หน้าแรก » พลพล » คอร์ดเพลง ใครคนนั้น – พลพล x Labanoon

คอร์ดเพลง ใครคนนั้น – พลพล x Labanoon

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ใครคนนั้น
พลพล x Labanoon

INTRO | Am | D | G | G |

 
กาลเว
Am 
ลาทำให้เราต้องจ
ากกัน
 
ความผูก
พันไม่เคยจาง
Em 
หาย
 
ยังคงนึก
Am 
ถึงวันที่มีความห
มาย 
 
อยู่เส
มอ

 
ว่าคิด
Am 
ถึงใครคนนั้นที่จา
กไป
 
ป่านนี้เ
ธอจะเป็นเช่น
Em 
ไร
 
ได้แต่ฝาก
Am 
ไว้ผ่านสายลมความห่
วงใย
 
ช่วยส่งถึ
งเธอ
G7 

 
* (แต่)ยังคงคิด
ถึงเสมอ
  ยังคงรักเ
ธอไม่เคยเปลี่ยนแ
Em 
ปลง
 
ยังคงจำเรื่องร
าว 
 
ทุกวินา
ที
 
ที่มีเธอร่วมเ
ดิน 
 
ร่วมสร้างความ
G7 
ฝัน

 
** ฉันยังคงคิด
ถึงทุกครั้ง
  ยามลืมตาขึ้น
มา 
 
ตื่นมาจาก
Em 
ฝัน
 
แม้รู้ว่าคงไ
Am 
ม่มีวัน 
 
แต่ฉันยังคงแอบ
ยิ้มทุกครั้ง
 
คราวนึกถึ
งเธอ

 
กอดแน่นแค่ไ
Am 
หน 
 
สุดท้ายก็ต้อ
งปล่อย
 
ฝันดีแค่ไ
หน 
 
สุดท้ายก็ต้อ
Em 
งตื่น
 
ก็เก็บเรื่อง
Am 
ราว 
 
ที่ไม่อาจจะย้อ
นคืน
 
ฉันคงต้องเ
ข้าใจ

( * , ** )

Em 
  ยังคงจำเรื่องร
าว 
 
เธอและ
ฉัน 
 
ไม่เ
คยลืม
Em 
  ยังมีคำภา
วนา 
 
จากใจ
ฉัน 
 
ให้เ
ธอ 
 
อยู่เสมอ

INSTRU | Am | D | G | G |

( * , ** )

 
แต่ฉันยังคงแอ
Am 
บยิ้มทุกครั้ง
 
แด่ใครคนนั้นที่
ทำให้จำ 
 
ก็สุขใจ

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน
ความผูกพันไม่เคยจางหาย
ยังคงนึกถึงวันที่มีความหมาย อยู่เสมอ

ว่าคิดถึงใครคนนั้นที่จากไป
ป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไร
ได้แต่ฝากไว้ผ่านสายลมความห่วงใย
ช่วยส่งถึงเธอ

* ยังคงคิดถึงเสมอ
ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ยังคงจำเรื่องราว ทุกวินาที
ที่มีเธอร่วมเดิน ร่วมสร้างความฝัน

** ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้ง
ยามลืมตาขึ้นมา ตื่นมาจากฝัน
แม้รู้ว่าคงไม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง
คราวนึกถึงเธอ

กอดแน่นแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปล่อย
ฝันดีแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องตื่น
ก็เก็บเรื่องราว ที่ไม่อาจจะย้อนคืน
ฉันคงต้องเข้าใจ

( * , ** )

ยังคงจำเรื่องราว เธอและฉัน ไม่เคยลืม
ยังมีคำภาวนา จากใจฉัน ให้เธอ อยู่เสมอ

(ดนตรี)

( * , ** )

แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง
แด่ใครคนนั้นที่ทำให้จำ ก็สุขใจ
#ใครคนนั้น
เนื้อร้อง / ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน
พลพล - ใครคนนั้น
 โฆษณา