หน้าแรก » น้องลิลลี่ » คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – น้องลิลลี่ Feat. เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ

คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – น้องลิลลี่ Feat. เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ

คอร์ดเพลง คนข้างหลัง
ศิลปิน น้องลิลลี่
Feat. เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ

คีย์คอร์ดเพลง คนข้างหลัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Cm | Bb | Cm | Ab Bb | Cm |
INTRO | Ab Bb | Gm Cm | Ab | G | G |

 
น้ำตาของความภู
Cm 
มิใจ
 
มันริ
Bb 
นไหลออกมาเต็มสอ
Cm 
งตา
Ab 
อุปสรรคปั
Bb 
ญหาทำให้เข้
Cm 
มแข็ง
 
เค
Ab 
ยท้อหมดกำลั
Bb 
งใจ 
 
Gm 
าแขนไม่มีเรี่ย
Cm 
วแรง
 
แต่ต้องสู้ไ
Ab 
ปเพื่อคนที่อยู่ข้า
งหลัง

 
คอยเป็นกำลั
Cm 
งใจ
 
คอยห่ว
Bb 
งใย 
 
ไม่เคยทอดทิ้
Cm 
งกัน
 
เห
Ab 
นื่อยสักเท่าใดแ
Bb 
ค่ไหนต้องทำให้ถึ
Cm 
งฝัน
Ab 
สู้ไม่เคยคิ
Bb 
ดถอย 
 
หวั
Gm 
งเพียงต้องมีสั
Cm 
กวัน
 
จนทำใ
Ab 
ห้ฉันได้มาถึงวั
นนี้ 
 
ฮือ…

 
ถ้าหากว่
Ab 
าฉันเดินเพียงลำ
Bb 
พัง
 
ฝั่
Gm 
งฝันคงไม่ถึงสั
Cm 
กที
 
ขอ
Ab 
บคุณกำลังใจ
Bb 
ที่มี 
 
ขอบคุ
Eb 
ณนะ..
 
ถ้าหากว่
Ab 
าฉันยังมีเรี่ย
Bb 
วแรง
 
Gm 
ะทำให้ดีฉันข
Cm 
อสัญญา
 
เพื่อใ
Ab 
ห้คนที่เร
Bb 
ารักภาคภู
Cm 
มิใจ..

 
จะเห
Cm 
นื่อยแค่ไหนจะห
Bb 
นักแค่ไหนอย่าไ
Cm 
ปท้อ
Ab 
ขอให้เดินต่
Bb 
อไปตามควา
Cm 
มฝัน
 
Fm 
ะคอยเป็นกำลังใจ 
 
สั
Gm 
ญญาว่าจะไม่ทิ้
Cm 
งกัน
 
เพื่อควา
Ab 
มฝัน 
 
สู้
Bb 
มันจนถึงวันสุ
Cm 
ดท้าย

INSTRU | Ab Bb | Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Fm | Gm Cm | Ab | G | G |

 
ถ้าหากว่
Ab 
าฉันเดินเพียงลำ
Bb 
พัง
 
ฝั่
Gm 
งฝันคงไม่ถึงสั
Cm 
กที
 
ขอ
Ab 
บคุณกำลังใจ
Bb 
ที่มี 
 
ขอบคุ
Eb 
ณนะ..
 
ถ้าหากว่
Ab 
าฉันยังมีเรี่ย
Bb 
วแรง
 
Gm 
ะทำให้ดีฉันข
Cm 
อสัญญา
 
เพื่อใ
Ab 
ห้คนที่เร
Bb 
ารักภาคภู
Cm 
มิใจ..

 
ถ้าหากว่
Ab 
าฉันเดินเพียงลำ
Bb 
พัง
 
ฝั่
Gm 
งฝันคงไม่ถึงสั
Cm 
กที
 
ขอ
Ab 
บคุณกำลังใจ
Bb 
ที่มี 
 
ขอบคุ
Eb 
ณนะ..
 
ถ้าหากว่
Ab 
าฉันยังมีเรี่ย
Bb 
วแรง
 
Gm 
ะทำให้ดีฉันข
Cm 
อสัญญา
 
เพื่อใ
Ab 
ห้คนที่เร
Bb 
ารักภาคภู
Cm 
มิใจ..

 
จะทำใ
Ab 
ห้คนที่เร
Bb 
ารัก.. 
 
ภาคภูมิ
Cm 
ใจ…

เนื้อเพลง คนข้างหลัง
น้ำตาของความภูมิใจ
มันรินไหลออกมาเต็มสองตา
อุปสรรคปัญหาทำให้เข้มแข็ง
เคยท้อหมดกำลังใจขา แขนไม่มีเรี่ยวแรง
แต่ต้องสู้ไปเพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง

คอยเป็นกำลังใจ
คอยห่วงใย ไม่เคยทอดทิ้งกัน
เหนื่อยสักเท่าใดแค่ไหนต้องทำให้ถึงฝัน
สู้ไม่เคยคิดถอย หวังเพียงต้องมีสักวัน
จนทำให้ฉันได้มาถึงวันนี้ ฮือ…

* ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพัง
ฝั่งฝันคงไม่ถึงสักที
ขอบคุณกำลังใจที่มี ขอบคุณนะ
ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง
จะทำให้ดีฉันขอสัญญา
เพื่อให้คนที่เรารักภาคภูมิใจ

จะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนอย่าไปท้อ
ขอให้เดินต่อไปตามทางฝัน
จะคอยเป็นกำลังใจ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน
เพื่อความฝัน สู้มันจนถึงวันสุดท้าย

( ดนตรี )

( *, * )

จะทำให้คนที่เรารัก.. ภาคภูมิใจ…
ขับร้องโดย น้องลิลลี่
แต่ง เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ
คนข้างหลัง - น้องลิลลี่ Feat. เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ
 โฆษณา