คอร์ดเพลง ช่วยทำให้มั่นใจ – ปีใหม่ ไหทองคำ

  
Text   

คอร์ดเพลง ช่วยทำให้มั่นใจ
ศิลปิน ปีใหม่ ไหทองคำ
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ช่วยทำให้มั่นใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | C | D Dsus4 | D |

 
บ่อยค
G 
รั้ง 
 
ที่ควา
D 
มรักของเรานั้นดูไม่ค่อยล
C 
งตัว
 
มีปั
D 
ญหากันอยู่เสมอ
 
แต่เ
G 
ธอรู้ไหม 
 
ว่าที่
D 
ฉันข้างในลึกลึกมันไหวห
C 
วั่น
 
มันอ่อน
D 
แอเหลือเกิน

 
* กับคำว่า
G/B 
รักที่เ
D 
ธอเคยบอกฉัน
 
ยิ่งนาน
C 
วันยิ่งดูห่า
D 
งเหิน
 
กับค
G/B 
วามห่วงใยที่เ
D 
คยมอบให้กัน
 
ในวัน
C 
นั้นกับในวันนี้ 
 
ทำไมไม่เหมือ
D 
นเดิม

 
** นี่เธอยังรัก(
G 
ฉัน)(กัน)หรือว่าเ
D 
ธอนั้นรั
Em 
กใคร
 
นี่เธอไม่เปลี่ย
C 
นใจหรือว่าใ
D 
จเธอไม่เปลี่ย
G 
นแปลง
 
ช่วยบอกกับฉันทีไอ้คำว่
Em 
ารัก 
 
ของเ
D 
ธอมันแบ
Em 
บไหน
 
ช่วยทำให้มั่นใ
C 
จ 
 
หน่อยได้ไ
D 
หมคนรั
G 
กกัน

INSTRU | G | D | C | D | G | D | C | D |

( *, **, ** )

 
ช่วยทำให้มั่
C 
นใจ 
 
หน่อยได้ไ
D 
หมว่ายังรั
G 
กกัน

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
บ่อยครั้ง ที่ความรักของเรานั้นดูไม่ค่อยลงตัว
มีปัญหากันอยู่เสมอ
แต่เธอรู้ไหม ว่าที่ฉันข้างในลึกลึกมันไหวหวั่น
มันอ่อนแอเหลือเกิน

* กับคำว่ารักที่เธอเคยบอกฉัน
ยิ่งนานวันยิ่งดูห่างเหิน
กับความห่วงใยที่เคยมอบให้กัน
ในวันนั้นกับในวันนี้ ทำไมไม่เหมือนเดิม

** นี่เธอยังรักกันหรือว่าเธอนั้นรักใคร
นี่เธอไม่เปลี่ยนใจหรือว่าใจเธอไม่เปลี่ยนแปลง
ช่วยบอกกับฉันทีไอ้คำว่ารัก ของเธอนี้แบบไหน
ช่วยทำให้มั่นใจ หน่อยได้ไหมคนรักกัน

(ดนตรี)

( *, **, ** )

ช่วยทำให้มั่นใจ หน่อยได้ไหมว่ายังรักกัน
ช่วยทำให้มั่นใจ คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน ปีใหม่ ไหทองคำ
ปีใหม่ ไหทองคำ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend