หน้าแรก » ปีใหม่ ไหทองคำ » คอร์ดเพลง เหตุผลคนใจง่าย – ปีใหม่ ไหทองคำ

คอร์ดเพลง เหตุผลคนใจง่าย – ปีใหม่ ไหทองคำ

คอร์ดเพลง เหตุผลคนใจง่าย – ปีใหม่ ไหทองคำ

ปีใหม่ ไหทองคำ

คอร์ดเพลง เหตุผลคนใจง่าย

ศิลปิน : ปีใหม่ ไหทองคำ

แนวเพลง : #ใต้

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เหตุผลคนใจง่าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ปีใหม่ ไหทองคำ - เหตุผลคนใจง่าย
คอร์ด เหตุผลคนใจง่าย

INTRO | G D |
INTRO | C D | Bm Em | C D | G | G |
INTRO | C D | Bm Em | C D | G | G |

Em 
เกินคำบร
รยายแล้วใ
Em 
ช่ไหม
 
กับหั
วใจที่
มันเคยเข้
มแข็ง
 
ครก็มองว่
าฉัน 
 
 
Bm 
นั้นอดทนแล
Em 
ะเก่ง
 
ไม่แ
Am 
สดง 
 
อาการออกมาใ
ห้เห็น

 
* จ
ริงๆ 
 
ฉันก็อยากจะร้องออกมาใ
Em 
ห้โฮ
 
แต่ใครจ
ะรู้ว่าการแกล้
งโง่มันเจ็บแ
Em 
ค่ไหน
 
ที่ต้อง
ทนเห็นเธอ
มีใคร
 
ต่
Bm 
อใครคืนไหนไปไม่ซ้ำ
Em 
หน้า
 
ไม่ใช่ว่าใ
Am 
จนั้นด้านชา
 
แต่ว่ามันอะแหลงยากเกิ
นไป
 
เฮ.. ฮี.. เย.. เย..
 

 
** หรือฉันมันใ
จง่ายที่รักเธอง่ายเกิ
นไป
 
รักจนหม
Bm 
ดใจให้เธอได้ทุ
Em 
กอย่าง
 
เสร็
จแล้วเธอเลยทิ้งเล
ยขว้าง 
 
ไม่เคยเห็
นใจ
 
หรือฉันมันไ
ด้ง่ายเลยทิ้งกันง่ายเกิ
นไป
 
หรือเธอส
Bm 
ะใจที่เธอได้ใครหลา
Em 
ยคน
 
แต่ควา
มรักมันก็คือเห
ตุผล 
 
ที่ทำให้ทนต่
อไป

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

( *, **, ** )

 
ไอ้คำว่
ารักมันก็คือเห
ตุผล..
 
ทำให้ฉันทนต่
Em 
อไป…เนื้อเพลง เหตุผลคนใจง่าย
เกินคำบรรยายแล้วใช่ไหม
กับหัวใจที่มันเคยเข้มแข็ง
ใครก็มองว่าฉัน นั้นอดทนและเก่ง
ไม่แสดง อาการออกมาให้เห็น

* จริงๆ ฉันก็อยากจะร้องออกมาให้โฮ
แต่ใครจะรู้ว่าการแกล้งโง่มันเจ็บแค่ไหน
ที่ต้องทนเห็นเธอมีใคร
ต่อใครคืนไหนไปไม่ซ้ำหน้า
ไม่ใช่ว่าใจนั้นด้านชา
แต่ว่ามันอะแหลงยากเกินไป
เฮ.. ฮี.. เย.. เย..

** หรือฉันมันใจง่ายที่รักเธอง่ายเกินไป
รักจนหมดใจให้เธอได้ทุกอย่าง
เสร็จแล้วเธอเลยทิ้งเลยขว้าง ไม่เคยเห็นใจ
หรือฉันมันได้ง่ายเลยทิ้งกันง่ายเกินไป
หรือเธอสะใจที่เธอได้ใครหลายคน
แต่ความรักมันก็คือเหตุผล ที่ทำให้ทนต่อไป

( ดนตรี )

จริงๆ ฉันก็อยากจะร้องออกมาให้โฮ
แต่ใครจะรู้ว่าการแกล้งโง่มันเจ็บแค่ไหน
ที่ต้องทนเห็นเธอมีใคร
ต่อใครคืนไหนไปไม่ซ้ำหน้า
ไม่ใช่ว่าใจนั้นด้านชา
แต่ว่ามันอะแหลงยากเกินไป
เฮ.. ฮี.. เย.. เย..

หรือฉันมันใจง่ายที่รักเธอง่ายเกินไป
รักจนหมดใจให้เธอได้ทุกอย่าง
เสร็จแล้วเธอเลยทิ้งเลยขว้าง ไม่เคยเห็นใจ
หรือฉันมันได้ง่ายเลยทิ้งกันง่ายเกินไป
หรือเธอสะใจที่เธอได้ใครหลายคน
แต่ความรักมันก็คือเหตุผล ที่ทำให้ทนต่อไป

หรือฉันมันใจง่ายที่รักเธอง่ายเกินไป
รักจนหมดใจให้เธอได้ทุกอย่าง
เสร็จแล้วเธอเลยทิ้งเลยขว้าง ไม่เคยเห็นใจ
หรือฉันมันได้ง่ายเลยทิ้งกันง่ายเกินไป
หรือเธอสะใจที่เธอได้ใครหลายคน
แต่ความรักมันก็คือเหตุผล ที่ทำให้ทนต่อไป
ไอ้คำว่ารักมันก็คือเหตุผล..

ทำให้ฉันทนต่อไป…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : เหตุผลคนใจง่าย
ศิลปิน : ปีใหม่ ไหทองคำ
คำร้อง/ทำนอง : ปีใหม่ ไหทองคำ
เรียบเรียง : BOY RECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง : 062 – 051 7774
 โฆษณา