หน้าแรก » วงนั่งเล่น » คอร์ดเพลง หน้ากาก – วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง หน้ากาก – วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง หน้ากาก วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง หน้ากาก - วงนั่งเล่น

เพลง หน้ากาก (คอร์ด)

ศิลปิน : วงนั่งเล่น

แนวเพลง : #สตริง

Single : วงนั่งเล่น หน้ากาก

คีย์คอร์ดเพลง หน้ากาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G Em | C Am D | ( 2 Times )

 
ยิ่งส
วมหน้ากาก 
 
ยิ่ง
Em 
เห็นข้างใน
 
จะ
สีอะไรก็
Am 
ใส 
 
ว่าง
 
ไม่เ
ห็นหน้าตาแต่
Em 
เห็นหัวใจ
 
ใคร
คิดอะไรก็
Am 
เห็นกระจ่
าง
 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
ดี 
 
พิสูจน์
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D |

 
อา
จงหลับตาไม่
Em 
ลง
 
เพราะยังพะ
วงถึงคนมากม
าย
 
เฮียต่
ายไม่ทำเสื้อผ้า
 
แต่ทำหน้าก
ากแจกใครต่อใคร
 
แต่บาง
คนเป็นนักลงทุน
 
เอาแต่กัก
ตุนไว้ขึ้นราคา
 
รู้
Am 
หน้าไม่รู้ใจ 
 
ไม่เห็นห
น้า.. 
 
แต่เห็น
ใจ 
 
 

 
ยิ่งส
วมหน้ากาก 
 
ยิ่ง
Em 
เห็นข้างใน
 
จะ
สีอะไรก็
Am 
ใส 
 
ว่าง
 
ไม่เ
ห็นหน้าตาแต่
Em 
เห็นหัวใจ
 
ใคร
คิดอะไรก็
Am 
เห็นกระจ่
าง
 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
ดี 
 
พิสูจน์
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D |

 
ผ.
อ.ร.พ.อู่ฮั่น 
 
ยอมเสียส
ละแม้ลมหา
ยใจ
 
คุณห
มอน้องพยาบาล
 
บ้านเราก็เห
นื่อยไม่แพ้ที่ไหน
 
แต่บาง
คนเอาแต่ตัวเอง
 
ไม่เห็นคน
อื่นอยู่ในสายตา
 
รู้
Am 
หน้าไม่รู้ใจ 
 
ไม่เห็นห
น้า.. 
 
แต่เห็
นใจ 
 
 

 
ยิ่งส
วมหน้ากาก 
 
ยิ่ง
Em 
เห็นข้างใน
 
จะ
สีอะไรก็
Am 
ใส 
 
ว่าง
 
ไม่เ
ห็นหน้าตาแต่
Em 
เห็นหัวใจ
 
ใคร
คิดอะไรก็
Am 
เห็นกระจ่
าง
 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
ดี 
 
พิสูจน์
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D | ( 2 Times )

 
เรื่อ
Am 
งนี้สอนให้รู้ว่า 
 
ถึงส
วมหน้าก
าก
 
ก็
คงไม่อาจปิดบัง 
 
หัวใจ

INSTRU | G Em | C Am D | ( 2 Times )

 
ใคร
Am 
ร้ายใคร
ดี 
 
พิสูจน์
กันในวันที่ทุก
Em 
ข์ยาก
 
ยิ่ง
Am 
สวมหน้าก
าก.. 
 
ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ…

INSTRU | G Em | C Am D | G |


ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นข้างใน
จะสีอะไรก็ใสสว่าง
ไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจ
ใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่าง
ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

( ดนตรี )

อาจงหลับตาไม่ลง
เพราะยังพะวงถึงคนมากมาย
เฮียต่ายไม่ทำเสื้อผ้า
แต่ทำหน้ากากแจกใครต่อใคร
แต่บางคนเป็นนักลงทุน
เอาแต่กักตุนไว้ขึ้นราคา
รู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้า.. แต่เห็นใจ

ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นข้างใน
จะสีอะไรก็ใสสว่าง
ไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจ
ใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่าง
ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

( ดนตรี )

ผ.อ.ร.พ.อู่ฮั่น ยอมเสียสละแม้ลมหายใจ
คุณหมอน้องพยาบาล
บ้านเราก็เหนื่อยไม่แพ้ที่ไหน
แต่บางคนเอาแต่ตัวเอง
ไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตา
รู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่เห็นหน้า.. แต่เห็นใจ

ยิ่งสวมหน้ากาก ยิ่งเห็นข้างใน
จะสีอะไรก็ใสสว่าง
ไม่เห็นหน้าตาแต่เห็นหัวใจ
ใครคิดอะไรก็เห็นกระจ่าง
ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ

( ดนตรี )

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงสวมหน้ากาก
ก็คงไม่อาจปิดบัง หัวใจ

( ดนตรี )

ใครร้ายใครดี พิสูจน์กันในวันที่ทุกข์ยาก
ยิ่งสวมหน้ากาก.. ยิ่งเห็นกระจ่างหัวใจ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หน้ากาก (คอร์ด)
ศิลปิน วงนั่งเล่น
 โฆษณา