คอร์ดเพลง แบบนี้เธอชอบไหม ฟลุ๊ค & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แบบนี้เธอชอบไหม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ชอบรอย
F 
ยิ้ม 
 
ชอบนิ
Am 
สัย
 
ชอบที่เธอไม่เหมือ
Bb 
นใคร 
 
และไม่
C 
มีใครเหมือนเ
F 
ธอ
 
ชอบแบ
F 
นี้ 
 
ไม่เปลี่ยนใ
Am 
 
และฉันจะไม่ยอมให้ใ
Bb 
ครมาแย่งเ
C 
ธอไปเหมือน
F 
กัน

 
เพราะฉันจะ
Bb 
ทำทุกอย่าง..ให้
Am 
เธอมีความ
Dm 
สุข
 
ขอแค่
Gm 
เธอหยุดฟังสักแป๊บห
C 
นึ่ง

 
จะคอยเป็นนาฬิ
F 
กา 
 
จะบอกเวลาเธอทุก
Am 
วัน
 
จะคอยเป็นแปรงสี
Dm 
ฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะ
Am 
อาด
 
จะคอยเป็นผ้า
Bb 
ห่ม 
 
จะคอยเป็นหมอน
Am 
ข้าง
 
จะเป็น ทุกสิ่ง ทุก
Gm 
อย่าง 
 
ที่ทำให้เธอนั้นอุ่น
C 
ใจ

 
จะคอยเป็นคนดู
F 
แลเวลาที่เธอนั้นไม่ส
Am 
บาย
 
จะคอยเคียงข้าง
Dm 
กาย 
 
ส่งไลน์บอกเธอว่าฝั
Am 
นดี
 
จะคอยเป็นบอดี้ก
Bb 
าร์ด 
 
จะยอมเป็นตัวประห
Am 
ลาด
 
แล้วฉันจะไปต
Gm 
ลาด 
 
ไปซื้อผักกาดมาผัดให้
C 
กิน
 
แบบนี้เธอชอบไ
F 
หม..
C 

 
ชอบรอย
F 
ยิ้ม 
 
ชอบจริงไ
Am 
หม
 
ที่บอกว่าฉันไม่เหมือ
Bb 
นใคร 
 
เธอพู
C 
ดจริงหรือเ
F 
ปล่า
 
ชอบแบบ
F 
นี้ 
 
ชอบตรงไ
Am 
หน
 
แล้วฉันจะรู้ได้
Bb 
ไงว่าเ
C 
ธอนั้นรักจ
F 
ริง

 
เธอบอกจะ
Bb 
ทำทุกอย่าง..ให้
Am 
ฉันมีควา
Dm 
มสุข
 
โอเค โ
Gm 
อเค 
 
งั้นเธอจำให้ขึ้น
C 
ใจ.. 
 
อีกครั้งหนึ่ง

 
เธอจะเป็นนาฬิ
F 
กาคอยบอกเวลาฉันทุก
Am 
วัน
 
เธอจะเป็นแปรงสี
Dm 
ฟันที่ทำให้ฟันของฉันสะ
Am 
อาด
 
จะคอยเป็นผ้า
Bb 
ห่ม 
 
จะคอยเป็นหมอน
Am 
ข้าง
 
จะเป็น ทุกสิ่ง ทุก
Gm 
อย่าง 
 
ที่ทำให้ฉันนั้นอุ่น
C 
ใจ

 
จะคอยเป็นคนดู
F 
แลเวลาที่ฉันนั้นไม่ส
Am 
บาย
 
จะคอยเคียงข้าง
Dm 
กาย 
 
ส่งไลน์บอกฉันว่าฝั
Am 
นดี
 
จะคอยเป็นบอดี้ก
Bb 
าร์ด 
 
จะยอมเป็นตัวประหลาด
 
แล้วเธอจะไปต
Gm 
ลาด 
 
ไปซื้อผักกาดมาผัดให้
C 
กิน
 
แบบนี้ใช่ไ
F 
หม.. 
 
 
C 

INSTRU | F | Am | Bb C | F |
INSTRU | Bb | Am | Gm Bb | C | C |

 
จะคอยเป็นนาฬิ
F 
กา 
 
จะบอกเวลาเธอทุก
Am 
วัน
 
จะคอยเป็นแปรงสี
Dm 
ฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะ
Am 
อาด
 
จะคอยเป็นผ้า
Bb 
ห่ม 
 
จะคอยเป็นหมอน
Am 
ข้าง
 
จะเป็น ทุกสิ่ง ทุก
Gm 
อย่าง 
 
ที่ทำให้เธอนั้นอุ่น
C 
ใจ

 
จะคอยเป็นคนดู
F 
แลเวลาที่เธอนั้นไม่ส
Am 
บาย
 
จะคอยเคียงข้าง
Dm 
กาย 
 
ส่งไลน์บอกเธอว่าฝั
Am 
นดี
 
จะคอยเป็นบอดี้ก
Bb 
าร์ด 
 
จะยอมเป็นตัวประห
Am 
ลาด
 
แล้วฉันจะไปต
Gm 
ลาด 
 
ไปซื้อผักกาดมาผัดให้
C 
กิน
 
แบบนี้เธอชอบไ
F 
หม..
C 

 
เธอไม่ใช่ตัวประห
Bb 
ลาด
 
แล้วฉันจะยอมประ
Am 
กาศบอกใครต่อ
Gm 
ใคร..
C 
 
ว่าเราเป็นแฟ
F 
นกัน…


ชอบรอยยิ้ม ชอบนิสัย
ชอบที่เธอไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนเธอ
ชอบแบนี้ ไม่เปลี่ยนใจ
และฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปเหมือนกัน

เพราะฉันจะทำทุกอย่าง..ให้เธอมีความสุข
ขอแค่เธอหยุดฟังสักแป๊บหนึ่ง

จะคอยเป็นนาฬิกา จะบอกเวลาเธอทุกวัน
จะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาด
จะคอยเป็นผ้าห่ม จะคอยเป็นหมอนข้าง
จะเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้เธอนั้นอุ่นใจ

จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบาย
จะคอยเคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝันดี
จะคอยเป็นบอดี้การ์ด จะยอมเป็นตัวประหลาด
แล้วฉันจะไปตลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิน
แบบนี้เธอชอบไหม..

ชอบรอยยิ้ม ชอบจริงไหม
ที่บอกว่าฉันไม่เหมือนใคร เธอพูดจริงหรือเปล่า
ชอบแบบนี้ ชอบตรงไหน
แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอนั้นรักจริง

เธอบอกจะทำทุกอย่าง..ให้ฉันมีความสุข
โอเค โอเค งั้นเธอจำให้ขึ้นใจ.. อีกครั้งหนึ่ง

เธอจะเป็นนาฬิกาคอยบอกเวลาฉันทุกวัน
เธอจะเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของฉันสะอาด
จะคอยเป็นผ้าห่ม จะคอยเป็นหมอนข้าง
จะเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้ฉันนั้นอุ่นใจ

จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่ฉันนั้นไม่สบาย
จะคอยเคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกฉันว่าฝันดี
จะคอยเป็นบอดี้การ์ด จะยอมเป็นตัวประหลาด
แล้วเธอจะไปตลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิน
แบบนี้ใช่ไหม..

( ดนตรี )

จะคอยเป็นนาฬิกา จะบอกเวลาเธอทุกวัน
จะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาด
จะคอยเป็นผ้าห่ม จะคอยเป็นหมอนข้าง
จะเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ทำให้เธอนั้นอุ่นใจ

จะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบาย
จะคอยเคียงข้างกาย ส่งไลน์บอกเธอว่าฝันดี
จะคอยเป็นบอดี้การ์ด จะยอมเป็นตัวประหลาด
แล้วฉันจะไปตลาด ไปซื้อผักกาดมาผัดให้กิน
แบบนี้เธอชอบไหม..

เธอไม่ใช่ตัวประหลาด
แล้วฉันจะยอมประกาศบอกใครต่อใคร..
ว่าเราเป็นแฟนกัน…


รูปภาพคอร์ด แบบนี้เธอชอบไหม – ฟลุ๊ค & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง แบบนี้เธอชอบไหม - ฟลุ๊ค & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แบบนี้เธอชอบไหม (คอร์ด)

Lyric : เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, โจโฟน ได้หมดถ้าสดชื่น
Arrange : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน : 093-6657370
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend