หน้าแรก » วงนั่งเล่น » คอร์ดเพลง โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง – วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง – วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง วงนั่งเล่น

วงนั่งเล่น

เพลง โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง (คอร์ด)

ศิลปิน : วงนั่งเล่น

แนวเพลง : #สตริง

Single : วงนั่งเล่น โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง

คีย์คอร์ดเพลง โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | G | D |

 
เมื่อ
ฟ้าไม่มีเครื่อง
บิน 
 
 
นกก็บินเต็ม
ฟ้า
 
รือไม่ออกหาป
ลา 
 
ฝูงป
ลาก็ว่ายเต็มค
ลอง
 
เมื่อ
Bm 
ยามถนนไม่
E7 
มีรถยนต์ 
 
หมอกค
วันก็พลันส
ลาย
 
ให้เราได้
Em 
มอง 
 
ให้เราได้ไตร่ต
รอง 
 
ผื่อเราจะเข้า
ใจ 
 
 
F#7 

 
ว่าเ
Bm 
พื่อนกำลังจะบอกอะไ
F#m 
รเรา
 
ว่า
นกกำลังจะบอกอะไ
รเรา 
 
 
F#7 
 
ฝูง
Bm 
ปลากำลังจะบอกอะไ
F#m 
รเรา
 
ดิน
ฟ้า 
 
 
F#m 
กำ… 
 
 
Em 
ลัง 
 
จะบ
อกอะไรเรา

 
ลกใบ
F#m 
นี้ 
 
ไม่ได้
มีไว้ให้ใครค
รอง
 
ลกใบ
F#m 
นี้ 
 
ไม่มีมีใ
ครที่เป็นเจ้าข
อง
 
ลกใบ
F#m 
นี้ 
 
เป็นของเ
รา.. 
 
ทั้งผ
อง
 
อยู่
Em 
ด้วยกัน 
 
 
พึ่งพากันด้วย
รักและความเข้า
ใจ

INSTRU | G | D | G | D |

 
ผู้
คนกำลังทุกข์ย
าก 
 
ศรัท
ธาเริ่มแตกส
ลาย
 
หรือเ
รากำลังฝันไ
ป 
 
จะ
ตื่นเมื่อไรไม่
รู้
 
หรือ
Bm 
ฟ้ากำลังชี้
E7 
นำ 
 
ธรรมช
าติกำลังพร่ำส
อน
 
ให้เราได้
Em7 
รู้ 
 
ให้เราได้
ดู 
 
ผื่อเราจะคิดไ
ด้ 
 
 
F#7 

 
ว่าเ
Bm 
พื่อนกำลังจะบอกอะไ
F#m 
รเรา
 
ว่า
นกกำลังจะบอกอะไ
รเรา 
 
 
F#7 
 
ฝูง
Bm 
ปลากำลังจะบอกอะไ
F#m 
รเรา
 
ดิน
ฟ้า 
 
 
F#m 
กำ… 
 
 
Em 
ลัง 
 
จะบ
อกอะไรเรา

 
ลกใบ
F#m 
นี้ 
 
ไม่ได้
มีไว้ให้ใครค
รอง
 
ลกใบ
F#m 
นี้ 
 
ไม่มีมีใ
ครที่เป็นเจ้าข
อง
 
ลกใบ
F#m 
นี้ 
 
เป็นของเ
รา.. 
 
ทั้งผ
อง
 
อยู่
Em 
ด้วยกัน 
 
 
พึ่งพากันด้วย
รักและความเข้า
ใจ

 
ไม่มี
นก 
 
ไม่มี
Em 
ปลา..
F#m 
 
ไม่มีต้น
ไม้ 
 
ไม่มีเ
รา


เมื่อฟ้าไม่มีเครื่องบิน นกก็บินเต็มฟ้า
เรือไม่ออกหาปลา ฝูงปลาก็ว่ายเต็มคลอง
เมื่อยามถนนไม่มีรถยนต์ หมอกควันก็พลันสลาย
ให้เราได้มอง ให้เราได้ไตร่ตรอง เผื่อเราจะเข้าใจ

ว่าเพื่อนกำลังจะบอกอะไรเรา
ว่านกกำลังจะบอกอะไรเรา
ฝูงปลากำลังจะบอกอะไรเรา
ดินฟ้ากำลังจะบอกอะไรเรา

โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง
โลกใบนี้ไม่มีมีใครที่เป็นเจ้าจอง
โลกใบนี้เป็นของเราทั้งผอง
อยู่ด้วยกัน พึ่งพากันด้วยรักและความเข้าใจ

( ดนตรี )

ผู้คนกำลังทุกข์ยาก ศรัทธาเริ่มแตกสลาย
หรือเรากำลังฝันไปจะตื่นเมื่อไรไม่รู้
หรือฟ้ากำลังชี้นำ ธรรมชาติกำลังพร่ำสอน
ให้เราได้รู้ ให้เราได้ดู เผื่อเราจะคิดได้

ว่าเพื่อนกำลังจะบอกอะไรเรา
ว่านกกำลังจะบอกอะไรเรา
ฝูงปลากำลังจะบอกอะไรเรา
ดินฟ้ากำลังจะบอกอะไรเรา

โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง
โลกใบนี้ไม่มีมีใครที่เป็นเจ้าจอง
โลกใบนี้เป็นของเราทั้งผอง
อยู่ด้วยกัน พึ่งพากันด้วยรักและความเข้าใจ

ไม่มีนก ไม่มีปลา ไม่มีต้นไม้ ไม่มีเรา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครครอง (คอร์ด)
ศิลปิน วงนั่งเล่น
Facebook : วงนั่งเล่น – Nanglen Band
 โฆษณา