คอร์ดเพลง ท่ามกลางร้านเหล้า บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   
คอร์ดเพลง ท่ามกลางร้านเหล้า (เอากันหม้าย) ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D F#m | Bm A | G A | D A |
INTRO | D F#m | Bm A | G A | D A |

 
ท่ามกลางร้านเห
D 
ล้า 
 
เห็น
F#m 
เธอนั่งปาด
Bm 
น้ำตา
 
มีเ
A 
พียงแค่ขวดสุ
G 
รา 
 
กับแม่กาน
A 
ดา 
 
ในคืนเ
D 
งียบเหงา
 
มีไฟแส
Bm 
งสี 
 
สาดลง
B7 
มาร่างเธอ
Em 
เบาๆ
 
กลบเก
A 
ลื่อนความเหงาชั่วค
D 
ราว
 
ให้ความมึน
Em 
เมา 
 
ลบลอยค
A 
วามช้ำ

 
นั่งมองอยู่น
D 
าน 
 
เห็น
F#m 
เธอเอาแต่ซดเ
Bm 
หล้า
 
พี่เ
A 
องอยากช่วยบรรเ
G 
ทา
 
ให้ความปวดร้
A 
าว 
 
นั้นได้ผ่อนค
D 
ลาย
 
ใครมันไม่
Bm 
รัก 
 
ก็ช่างมัน
B7 
ซะอย่าไป
Em 
สนใจ
 
แต่ว
A 
างแก้วก่อนได้
D 
มั้ย
 
ขอร้องทราม
A 
วัยช่วยฟังพี่ก่
D 
อน

 
เอากันห
G 
ม้าย 
 
ขวัญ
A 
ใจมาเป็นแฟ
Bm 
นกัน
 
รับรองพี่เอาทั้ง
G 
วัน 
 
เอาใจเธอ
A 
นั้นไม่มีแหน
D 
งหน่าย
 
ถ้าแฟนไม่
Bm 
สน 
 
วอนหน้า
B7 
มนอย่าไป
Em 
สนใจ
 
มาล
A 
องกับพี่เอาห
D 
ม้าย 
 
เช้าได้เย็
Em 
นได้ 
 
ไม่มีผิ
A 
ดหวัง

 
ลองคิดดูน้
D 
อง 
 
รับ
F#m 
รองไม่ต้องทุก
Bm 
ข์ใจ
 
ไม่ต้
A 
องกินเหล้าเมาม
G 
าย
 
ไม่ทิ้งทราม
A 
วัยให้ต้องชอ
D 
กช้ำ
 
เอากับ
Bm 
พี่นะ 
 
ไม่ต้
B7 
องไปคิดให้
Em 
นาน
 
พี่ก
A 
ลัวตับน้องจะ
G 
พัง 
 
วอนแม่แจ่ม
A 
จันทร์
 
รับรัก
D 
พี่ก่อน

INSTRU | D F#m | Bm A | G A | D |
INSTRU | Bm B7 | Em A | D A | D |

 
เอากันห
G 
ม้าย 
 
ขวัญ
A 
ใจมาเป็นแฟ
Bm 
นกัน
 
รับรองพี่เอาทั้ง
G 
วัน 
 
เอาใจเธอ
A 
นั้นไม่มีแหน
D 
งหน่าย
 
ถ้าแฟนไม่
Bm 
สน 
 
วอนหน้า
B7 
มนอย่าไป
Em 
สนใจ
 
มาล
A 
องกับพี่เอาห
D 
ม้าย 
 
เช้าได้เย็
Em 
นได้ 
 
ไม่มีผิ
A 
ดหวัง

 
ลองคิดดูน้
D 
อง 
 
รับ
F#m 
รองไม่ต้องทุก
Bm 
ข์ใจ
 
ไม่ต้
A 
องกินเหล้าเมาม
G 
าย
 
ไม่ทิ้งทราม
A 
วัยให้ต้องชอ
D 
กช้ำ
 
เอากับ
Bm 
พี่นะ 
 
ไม่ต้
B7 
องไปคิดให้
Em 
นาน
 
พี่ก
A 
ลัวตับน้องจะ
G 
พัง 
 
วอนแม่แจ่ม
A 
จันทร์
 
รับรัก
D 
พี่ก่อน

 
พี่กลัวตับน้องจะ
G 
พัง 
 
วอนแม่แจ่ม
A 
จันทร์..
 
รับรักพี่ก่
D 
อน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ท่ามกลางร้านเหล้า


ท่ามกลางร้านเหล้า เห็นเธอนั่งปาดน้ำตา
มีเพียงแค่ขวดสุรา กับแม่กานดา ในคืนเงียบเหงา
มีไฟแสงสี สาดลงมาร่างเธอเบาๆ
กลบเกลื่อนความเหงาชั่วคราว
ให้ความมึนเมา ลบลอยความช้ำ

นั่งมองอยู่นาน เห็นเธอเอาแต่ซดเหล้า
พี่เองอยากช่วยบรรเทา
ให้ความปวดร้าว นั้นได้ผ่อนคลาย
ใครมันไม่รัก ก็ช่างมันซะอย่าไปสนใจ
แต่วางแก้วก่อนได้มั้ย
ขอร้องทรามวัยช่วยฟังพี่ก่อน

เอากันหม้าย ขวัญใจมาเป็นแฟนกัน
รับรองพี่เอาทั้งวัน เอาใจเธอนั้นไม่มีแหนงหน่าย
ถ้าแฟนไม่สน วอนหน้ามนอย่าไปสนใจ
มาลองกับพี่เอาหม้าย เช้าได้เย็นได้ไม่มีผิดหวัง

ลองคิดดูน้อง รับรองไม่ต้องทุกข์ใจ
ไม่ต้องกินเหล้า เมามาย
ไม่ทิ้งทรามวัยให้ต้องชอกช้ำ
เอากับพี่นะ ไม่ต้องไปคิดให้นาน
พี่กลัวตับน้องจะพัง
วอนแม่แจ่มจันทร์ รับรักพี่ก่อน

( ดนตรี )

เอากันหม้าย ขวัญใจมาเป็นแฟนกัน
รับรองพี่เอาทั้งวัน เอาใจเธอนั้นไม่มีแหนงหน่าย
ถ้าแฟนไม่สน วอนหน้ามนอย่าไปสนใจ
มาลองกับพี่เอาหม้าย เช้าได้เย็นได้ไม่มีผิดหวัง

ลองคิดดูน้อง รับรองไม่ต้องทุกข์ใจ
ไม่ต้องกินเหล้า เมามาย
ไม่ทิ้งทรามวัยให้ต้องชอกช้ำ
เอากับพี่นะ ไม่ต้องไปคิดให้นาน
พี่กลัวตับน้องจะพัง
วอนแม่แจ่มจันทร์ รับรักพี่ก่อน

พี่กลัวตับน้องจะพัง
วอนแม่แจ่มจันทร์.. รับรักพี่ก่อน

มิวสิควิดีโอ ท่ามกลางร้านเหล้า บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : ท่ามกลางร้านเหล้า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เปา ซานต้า
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
Mix/masterring เสก ผ่านชื่น
คอร์ดเพลง ท่ามกลางร้านเหล้า บ.เบิ้ล สามร้อย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend