คอร์ดเพลง ไอ้ลูกเป-รด (ยกมือขึ้น) ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้ลูกเป-รด (ยกมือขึ้น) ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | Am | G | F | C | Am | G | F | G |
INTRO | Dm | Dm | Dm | Am | Am | Am |
INTRO | Dm | Dm | Dm | Am | Am | Am |
INTRO | G | G | Am | G |

Am 
  ไม่ต้องรับรู้ปัญหาอะไร
G 
  ทางครอบค
F 
รัวจะมีหนี้สินเท่าไร
C 
  มึงมีหน้าที่เรียนอย่า
G 
งเดียว
Am 
  ไม่มีหรอกครับถนนสายใด
G 
  หากมึงรําอย่างเ
F 
ดียวแล้ว
 
  จะไปตื่นยังจุดห
C 
มาย 
 
ไม่มีท
G 
าง

 
ทั้ง ๆ  
Dm 
ที่รู้ 
 
แต่ถึงยังทํา
Am 
ตัวไม่สนใจ
 
หรือ
F 
มึงคิดไป 
 
ว่าโ
C 
ลกใบนี้.. 
 
นั้นมีแค่มึงคนเ
G 
ดียว
 
ไม่ได้มา
Dm 
สอน ไม่ได้มาด่า ไม่ได้
Am 
ว่ามาชี้นํา
 
ไม่ได้จําเ
G 
พาะเจาะจงว่าเป็นผู้ห
E 
นึ่งผู้ใด

 
ใครยังขอ
Am 
ตังค์พ่อแม่ใช้…ยกมือ
 
ใครที่ไม่ย
C 
อมเรียนหนังสือ…ยกมือ
 
ใครที่ทั้ง
Dm 
ปีไม่เคยทํางาน
 
กูยอมรับเลยสุดย
E 
อด..เพื่อนกู

 
ใครชอบหา
Am 
เรื่องให้พ่อชอบปวดหัว…ยกมือ
 
ใครชอบสร้างเ
C 
รื่องให้แม่ไมเกรนขึ้น…ยกมือ
 
ใครที่ทั้ง
Dm 
ปีสร้างแต่ปัญหา
 
กูยอมรับเลยสุดย
E 
อด ไอ้ลูก เป-รต

 
ใครยังขอ
Am 
ตังค์เมียมาใช้…ยกมือ
 
ใครที่ชอบเ
C 
ปย์เด็กนักเรียน…ยกมือ
 
ใครตอนสิ้นเ
Dm 
ดือนหยบโอนไปเสียค่าหอ
 
กูยอมรับเลยชัดเ
E 
จน 
 
พี่เณรบูรณ์
 
ลูกเทวดาตัว
Am 
จริง

F 
การเบียดเบียนผู้
Dm 
อื่นจะรู้ตัว
 
ไม่รู้
G 
ตัว 
 
มันก็คือชั่วมีผลเหมือ
Am 
นกัน
F 
โปรดอย่าทําร้ายคนที่
Am 
รักเรา
 
ได้โป
F 
รดอย่าทําร้ายคนที่หวั
Am 
งดีต่อเรา
 
ไม่ได้แ
F 
ทนคุณเขาน่ะ 
 
 
Dm 
OK 
 
ไม่เป็นไร
 
จํา
F 
ไว้อย่า
G 
เนร
Am 
คุณ 
 
 
G 

INSTRU | Am | G | F | C | Am | G | F | G |
INSTRU | Dm | Dm | Dm | Am | Am | Am |
INSTRU | Dm | Dm | Dm | Am | Am | Am |
INSTRU | G | G | Am | G |

 
ทั้ง ๆ  
Dm 
ที่รู้ 
 
แต่ถึงยังทํา
Am 
ตัวไม่สนใจ
 
หรือ
F 
มึงคิดไป 
 
ว่าโ
C 
ลกใบนี้.. 
 
นั้นมีแค่มึงคนเ
G 
ดียว
 
ไม่ได้มา
Dm 
สอน ไม่ได้มาด่า ไม่ได้
Am 
ว่ามาชี้นํา
 
ไม่ได้จําเ
G 
พาะเจาะจงว่าเป็นผู้ห
E 
นึ่งผู้ใด

 
ใครยังขอ
Am 
ตังค์พ่อแม่ใช้…ยกมือ
 
ใครที่ไม่ย
C 
อมเรียนหนังสือ…ยกมือ
 
ใครที่ทั้ง
Dm 
ปีไม่เคยทํางาน
 
กูยอมรับเลยสุดย
E 
อด..เพื่อนกู

 
ใครชอบหา
Am 
เรื่องให้พ่อต้องปวดหัว…ยกมือ
 
ใครชอบสร้างเ
C 
รื่องให้แม่ไมเกรนขึ้น…ยกมือ
 
ใครที่ทั้ง
Dm 
ปีสร้างแต่ปัญหา
 
กูยอมรับเลยสุดย
E 
อด ไอ้ลูก เป-รต

 
ใครยังขอ
Am 
ตังค์เมียมาใช้…ยกมือ
 
ใครที่ชอบเ
C 
ปย์เด็กนักเรียน…ยกมือ
 
ใครตอนสิ้นเ
Dm 
ดือนหยบโอนไปเสียค่าหอ
 
กูยอมรับเลยชัดเ
E 
จน 
 
พี่เณรบูรณ์
 
ลูกเทวดาตัว
Am 
จริง

F 
การเบียดเบียนผู้
Dm 
อื่นจะรู้ตัว
 
ไม่รู้
G 
ตัว 
 
มันก็คือชั่วมีผลเหมือ
Am 
นกัน
F 
โปรดอย่าทําร้ายคนที่
Am 
รักเรา
 
ได้โป
F 
รดอย่าทําร้ายคนที่หวั
Am 
งดีต่อเรา
 
ไม่ได้แ
F 
ทนคุณเขาน่ะ 
 
 
Dm 
OK 
 
ไม่เป็นไร
 
จํา
F 
ไว้อย่า
G 
เนร
Am 
คุณ 
 
 
G 

OUTRO | Am | G | F | C |
OUTRO | Am | G | F | G |
OUTRO | Am |Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไอ้ลูกเป-รด (ยกมือขึ้น)


ไม่ต้องรับรู้ปัญหาอะไร
ทางครอบครัวจะมีหนี้สินเท่าไร
จึงมีหน้าที่เรียนอย่างเดียว
ไม่มีหรอกครับถนนสายใด
หากถึงรําอย่างเดียวแล้ว
จะไปตื่นยังจุดหมาย ไม่มีทาง

ทั้ง ๆ ที่รู้ แต่ถึงยังทําตัวไม่สนใจ
หรือมึงคิดไป ว่าโลกใบนี้.. นั้นมีแค่มึงคนเดียว
ไม่ได้มาสอน ไม่ได้มาด่า ไม่ได้มาว่ามาชี้นํา
ไม่ได้จําเพาะเจาะจงว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใด

ใครยังขอตังค์พ่อแม่ใช้…ยกมือ
ใครที่ไม่ยอมเรียนหนังสือ…ยกมือ
ใครที่ทั้งปีไม่เคยทํางาน
กูยอมรับเลยสุดยอดเพื่อนกู

ใครชอบหาเรื่องให้พ่อชอบปวดหัว…ยกมือ
ใครชอบสร้างเรื่องให้แม่ไมเกรนขึ้น…ยกมือ
ใครที่ทั้งปีสร้างแต่ปัญหา
กูยอมรับเลยสุดยอด ไอ้ลูก เป-รต

ใครยังขอตังค์เมียมาใช้…ยกมือ
ใครที่ชอบเปย์เด็กนักเรียน…ยกมือ
ใครตอนสิ้นเดือนหยบโอนไปเสียค่าหอ
กูยอมรับเลยชัดเจน พี่เณรบูรณ์
ลูกเทวดาตัวจริง

การเบียดเบียนผู้อื่นจะรู้ตัว
ไม่รู้ตัว มันก็คือชั่วมีผลเหมือนกัน
โปรดอย่าทําร้ายคนที่รักเรา
โปรดอย่าทําร้ายคนที่หวังดีต่อเรา
ไม่ได้แทนคุณเขาน่ะ OK ไม่เป็นไร
จําไว้อย่าเนรคุณ

( ดนตรี )

ทั้ง ๆ ที่รู้ แต่ถึงยังทําตัวไม่สนใจ
หรือมึงคิดไป ว่าโลกใบนี้.. นั้นมีแค่มึงคนเดียว
ไม่ได้มาสอน ไม่ได้มาด่า ไม่ได้มาว่ามาชี้นํา
ไม่ได้จําเพาะเจาะจงว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใด

ใครยังขอตังค์พ่อแม่ใช้…ยกมือ
ใครที่ไม่ยอมเรียนหนังสือ…ยกมือ
ใครที่ทั้งปีไม่เคยทํางาน
กูยอมรับเลยสุดยอดเพื่อนกู

ใครชอบหาเรื่องให้พ่อชอบปวดหัว…ยกมือ
ใครชอบสร้างเรื่องให้แม่ไมเกรนขึ้น…ยกมือ
ใครที่ทั้งปีสร้างแต่ปัญหา
กูยอมรับเลยสุดยอด ไอ้ลูก เป-รต

ใครยังขอตังค์เมียมาใช้…ยกมือ
ใครที่ชอบเปย์เด็กนักเรียน…ยกมือ
ใครตอนสิ้นเดือนหยบโอนไปเสียค่าหอ
กูยอมรับเลยชัดเจน พี่เณรบูรณ์
ลูกเทวดาตัวจริง

การเบียดเบียนผู้อื่นจะรู้ตัว
ไม่รู้ตัว มันก็คือชั่วมีผลเหมือนกัน
โปรดอย่าทําร้ายคนที่รักเรา
โปรดอย่าทําร้ายคนที่หวังดีต่อเรา
ไม่ได้แทนคุณเขาน่ะ OK ไม่เป็นไร
จําไว้อย่าเนรคุณ

มิวสิควิดีโอ ไอ้ลูกเป-รด (ยกมือขึ้น) ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : ไอ้ลูกเป-รด (ยกมือขึ้น) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาหลี 12 ปันนา
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ไอ้ลูกเป-รด (ยกมือขึ้น) ธีเดช ทองอภิชาติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend