หน้าแรก » บ.เบิ้ล สามร้อย » คอร์ดเพลง ขวัญใจ MC – บ. เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง ขวัญใจ MC – บ. เบิ้ล สามร้อย


INTRO | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

 
วั
นนี้ฉันเติบโ
Bm 
ตมาหลายปี
 
แต่
รถฉันนี้..แก่กว่าเ
รามากมาย
 
อนด้าดรีม 
 
C
Bm 
70 
 
ลูกวาย
 
เอส
อาร์หมีควาย 
 
ไปกัน
ได้ทุกงาน

 
จะ
ขับกับใจ 
 
หรือเพราะใ
Bm 
จสั่งมา
 
ต้นเ
หตุก็คือว่า..สาวคลาส
สิคน่ารักดี
 
ขับไ
ปเป็นแถว 
 
เสียรุนจอ
Bm 
ดก็มี
 
จุดห
มายปลายทางไกลริบหรี่ 
 
ฉันไ
ม่ถอดใจ

 
*  
Em 
ฉันกับเธอได้เ
Bm 
จอกันงานก่อน
 
มันต
ามหลอกหลอนยามฉันน
อนฝันทุกที
 
Em 
ธอคนนั้นไม่รู้แฟนใ
Bm 
ครบ้างแล้วนิ
 
สอง
จุดประสงค์นี้..คือหัวใ
จกับใจรัก 
 
โอ๊ะ..โอย..

 
** ง
านที่ใด..ไ
Bm 
ปทุกงาน 
 
ลืม
ทำการบ้าน 
 
ยอมให้คุ
ณครูตี
 
คลาส
สิคคือหัวใจ 
 
การศึก
Bm 
ษาคือเรื่องที่ดี
 
พอ
ถึงงานเอ็มซี 
 
มัน
เท่เข้าใจไหม

INSTRU | G | Bm | C | D | ( 2 Times ) | D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

( *, **, ** )

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
วันนี้ฉันเติบโตมาหลายปี
แต่รถฉันนี้..แก่กว่าเรามากมาย
ฮอนด้าดรีม C70 ลูกวาย
เอสอาร์หมีควาย ไปกันได้ทุกงาน

จะขับกับใจ หรือเพราะใจสั่งมา
ต้นเหตุก็คือว่า..สาวคลาสสิคน่ารักดี
ขับไปเป็นแถว เสียรุนจอดก็มี
จุดหมายปลายทางไกลริบหรี่ ฉันไม่ถอดใจ

* ฉันกับเธอได้เจอกันงานก่อน
มันตามหลอกหลอนยามฉันนอนฝันทุกที
เธอคนนั้นไม่รู้แฟนใครบ้างแล้วนิ
สองจุดประสงค์นี้..คือหัวใจกับใจรัก โอ๊ะโอย

** งานที่ใด..ไปทุกงาน ลืมทำการบ้าน ยอมให้คุณครูตี
คลาสสิคคือหัวใจ การศึกษาคือเรื่องที่ดี
พอถึงงานเอ็มซี มันเท่เข้าใจไหม

( ดนตรี )

( *, **, ** )
ติดต่องานแสดง 088-222-8600 ‭+06-2975-6529‬
บ. เบิ้ล สามร้อย - ขวัญใจ MC - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :