หน้าแรก » ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น » คอร์ดเพลง ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ – เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ – เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คีย์คอร์ดเพลง ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F#m E | F#m E | F#m E | F#m |
INTRO | F#m E | F#m E | F#m E | F#m |
INTRO | F#m E | F#m | F#m E | A |
INTRO | F#m | Bm | E | E | E |

 
มาหลอกให้รักไม่
F#m 
พอ 
 
มาหลอกให้
รอทำ
F#m 
ไหร
 
ถ้าชอบขาวๆ  
F#m 
ใสๆ 
 
แล้วไซไม่บ
อกเดี๋ยวจัด
ให้
 
ความสวยหว
F#m 
างนี้ 
 
เจ็ดวันก็สั่
Bm 
งได้
 
นีวง นี
F#m 
เวียในเซเว่นมีมาก
Bm 
มาย
 
ไม่บอกได้จัด
ให้ 
 
ไม่ใช่มาบอกเอาป่า
F#m 
นนี้

 
คบกัน
F#m 
แรกๆ 
 
ชอบที่เ
ป็นแ
F#m 
บบนี้
 
จะผิวขาว
F#m 
ผิวสี 
 
พี่คน
ดีรับได้ทั้ง
เพ
 
เวลาผ่
F#m 
านไปคำพูดยับเส
Bm 
เพล
 
ผิวน้องไม่เ
F#m 
นียนมีจุดด่างดำบ่าวไม่โ
Bm 
อเค
 
ว่า เฮ้ ว่า
เฮ้ 
 
แล้วไซร้ไม่แหลงกัน
F#m 
ตรงๆ

 
น้อ
Bm 
งงง น้องงง ไหนว่ารักกัน
F#m 
ที่ใจ
 
พอเวลาผ่
Bm 
านไป 
 
แล้วไซเป็นแค่พัน
C#7 
นั้น

 
ต้องสวยแค่
F#m 
ไหน 
 
 
 
F#m 
 
เธอถึงมีใจใ
F#m 
ห้ฉัน
 
ผิวต้องขาวเหมือนเมฆบนห
วัน
 
เธอถึงให้ค
วามสำคัญกลั
บมา
 
ปากบอกว่
F#m 
ารักที่ใจไม่ใช่หน้
Bm 
าตา
 
พอเห็นสวยๆเดิ
นมา 
 
บอกทั้งเนียน
F#m 
ทั้งใส

 
ก็อันที่
F#m 
จริงความส
วยมันสั่
F#m 
งได้
 
ก็แค่เรื่องง่
ายๆ 
 
ฉันทำ
ได้เพื่อเ
ธอ
 
ดำนิดคล้ำ
F#m 
หน่อย 
 
ทำบอกผมไม่อย
Bm 
ากเจอ
 
เนียนใสวันไหนนะเห
วอ 
 
แล้วเธอจะเ
F#m 
สียใจ 
 
 
 
F#m 

 
เป็น
F#m 
หญิงนี่แสนลำบาก 
 
พอสวยไม่มากผู้ชายก็ไม่เอา
 
 
อยู่กินหม้อไม่ทันขึ้นเหนา มาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้
 
 
ของใหม่ขาวหวาสวยหวา แล้วเหลอเติ้ลบ้าไม่บอกให้เข้าใจ
 
 
ความสวยไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขอเจ็ดวันนับจากนี้ไป
 
 
รับรองว่าไฉไลจนใครๆ ต้องมอง
 

INSTRU | F#m E | F#m E | F#m E | F#m |
INSTRU | F#m E | F#m E | F#m E | F#m |
INSTRU | F#m E | F#m | F#m E | A |
INSTRU | F#m | Bm | E | E | E |

 
คบกัน
F#m 
แรกๆ 
 
ชอบที่เ
ป็นแ
F#m 
บบนี้
 
จะผิวขาว
F#m 
ผิวสี 
 
พี่คน
ดีรับได้ทั้ง
เพ
 
เวลาผ่
F#m 
านไปคำพูดยับเส
Bm 
เพล
 
ผิวน้องไม่เ
F#m 
นียนมีจุดด่างดำบ่าวไม่โ
Bm 
อเค
 
ว่า เฮ้ ว่า
เฮ้ 
 
แล้วไซร้ไม่แหลงกัน
F#m 
ตรงๆ

 
น้อ
Bm 
งงง น้องงง ไหนว่ารักกัน
F#m 
ที่ใจ
 
พอเวลาผ่
Bm 
านไป 
 
แล้วไซเป็นแค่พัน
C#7 
นั้น

 
ต้องสวยแค่
F#m 
ไหน 
 
 
 
F#m 
 
เธอถึงมีใจใ
F#m 
ห้ฉัน
 
ผิวต้องขาวเหมือนเมฆบนห
วัน
 
เธอถึงให้ค
วามสำคัญกลั
บมา
 
ปากบอกว่
F#m 
ารักที่ใจไม่ใช่หน้
Bm 
าตา
 
พอเห็นสวยๆเดิ
นมา 
 
บอกทั้งเนียน
F#m 
ทั้งใส

 
ก็อันที่
F#m 
จริงความส
วยมันสั่
F#m 
งได้
 
ก็แค่เรื่องง่
ายๆ 
 
ฉันทำ
ได้เพื่อเ
ธอ
 
ดำนิดคล้ำ
F#m 
หน่อย 
 
ทำบอกผมไม่อย
Bm 
ากเจอ
 
เนียนใสวันไหนนะเห
วอ 
 
แล้วเธอจะเ
F#m 
สียใจ 
 
 
 
F#m 

OUTRO | F#m E | F#m | F#m E | Am |
OUTRO | F#m | Bm | F#m | E | E | E |


มาหลอกให้รักไม่พอ มาหลอกให้รอทำไหร
ถ้าชอลขาวๆ ใสๆ แล้วไซไม่บอกเดี๋ยวจัดให้
ความสวยหวางนี้ เจ็ดวันก็สั่งได้
นีวง นีเวียในเซเว่นมีมากมาย
ไม่บอกได้จัดให้ ไม่ใช่มาบอกเอาป่านนี้

คบกันแรกๆ ชอบที่เป็นแบบนี้
จะผิวขาวผิวสี พี่คนดีรับได้ทั้งเพ
เวลาผ่านไปคำพูดยับเสเพล
ผิวน้องไม่เนียนมีจุดด่างดำบ่าวไม่โอเค
ว่า เฮ้ ว่าเฮ้ แล้วไซร้ไม่แหลงกันตรงๆ

น้องงง น้องงง ไหนว่ารักกันที่ใจ
พอเวลาผ่านไป แล้วไซเป็นแค่พันนั้น

ต้องสวยแค่ไหน เธอถึงมีใจให้ฉัน
ผิวต้องขาวเหมือนเมฆบนหวัน
เธอถึงให้ความสำคัญกลับมา
ปากบอกว่ารักที่ใจไม่ใช่หน้าตา
พอเห็นสวยๆเดินมา บอกทั้งเนียนทั้งใส

ก็อันที่จริงความสวยมันสั่งได้
ก็แค่เรื่องง่ายๆ ฉันทำได้เพื่อเธอ
ดำนิดคล้ำหน่อย ทำบอกผมไม่อยากเจอ
เนียนใสวันไหนนะเหวอ แล้วเธอจะเสียใจ

เป็นหญิงนี่แสนลำบาก
พอสวยไม่มากผู้ชายก็ไม่เอา
อยู่กินหม้อไม่ทันขึ้นเหนา
มาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้
ของใหม่ขาวหวาสวยหวา
แล้วเหลอเติ้ลบ้าไม่บอกให้เข้าใจ
ความสวยไม่ใช่เรื่องใหญ่
ขอเจ็ดวันนับจากนี้ไป
รับรองว่าไฉไลจนใครๆ ต้องมอง

( ดนตรี )

คบกันแรกๆ ชอบที่เป็นแบบนี้
จะผิวขาวผิวสี พี่คนดีรับได้ทั้งเพ
เวลาผ่านไปคำพูดยับเสเพล
ผิวน้องไม่เนียนมีจุดด่างดำบ่าวไม่โอเค
ว่า เฮ้ ว่าเฮ้ แล้วไซร้ไม่แหลงกันตรงๆ

น้องงง น้องงง ไหนว่ารักกันที่ใจ
พอเวลาผ่านไป แล้วไซเป็นแค่พันนั้น

ต้องสวยแค่ไหน เธอถึงมีใจให้ฉัน
ผิวต้องขาวเหมือนเมฆบนหวัน
เธอถึงให้ความสำคัญกลับมา
ปากบอกว่ารักที่ใจไม่ใช่หน้าตา
พอเห็นสวยๆเดินมา บอกทั้งเนียนทั้งใส

ก็อันที่จริงความสวยมันสั่งได้
ก็แค่เรื่องง่ายๆ ฉันทำได้เพื่อเธอ
ดำนิดคล้ำหน่อย ทำบอกผมไม่อยากเจอ
เนียนใสวันไหนนะเหวอ แล้วเธอจะเสียใจ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน 093-6657370
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา