หน้าแรก » อ้ายเปเล่ » คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า – อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า – อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง : ฮัลโหลผู้สาวเก่า อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อ้ายเปเล่ : ฮัลโหลผู้สาวเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่

 
ฮัลโ
หล.. 
 
 
C#m 
 
ว่าจังใด๋ผู้สาวเ
ก่าของอ้าย 
 
 
 
เจ้ามีอีห
ยัง.. 
 
 
C#m 
 
กะว่าไป บ่ต้องฮ่อ
งไห่ 
 
 

 
ก็เรื่องของเ
ฮามันจบไป
C#m 
แล้ว
 
เจ้าสิเอาอิหยังกับอ้
าย 
 
น้องห
ล่า
 
ก็เรื่องของเ
ฮามันผ่านไป
C#m 
แล้ว
 
เจ้าบ่ต้องเสียใ
จ.. 
 
อ้ายเข้าใจดี

INSTRU | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )

 
บ่มีธุ
ระ 
 
บ่ต้องโทรมา
 
เดี๋ยวเขาสิ
C#m 
หาว่าเจ้าบ่ดี
 
เดี๋ยวเ
ขาสิเข้าใจ
Bm 
ผิด.. 
 
 
 
บ่ต้องมาถ
ามว่าอยู่ได้บ่
 
ว่าอ้ายคิด
C#m 
ฮอดเจ้าอยู่แนบ่
 
สิมาถ
าม.. 
 
Bm 
อาอิหยัง. น้อ..  

 
อ้ายอยู่ไ
ด้เจ้าไ
C#m 
ปโลด
 
บ่ต้
องคึดต่อนำ
Bm 
อ้าย.. 
 
 
 
สิไป
มีความสุขกับ
C#m 
ไผ
 
บ่ต้
องมาเว่าให้
Bm 
ฟัง 
 
 

 
อ้ายบ่อ
ยาก 
 
รั
C#m 
บรู้ 
 
ขอให้
อยู่กันคนละ
Bm 
ทาง 
 
 
 
บ่ต้
องมาให้ความ
C#m 
หวัง
 
อ้
ายบ่อยากซัง
Bm 
เจ้า 
 
ไปหล
ายกว่านี้

INSTRU | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )

 
สิเ
อาอิหยังอีก 
 
อยาก
C#m 
ได้อีหยังอีก
 
ให้ไปเบิ่ดแ
ล้วแต่เจ้าก็เป็นลายต่
าง

 
หัวใจ
ที่ให้ไป 
 
สัญ
C#m 
ญาที่ให้ไว้
 
แต่เจ้ากะเ
ห็นมันเป็นแค่เกิ
บฮ่าง

 
เจ้าบ่อ
อนซอน 
 
บ่เคยเห็น
C#m 
อ้ายอยู่ในสายตา
 
มื้อนี้อย่า
มาทำเป็นว่าเจ้า 
 
นั้น
Bm 
ฮำฮอน 
 
 
 
อ้ายบ่แ
ม่นจอนฟอน 
 
เจ้าบ่
C#m 
ต้องมาสะออน
 
ล่อยอ้ายไปตามท
าง 
 
ของคนโสด

INSTRU | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )

 
บ่มีธุ
ระ 
 
บ่ต้องโทรมา
 
เดี๋ยวเขาสิ
C#m 
หาว่าเจ้าบ่ดี
 
เดี๋ยวเ
ขาสิเข้าใจ
Bm 
ผิด.. 
 
 
 
บ่ต้องมาถ
ามว่าอยู่ได้บ่
 
ว่าอ้ายคิด
C#m 
ฮอดเจ้าอยู่แนบ่
 
สิมาถ
าม.. 
 
Bm 
อาอิหยัง. น้อ..  

 
อ้ายอยู่ไ
ด้เจ้าไ
C#m 
ปโลด
 
บ่ต้
องคึดต่อนำ
Bm 
อ้าย.. 
 
 
 
สิไป
มีความสุขกับ
C#m 
ไผ
 
บ่ต้
องมาเว่าให้
Bm 
ฟัง 
 
 

 
อ้ายบ่อ
ยาก 
 
รั
C#m 
บรู้ 
 
ขอให้
อยู่กันคนละ
Bm 
ทาง 
 
 
 
บ่ต้
องมาให้ความ
C#m 
หวัง
 
อ้
ายบ่อยากซัง
Bm 
เจ้า 
 
ไปหล
ายกว่านี้

 
อ้ายบ่อ
ยาก 
 
รั
C#m 
บรู้ 
 
ขอให้
อยู่กันคนละ
Bm 
ทาง 
 
 
 
บ่ต้
องมาให้ความ
C#m 
หวัง
 
อ้
ายบ่อยากซัง
Bm 
เจ้า 
 
ไปหล
ายกว่านี้

OUTRO | A C#m | D Bm E | ( 2 Times )


ฮัลโหล..
ว่าจังใด๋ผู้สาวเก่าของอ้าย
เจ้ามีอีหยัง..
กะว่าไป บ่ต้องฮ่องไห่

ก็เรื่องของเฮามันจบไปแล้ว
เจ้าสิเอาอิหยังกับอ้าย น้องหล่า
ก็เรื่องของเฮามันผ่านไปแล้ว
เจ้าบ่ต้องเสียใจ.. อ้ายเข้าใจดี

( ดนตรี )

บ่มีธุระ บ่ต้องโทรมา
เดี๋ยวเขาสิหาว่าเจ้าบ่ดี
เดี๋ยวเขาสิเข้าใจผิด..
บ่ต้องมาถามว่าอยู่ได้บ่
ว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าอยู่แนบ่
สิมาถาม.. เอาอิหยัง. น้อ..

อ้ายอยู่ได้เจ้าไปโลด
บ่ต้องคึดต่อนำอ้าย..
สิไปมีความสุขกับไผ
บ่ต้องมาเว่าให้ฟัง

อ้ายบ่อยาก รับรู้ 
ขอให้อยู่กันคนละทาง
บ่ต้องมาให้ความหวัง
อ้ายบ่อยากซังเจ้า ไปหลายกว่านี้

( ดนตรี )

สิเอาอิหยังอีก อยากได้อีหยังอีก
ให้ไปเบิ่ดแล้วแต่เจ้าก็เป็นลายต่าง

หัวใจที่ให้ไป สัญญาที่ให้ไว้
แต่เจ้ากะเห็นมันเป็นแค่เกิบฮ่าง

เจ้าบ่ออนซอน บ่เคยเห็นอ้ายอยู่ในสายตา
มื้อนี้อย่ามาทำเป็นว่าเจ้า นั้นฮำฮอน
อ้ายบ่แม่นจอนฟอน เจ้าบ่ต้องมาสะออน
ปล่อยอ้ายไปตามทาง ของคนโสด

( ดนตรี )

บ่มีธุระ บ่ต้องโทรมา
เดี๋ยวเขาสิหาว่าเจ้าบ่ดี
เดี๋ยวเขาสิเข้าใจผิด..
บ่ต้องมาถามว่าอยู่ได้บ่
ว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าอยู่แนบ่
สิมาถาม.. เอาอิหยัง. น้อ..

อ้ายอยู่ได้เจ้าไปโลด
บ่ต้องคึดต่อนำอ้าย..
สิไปมีความสุขกับไผ
บ่ต้องมาเว่าให้ฟัง

อ้ายบ่อยาก รับรู้ 
ขอให้อยู่กันคนละทาง
บ่ต้องมาให้ความหวัง
อ้ายบ่อยากซังเจ้า ไปหลายกว่านี้

อ้ายบ่อยาก รับรู้ 
ขอให้อยู่กันคนละาง
บ่ต้องมาให้ความหวัง
อ้ายบ่อยากซังเจ้า ไปหลายกว่านี้


รูปภาพคอร์ด ฮัลโหลผู้สาวเก่า – อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : สุทธิรักษ์ เพ็งกลาง
เรียบเรียง : พชร ศิลมงคล
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
คอร์ดเพลง ฮัลโหลผู้สาวเก่า - อ้ายเปเล่
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :