอ
ก่อนฉันตาย อยากให้จำคำสอนเจ้า
อย่าลืมเงา จนหาตนค้นไม่เจอ

มิวสิควิดีโอ สูงกว่า THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เพลง สูงกว่า
ศิลปิน : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)
เซิ้ง มิวสิก จำกัด โทร 098-4426915
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :