คอร์ดเพลง คนหม้ายแฟน – บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   

คอร์ดเพลง คนหม้ายแฟน
ศิลปิน บ.เบิ้ล สามร้อย
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | A F#m | D E | A F#m | D E |

A 
..เจ็บเท่าเจ็บ 
 
F#m 
ม่จำสักที 
 
ใจดว
D 
งนี้กี่หนม
E 
าแล้ว
A 
..กี่ครั้งกี่
F#m 
ทีกินแห้ว 
 
นึ
D 
กแล้วว่าต้องถู
E 
กหล่าว
A 
..ไอ้เราก็อย
F#m 
ากเอาจริง 
 
แต่ว่าห
D 
ญิงเห็นเป็นไอไ
E 
หร
A 
..จีบคนหน้
F#m 
าตาใช้ได้ 
 
แต่สุ
D 
ดท้ายผิ
E 
ดหวังทุ
A 
กที
E 

A 
..สากลัวหั
F#m 
วใจตัวเอง 
 
พอมั
D 
นเห็นคนสวยเดิ
E 
นมา
A 
..ไม่หลาบไ
F#m 
ม่จำเหลยหนา 
 
ตามตำ
D 
ราเข้าจีบข
E 
อเบอร์
A 
..คนนี้มั
F#m 
นชาติถูกใจ 
 
ไม่มีใ
D 
ครเธอไม่มีแ
E 
ฟน
A 
..ปักอกปั
F#m 
กใจเชื่อแน่น 
 
ชาติมันแ
D 
ค้นช้ำ
E 
ลงรอ
A 
ยเดิม

 
คนหม้ายแ
D 
ฟนอยู่ไ
E 
หนสั
A 
กที
 
คนหน้าตา
D 
ดี 
 
ที่ยั
E 
งหาหม้ายแฟ
A 
 
เธออยู่ไ
D 
หน 
 
ถึงไ
E 
กลจาก
A 
ไป
E/G# 
สุดแ
F#m 
สน
 
มาเป็นแ
D 
ฟน 
 
มา
E 
รักฉันด้วยใ
A 
จจริง

INSTRU | D E | A | D E | A |
INSTRU | D E | A E/G# F#m | D E | A Bb |

 
คนหม้า
Eb 
ยแฟนอยู่ไ
F 
หนสั
Bb 
กที
 
คนหน้าตา
Eb 
ดี 
 
ที่
F 
ยังหาหม้ายแฟ
Bb 
 
เธออยู่ไ
Eb 
หน 
 
ถึงไ
F 
กลจาก
Bb 
ไป
F/A 
สุดแ
Gm 
สน
 
มาเป็นแ
Eb 
ฟน 
 
มา
F 
รักฉันด้วยใ
Bb 
จจริง

 
มีมั่งห
Eb 
ม้าย 
 
คน
F 
สวยไม่หลอกไ
Bb 
ม่ลวง
 
มารักมา
Eb 
หวง 
 
มาค
F 
วงใจดวงนี้
Bb 
 
หามาน
Eb 
านแต่ว่า
F 
ยังไม่เจอสัก
Bb 
ที 
 
 
Gm 
 
คารมใ
Eb 
จนี้ 
 
มัดใ
F 
จแต่คนหลอ
Bb 
กหลวง

 
คารมขอ
Eb 
งพี่..มัดใ
F 
จแต่คนหลอ
Bb 
กลวง

OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
เจ็บเท่าเจ็บ ไม่จำสักที ใจดวงนี้กี่หนมาแล้ว
กี่ครั้งกี่ทีกินแห้ว นึกแล้วว่าต้องถูกหล่าว
ไอ้เราก็อยากเอาจริง แต่ว่าหญิงเห็นเป็นไอไหร
จีบคนหน้าตาใช้ได้ แต่สุดท้ายผิดหวังทุกที

สากลัวหัวใจตัวเอง พอมันเห็นคนสวยเดินมา
ไม่หลาบไม่จำเหลยหนา ตามตำราเข้าจีบขอเบอร์
คนนี้มันชาติถูกใจ ไม่มีใครเธอไม่มีแฟน
ปักอกปักใจเชื่อแน่น ชาติมันแค้นช้ำลงรอยเดิม

คนหม้ายแฟนอยู่ไหนสักที
คนหน้าตาดี ที่ยังหม้ายแฟน
เธออยู่ไหน ถึงไกลจากไปสุดแสน
มาเป็นแฟน มารักฉันด้วยใจจริง

คนหม้ายแฟนอยู่ไหนสักที
คนหน้าตาดี ที่ยังหม้ายแฟน
เธออยู่ไหน ถึงไกลจากไปสุดแสน
มาเป็นแฟน มารักฉันด้วยใจจริง

มีมั่งหม้าย คนสวยไม่หลอกไม่ลวง
มารักมาหวง ควงใจดวงนี้
หามานานแต่ว่ายังไม่เจอสักที
คารมใจนี้ มัดใจแต่คนหลอกหลวง

คารมของพี่มัดใจแต่คนหลอกลวง
ดาวน์โหลด *496849 รหัสศิลปิน 703
บ.เบิ้ล สามร้อย - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend