คอร์ดเพลง ใครคนนั้น – พลพล x Labanoon

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ใครคนนั้น
พลพล x Labanoon

INTRO | Am | D | G | G |

 
กาลเว
Am 
ลาทำให้เราต้องจ
D 
ากกัน
 
ความผูก
G 
พันไม่เคยจาง
Em 
หาย
 
ยังคงนึก
Am 
ถึงวันที่มีความห
D 
มาย 
 
อยู่เส
G 
มอ

 
ว่าคิด
Am 
ถึงใครคนนั้นที่จา
D 
กไป
 
ป่านนี้เ
G 
ธอจะเป็นเช่น
Em 
ไร
 
ได้แต่ฝาก
Am 
ไว้ผ่านสายลมความห่
D 
วงใย
 
ช่วยส่งถึ
G 
งเธอ
G7 

 
* (แต่)ยังคงคิด
C 
ถึงเสมอ
D 
  ยังคงรักเ
G 
ธอไม่เคยเปลี่ยนแ
Em 
ปลง
 
ยังคงจำเรื่องร
C 
าว 
 
ทุกวินา
D 
ที
 
ที่มีเธอร่วมเ
G 
ดิน 
 
ร่วมสร้างความ
G7 
ฝัน

 
** ฉันยังคงคิด
C 
ถึงทุกครั้ง
D 
  ยามลืมตาขึ้น
G 
มา 
 
ตื่นมาจาก
Em 
ฝัน
 
แม้รู้ว่าคงไ
Am 
ม่มีวัน 
 
แต่ฉันยังคงแอบ
D 
ยิ้มทุกครั้ง
 
คราวนึกถึ
G 
งเธอ

 
กอดแน่นแค่ไ
Am 
หน 
 
สุดท้ายก็ต้อ
D 
งปล่อย
 
ฝันดีแค่ไ
G 
หน 
 
สุดท้ายก็ต้อ
Em 
งตื่น
 
ก็เก็บเรื่อง
Am 
ราว 
 
ที่ไม่อาจจะย้อ
D 
นคืน
 
ฉันคงต้องเ
G 
ข้าใจ

( * , ** )

Em 
  ยังคงจำเรื่องร
C 
าว 
 
เธอและ
G 
ฉัน 
 
ไม่เ
D 
คยลืม
Em 
  ยังมีคำภา
C 
วนา 
 
จากใจ
G 
ฉัน 
 
ให้เ
D 
ธอ 
 
อยู่เสมอ

INSTRU | Am | D | G | G |

( * , ** )

 
แต่ฉันยังคงแอ
Am 
บยิ้มทุกครั้ง
 
แด่ใครคนนั้นที่
D 
ทำให้จำ 
 
ก็สุขใจ

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน
ความผูกพันไม่เคยจางหาย
ยังคงนึกถึงวันที่มีความหมาย อยู่เสมอ

ว่าคิดถึงใครคนนั้นที่จากไป
ป่านนี้เธอจะเป็นเช่นไร
ได้แต่ฝากไว้ผ่านสายลมความห่วงใย
ช่วยส่งถึงเธอ

* ยังคงคิดถึงเสมอ
ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ยังคงจำเรื่องราว ทุกวินาที
ที่มีเธอร่วมเดิน ร่วมสร้างความฝัน

** ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้ง
ยามลืมตาขึ้นมา ตื่นมาจากฝัน
แม้รู้ว่าคงไม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง
คราวนึกถึงเธอ

กอดแน่นแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องปล่อย
ฝันดีแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องตื่น
ก็เก็บเรื่องราว ที่ไม่อาจจะย้อนคืน
ฉันคงต้องเข้าใจ

( * , ** )

ยังคงจำเรื่องราว เธอและฉัน ไม่เคยลืม
ยังมีคำภาวนา จากใจฉัน ให้เธอ อยู่เสมอ

(ดนตรี)

( * , ** )

แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง
แด่ใครคนนั้นที่ทำให้จำ ก็สุขใจ
#ใครคนนั้น
เนื้อร้อง / ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน
พลพล - ใครคนนั้น
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend