หน้าแรก » โชค โชคมงคล » คอร์ดเพลง สถานการณ์คับขัน – โชค โชคมงคล

คอร์ดเพลง สถานการณ์คับขัน – โชค โชคมงคล

คอร์ดเพลง : สถานการณ์คับขัน โชค โชคมงคล

สถานการณ์คับขัน - โชค โชคมงคล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single โชค โชคมงคล : สถานการณ์คับขัน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สถานการณ์คับขัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INSTRU | Em D | C G | Am | D |

Em 
โลกของอ้ายกับเ
จ้ามันบ่คื
อเก่า..
.
Em 
ความฮักเฮาสอง
คนกำลังอ่อนแ
 
ถึงบ่ยอม
Am 
แพ้ 
 
อ้ายก็ถูกมัดมือให้
Em 
พ่าย
 
วิชาถ่ายโ
อนหัวใจของเจ้า.. 
 
นบเนียนอีหลี..

Em 
ฮักมาตั้งหลาย
ปี 
 
สยบเขาแค่ส
บตา..
.
Em 
ดันจนอ้ายของ
มา 
 
กลายเป็นคนอื่
นไกล
 
ย้อนหัว
Am 
ใจยังเต้น 
 
เป็นชื่อเจ้า
 
ถึงสิ
Em 
กู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
 
ก่อนสิเ
สียทุกอย่างจากไป
 
กลายเ
ป็นคนเคยฮั
กกัน..

 
สถานก
ารณ์มันเริ่มคับ
Bm 
ขัน
 
อ้ายเริ่มบ่ไ
Em 
หว 
 
 
 
อาก
ารปันใ
จของเจ้า
 
ลุก
Bm 
ลามจนความมั่น
คงฮักเฮาสั่
นคลอน
 
อย่าฟ้าวถ
อนหัวใจจนเ
มิดกัน
 
อย่าฟ้าว
Bm 
ฮักเขานั้นจนเมิ
Em 
ดใจ
 
เหลือหัวใ
จให้อ้ายจักหน่อย 
 
ถือว่าห
ลูโตน
 
ในฐานะคนยังฮั
กเจ้า..

INSTRU | C | Em | C | D |

Em 
ฮักมาตั้งหลาย
ปี 
 
สยบเขาแค่ส
บตา..
.
Em 
ดันจนอ้ายของ
มา 
 
กลายเป็นคนอื่
นไกล
 
ย้อนหัว
Am 
ใจยังเต้น 
 
เป็นชื่อเจ้า
 
ถึงสิ
Em 
กู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
 
ก่อนสิเ
สียทุกอย่างจากไป
 
กลายเ
ป็นคนเคยฮั
กกัน..

 
สถานก
ารณ์มันเริ่มคับ
Bm 
ขัน
 
อ้ายเริ่มบ่ไ
Em 
หว 
 
 
 
อาก
ารปันใ
จของเจ้า
 
ลุก
Bm 
ลามจนความมั่น
คงฮักเฮาสั่
นคลอน
 
อย่าฟ้าวถ
อนหัวใจจนเ
มิดกัน
 
อย่าฟ้าว
Bm 
ฮักเขานั้นจนเมิ
Em 
ดใจ
 
เหลือหัวใ
จให้อ้ายจักหน่อย 
 
ถือว่าห
ลูโตน
 
ในฐานะคนยังฮั
 
กเจ้า..

INSTRU | C | Bm | Am C | D |

 
สถานก
ารณ์มันเริ่มคับ
Bm 
ขัน
 
อ้ายเริ่มบ่ไ
Em 
หว 
 
 
 
อาก
ารปันใ
จของเจ้า
 
ลุก
Bm 
ลามจนความมั่น
คงฮักเฮาสั่
นคลอน
 
อย่าฟ้าวถ
อนหัวใจจนเ
มิดกัน
 
อย่าฟ้าว
Bm 
ฮักเขานั้นจนเมิ
Em 
ดใจ
 
เหลือหัวใ
จให้อ้ายจักหน่อย 
 
ถือว่าห
ลูโตน
 
ในฐานะคนยังฮั
 
กเจ้า..

OUTRO | Em D | G | Am | D | Em |


โลกของอ้ายกับเจ้ามันบ่คือเก่า…
ความฮักเฮาสองคนกำลังอ่อนแอ
ถึงบ่ยอมแพ้ อ้ายก็ถูกมัดมือให้พ่าย
วิชาถ่ายโอนหัวใจของเจ้า.. แนบเนียนอีหลี..

ฮักมาตั้งหลายปี สยบเขาแค่สบตา…
ดันจนอ้ายของมา กลายเป็นคนอื่นไกล
ย้อนหัวใจยังเต้น เป็นชื่อเจ้า
ถึงสิกู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
ก่อนสิเสียทุกอย่างจากไป
กลายเป็นคนเคยฮักกัน..

สถานการณ์มันเริ่มคับขัน
อ้ายเริ่มบ่ไหว
อาการปันใจของเจ้า
ลุกลามจนความมั่นคงฮักเฮาสั่นคลอน
อย่าฟ้าวถอนหัวใจจนเมิดกัน
อย่าฟ้าวฮักเขานั้นจนเมิดใจ
เหลือหัวใจให้อ้ายจักหน่อย ถือว่าหลูโตน
ในฐานะคนยังฮักเจ้า..

( ดนตรี )

ฮักมาตั้งหลายปี สยบเขาแค่สบตา…
ดันจนอ้ายของมา กลายเป็นคนอื่นไกล
ย้อนหัวใจยังเต้น เป็นชื่อเจ้า
ถึงสิกู้เอาหยังคืนมาบ่ได้
ก่อนสิเสียทุกอย่างจากไป
กลายเป็นคนเคยฮักกัน..

สถานการณ์มันเริ่มคับขัน
อ้ายเริ่มบ่ไหว
อาการปันใจของเจ้า
ลุกลามจนความมั่นคงฮักเฮาสั่นคลอน
อย่าฟ้าวถอนหัวใจจนเมิดกัน
อย่าฟ้าวฮักเขานั้นจนเมิดใจ
เหลือหัวใจให้อ้ายจักหน่อย ถือว่าหลูโตน
ในฐานะคนยังฮักเจ้า..

( ดนตรี )

สถานการณ์มันเริ่มคับขัน
อ้ายเริ่มบ่ไหว
อาการปันใจของเจ้า
ลุกลามจนความมั่นคงฮักเฮาสั่นคลอน
อย่าฟ้าวถอนหัวใจจนเมิดกัน
อย่าฟ้าวฮักเขานั้นจนเมิดใจ
เหลือหัวใจให้อ้ายจักหน่อย ถือว่าหลูโตน
ในฐานะคนยังฮักเจ้า..


รูปภาพคอร์ด สถานการณ์คับขัน – โชค โชคมงคล
คอร์ดเพลง สถานการณ์คับขัน - โชค โชคมงคล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สถานการณ์คับขัน (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
 โฆษณา