คอร์ดเพลง ตีนที่มองไม่เห็น – วงนั่งเล่น x สาธิต กาลวันตวานิช

  
Text   

INTRO | E | Asus2 | E/G# | Asus2 |

 
วัน
E 
นั้น 
 
ฉัน
Asus2 
ยืนอยู่บนปาก
E/G# 
เหว
 
มีแม่
Asus2 
น้ำสายหนึ่งที่เชี่ย
F#m 
วกราก
Asus2 
ลึกลงไปในซ
B 
อกผา
 
อยู่
E 
ดีๆ 
 
มี
Asus2 
ตีนที่มองไม่
E/G# 
เห็น
 
ถีบ
Asus2 
ฉันจนต้องกร
F#m 
ะเด็น
 
ตกลง
Asus2 
ไปในสาย
B 
น้ำ 
 
ที่ไหลบ่า

INSTRU | E | Asus2 | E/G# | Asus2 |

Asus2 
จม.. 
 
 
E/G# 
ไม่จม
 
ไม่มีเ
F#m 
วลาให้มัวระทมใ
E 
ดๆ
Asus2 
ตาย.. 
 
ไม่
E/G# 
ตาย
 
ยังไงยั
F#m 
งไงต้องตะกายให้ถึ
B 
งฝั่ง

 
และ
Asus2 
แล้ว 
 
ก็ได้
E/G# 
รู้
 
ถ้า
F#m 
มนุษย์ไม่ยอมสิ้นห
E 
วัง
 
อาจจะ
Asus2 
มี 
 
รา
E/G# 
งวัล
 
จา
F#m 
กฟ้าเบื้องบน 
 
แด่
A 
คนที่ไม่ยอม
B 
แพ้

 
ถ้าไม่มีวัน
A 
นั้น 
 
คงไม่มี
G#m 
วันนี้
 
ไม่มีเสี้ยว
F#m 
นาที 
 
ให้จด
Am 
จำอย่างภาคภู
E 
มิใจ
 
จะเ
G#7 
ดินก้าวไปช้
A 
าๆ
 
จ้องตากับปั
G#m 
ญหาไม่หวั่นไหว
F#m 
ใช้ชีวิตต่อไป.
Am 
 
อย่างเข้าใจและยอมรับมัน

INSTRU | A B | C#m D#dim | A B | E Esus4 | E |

 
วัน
E 
นี้ 
 
ฉัน
Asus2 
ยืนอยู่บนฝั่
E/G# 
งนี้
 
มองกลับ
Asus2 
ไปดูสายน้ำ
F#m 
เชี่ยว
 
ที่
A 
ฉันได้ว่ายข้า
B 
มมา
 
อยากขอบ
E 
คุณ 
 
ขอบคุณ
A 
ตีนที่มองไม่
E/G# 
เห็น
 
ที่ถีบ
A 
ฉันจนต้องกร
F#m 
ะเด็น
 
ให้ได้เ
A 
ห็นว่าชี
B 
วิต 
 
ช่างมี
E 
ค่า 
 
 
Esus4 
 
E 

INSTRU | C#m | G#m | A | F#m |
INSTRU | A | C#m | E Esus4 | E |

Asus2 
จม.. 
 
 
E/G# 
ไม่จม
 
ไม่มีเ
F#m 
วลาให้มัวระทมใ
E 
ดๆ
Asus2 
ตาย.. 
 
ไม่
E/G# 
ตาย
 
ยังไงยั
F#m 
งไงต้องตะกายให้ถึ
B 
งฝั่ง

 
และ
Asus2 
แล้ว 
 
ก็ได้
E/G# 
รู้
 
ถ้า
F#m 
มนุษย์ไม่ยอมสิ้นห
E 
วัง
 
อาจจะ
Asus2 
มี 
 
รา
E/G# 
งวัล
 
จา
F#m 
กฟ้าเบื้องบน 
 
แด่
A 
คนที่ไม่ยอม
B 
แพ้

 
ถ้าไม่มีวัน
A 
นั้น 
 
คงไม่มี
G#m 
วันนี้
 
ไม่มีเสี้ยว
F#m 
นาที 
 
ให้จด
Am 
จำอย่างภาคภู
E 
มิใจ
 
จะเ
G#7 
ดินก้าวไปช้
A 
าๆ
 
จ้องตากับปั
G#m 
ญหาไม่หวั่นไหว
F#m 
ใช้ชีวิตต่อไป.
Am 
 
อย่างเข้าใจและยอมรับมัน

OUTRO | A B | C#m D#dim | A B | E Esus4 | E |


วันนั้นฉันยืนอยู่บนปากเหว
มีแม่น้ำสายหนึ่งที่เชี่ยวกราก
ลึกลงไปในซอกผา
อยู่ดีๆ มีตีนที่มองไม่เห็น
ถีบฉันจนต้องกระเด็น
ตกลงไปในสายน้ำ ที่ไหลบ่า

จม.. ไม่จม ไม่มีเวลาให้มัวระทมใดๆ
ตาย.. ไม่ตาย ยังไงยังไงต้องตะกายให้ถึงฝั่ง

และแล้วก็ได้รู้ ถ้ามนุษย์ไม่ยอมสิ้นหวัง
อาจจะมีรางวัล จากฟ้าเบื้องบน
แด่คนที่ไม่ยอมแพ้

ถ้าไม่มีวันนั้น คงไม่มีวันนี้
ไม่มีเสี้ยวนาทีให้จดจำอย่างภาคภูมิใจ
จะเดินก้าวไปช้าๆ
จ้องตากับปัญหาไม่หวั่นไหว
ใช้ชีวิตต่อไป.. อย่างเข้าใจและยอมรับมัน

( ดนตรี )

วันนี้ฉันยืนอยู่บนฝั่งนี้
มองกลับไปดูสายน้ำเชี่ยว
ที่ฉันได้ว่ายข้ามมา
อยากขอบคุณ ขอบคุณตีนที่มองไม่เห็น
ที่ถีบฉันจนต้องกระเด็น
ให้ได้เห็นว่าชีวิตช่างมีค่า

( ดนตรี )

จม.. ไม่จม ไม่มีเวลาให้มัวระทมใดๆ
ตาย.. ไม่ตาย ยังไงยังไงต้องตะกายให้ถึงฝั่ง

และแล้วก็ได้รู้ ถ้ามนุษย์ไม่ยอมสิ้นหวัง
อาจจะมีรางวัล จากฟ้าเบื้องบน
แด่คนที่ไม่ยอมแพ้

ถ้าไม่มีวันนั้น คงไม่มีวันนี้
ไม่มีเสี้ยวนาทีให้จดจำอย่างภาคภูมิใจ
จะเดินก้าวไปช้าๆ
จ้องตากับปัญหาไม่หวั่นไหว
ใช้ชีวิตต่อไป.. อย่างเข้าใจและยอมรับมัน


รูปภาพคอร์ด ตีนที่มองไม่เห็น – วงนั่งเล่น x สาธิต กาลวันตวานิช

คอร์ดเพลง ตีนที่มองไม่เห็น - วงนั่งเล่น x สาธิต กาลวันตวานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตีนที่มองไม่เห็น (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend