คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า – อ้ายเปเล่

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮัลโหลผู้สาวเก่า อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อ้ายเปเล่ : ฮัลโหลผู้สาวเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่

 
ฮัลโ
A 
หล.. 
 
 
C#m 
 
ว่าจังใด๋ผู้สาวเ
D 
ก่าของอ้าย 
 
 
E 
 
เจ้ามีอีห
A 
ยัง.. 
 
 
C#m 
 
กะว่าไป บ่ต้องฮ่อ
D 
งไห่ 
 
 
E 

 
ก็เรื่องของเ
A 
ฮามันจบไป
C#m 
แล้ว
 
เจ้าสิเอาอิหยังกับอ้
D 
าย 
 
น้องห
E 
ล่า
 
ก็เรื่องของเ
A 
ฮามันผ่านไป
C#m 
แล้ว
 
เจ้าบ่ต้องเสียใ
D 
จ.. 
 
อ้ายเข้าใจดี

INSTRU | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )

 
บ่มีธุ
A 
ระ 
 
บ่ต้องโทรมา
 
เดี๋ยวเขาสิ
C#m 
หาว่าเจ้าบ่ดี
 
เดี๋ยวเ
D 
ขาสิเข้าใจ
Bm 
ผิด.. 
 
 
E 
 
บ่ต้องมาถ
A 
ามว่าอยู่ได้บ่
 
ว่าอ้ายคิด
C#m 
ฮอดเจ้าอยู่แนบ่
 
สิมาถ
D 
าม.. 
 
Bm 
อาอิหยัง. น้อ..  
E 

 
อ้ายอยู่ไ
A 
ด้เจ้าไ
C#m 
ปโลด
 
บ่ต้
D 
องคึดต่อนำ
Bm 
อ้าย.. 
 
 
E 
 
สิไป
A 
มีความสุขกับ
C#m 
ไผ
 
บ่ต้
D 
องมาเว่าให้
Bm 
ฟัง 
 
 
E 

 
อ้ายบ่อ
A 
ยาก 
 
รั
C#m 
บรู้ 
 
ขอให้
D 
อยู่กันคนละ
Bm 
ทาง 
 
 
E 
 
บ่ต้
A 
องมาให้ความ
C#m 
หวัง
 
อ้
D 
ายบ่อยากซัง
Bm 
เจ้า 
 
ไปหล
E 
ายกว่านี้

INSTRU | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )

 
สิเ
A 
อาอิหยังอีก 
 
อยาก
C#m 
ได้อีหยังอีก
 
ให้ไปเบิ่ดแ
D 
ล้วแต่เจ้าก็เป็นลายต่
E 
าง

 
หัวใจ
A 
ที่ให้ไป 
 
สัญ
C#m 
ญาที่ให้ไว้
 
แต่เจ้ากะเ
D 
ห็นมันเป็นแค่เกิ
E 
บฮ่าง

 
เจ้าบ่อ
A 
อนซอน 
 
บ่เคยเห็น
C#m 
อ้ายอยู่ในสายตา
 
มื้อนี้อย่า
D 
มาทำเป็นว่าเจ้า 
 
นั้น
Bm 
ฮำฮอน 
 
 
E 
 
อ้ายบ่แ
A 
ม่นจอนฟอน 
 
เจ้าบ่
C#m 
ต้องมาสะออน
 
D 
ล่อยอ้ายไปตามท
E 
าง 
 
ของคนโสด

INSTRU | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )

 
บ่มีธุ
A 
ระ 
 
บ่ต้องโทรมา
 
เดี๋ยวเขาสิ
C#m 
หาว่าเจ้าบ่ดี
 
เดี๋ยวเ
D 
ขาสิเข้าใจ
Bm 
ผิด.. 
 
 
E 
 
บ่ต้องมาถ
A 
ามว่าอยู่ได้บ่
 
ว่าอ้ายคิด
C#m 
ฮอดเจ้าอยู่แนบ่
 
สิมาถ
D 
าม.. 
 
Bm 
อาอิหยัง. น้อ..  
E 

 
อ้ายอยู่ไ
A 
ด้เจ้าไ
C#m 
ปโลด
 
บ่ต้
D 
องคึดต่อนำ
Bm 
อ้าย.. 
 
 
E 
 
สิไป
A 
มีความสุขกับ
C#m 
ไผ
 
บ่ต้
D 
องมาเว่าให้
Bm 
ฟัง 
 
 
E 

 
อ้ายบ่อ
A 
ยาก 
 
รั
C#m 
บรู้ 
 
ขอให้
D 
อยู่กันคนละ
Bm 
ทาง 
 
 
E 
 
บ่ต้
A 
องมาให้ความ
C#m 
หวัง
 
อ้
D 
ายบ่อยากซัง
Bm 
เจ้า 
 
ไปหล
E 
ายกว่านี้

 
อ้ายบ่อ
A 
ยาก 
 
รั
C#m 
บรู้ 
 
ขอให้
D 
อยู่กันคนละ
Bm 
ทาง 
 
 
E 
 
บ่ต้
A 
องมาให้ความ
C#m 
หวัง
 
อ้
D 
ายบ่อยากซัง
Bm 
เจ้า 
 
ไปหล
E 
ายกว่านี้

OUTRO | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )


ฮัลโหล..
ว่าจังใด๋ผู้สาวเก่าของอ้าย
เจ้ามีอีหยัง..
กะว่าไป บ่ต้องฮ่องไห่

ก็เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว
เจ้าสิเอาอิหยังกับอ้าย น้องหล่า
ก็เรื่องของเฮามันผ่านไปแล้ว
เจ้าบ่ต้องเสียใจ.. อ้ายเข้าใจดี

( ดนตรี )

บ่มีธุระ บ่ต้องโทรมา
เดี๋ยวเขาสิหาว่าเจ้าบ่ดี
เดี๋ยวเขาสิเข้าใจผิด..
บ่ต้องมาถามว่าอยู่ได้บ่
ว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าอยู่แนบ่
สิมาถาม.. เอาอิหยัง. น้อ..

อ้ายอยู่ได้เจ้าไปโลด
บ่ต้องคึดต่อนำอ้าย..
สิไปมีความสุขกับไผ
บ่ต้องมาเว่าให้ฟัง

อ้ายบ่อยาก รับรู้ 
ขอให้อยู่กันคนละทาง
บ่ต้องมาให้ความหวัง
อ้ายบ่อยากซังเจ้า ไปหลายกว่านี้

( ดนตรี )

สิเอาอิหยังอีก อยากได้อีหยังอีก
ให้ไปเบิ่ดแล้วแต่เจ้าก็เป็นลายต่าง

หัวใจที่ให้ไป สัญญาที่ให้ไว้
แต่เจ้ากะเห็นมันเป็นแค่เกิบฮ่าง

เจ้าบ่ออนซอน บ่เคยเห็นอ้ายอยู่ในสายตา
มื้อนี้อย่ามาทำเป็นว่าเจ้า นั้นฮำฮอน
อ้ายบ่แม่นจอนฟอน เจ้าบ่ต้องมาสะออน
ปล่อยอ้ายไปตามทาง ของคนโสด

( ดนตรี )

บ่มีธุระ บ่ต้องโทรมา
เดี๋ยวเขาสิหาว่าเจ้าบ่ดี
เดี๋ยวเขาสิเข้าใจผิด..
บ่ต้องมาถามว่าอยู่ได้บ่
ว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าอยู่แนบ่
สิมาถาม.. เอาอิหยัง. น้อ..

อ้ายอยู่ได้เจ้าไปโลด
บ่ต้องคึดต่อนำอ้าย..
สิไปมีความสุขกับไผ
บ่ต้องมาเว่าให้ฟัง

อ้ายบ่อยาก รับรู้ 
ขอให้อยู่กันคนละทาง
บ่ต้องมาให้ความหวัง
อ้ายบ่อยากซังเจ้า ไปหลายกว่านี้

อ้ายบ่อยาก รับรู้ 
ขอให้อยู่กันคนละาง
บ่ต้องมาให้ความหวัง
อ้ายบ่อยากซังเจ้า ไปหลายกว่านี้


รูปภาพคอร์ด ฮัลโหลผู้สาวเก่า – อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : สุทธิรักษ์ เพ็งกลาง
เรียบเรียง : พชร ศิลมงคล
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend