คอร์ดเพลง แม่หม้ายมือสอง เชน มะยม

  
Text   


INTRO | Bm G | D A |
INTRO | Bm G | A |

 
ก็มันรั
Bm 
กเธอตอนนี้ 
 
พอ
แล้วคนดี
 
จะไปแค
ร์ทำไมแค่อดี
 
ใครๆ
Bm 
ก็เคยพบ ใคร
ๆก็เคยผ่าน
 
ปล่อยให้เป็น
วันวานความทรงจำ

 
ครั้งหนึ่
งพบเจอคนที่ไม่
F#m 
รักเธอ
 
เข
Em 
าเลยทิ้ง ไม่จริงจั
 
แค่คน
ๆ เดียว ทำให้
F#m 
ใจมันพัง
 
เธ
Em 
อยังมีฉันอยู่ข้า
งๆ..

 
ถึงเธอจะเป็นแม่หม้
าย
 
ผ่านชาย
มาแล้วหลาย
F#m 
คน
 
มีลูกแล้วก็ไม่ส
Em 
น เพราะรักจริ
งเขาแลที่หัว
ใจ
 
ถึงมันเป็นรักมือสอ
ง ก็หม้าย
พรือ
 
จะจับมื
F#m 
อประคับประคอ
Bm 
งกันไป
 
จะไม่ส
Em 
นว่าคนเขาจะมอ
งยังไง
 
เรื่องอดี
Em 
ตผ่านมา ให้เธอลืม
มันไป
 
จะลบรอ
Em 
ยน้ำตาที่รินไห
ล เริ่มใหม่ไปด้วย
กัน

INSTRU | G A | F#m | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | Em A | Em A | D |

 
ครั้งหนึ่
งพบเจอคนที่ไม่
F#m 
รักเธอ
 
เข
Em 
าเลยทิ้ง ไม่จริงจั
 
แค่คน
ๆ เดียว ทำให้
F#m 
ใจมันพัง
 
เธ
Em 
อยังมีฉันอยู่ข้า
งๆ..

 
ถึงเธอจะเป็นแม่หม้
าย
 
ผ่านชาย
มาแล้วหลาย
F#m 
คน
 
มีลูกแล้วก็ไม่ส
Em 
น เพราะรักจริ
งเขาแลที่หัว
ใจ
 
ถึงมันเป็นรักมือสอ
ง ก็หม้าย
พรือ
 
จะจับมื
F#m 
อประคับประคอ
Bm 
งกันไป
 
จะไม่ส
Em 
นว่าคนเขาจะมอ
งยังไง
 
เรื่องอดี
Em 
ตผ่านมา ให้เธอลืม
มันไป

 
ถึงเธอจะเป็นแม่หม้
าย
 
ผ่านชาย
มาแล้วหลาย
F#m 
คน
 
มีลูกแล้วก็ไม่ส
Em 
น เพราะรักจริ
งเขาแลที่หัว
ใจ
 
ถึงมันเป็นรักมือสอ
ง ก็หม้าย
พรือ
 
จะจับมื
F#m 
อประคับประคอ
Bm 
งกันไป
 
จะไม่ส
Em 
นว่าคนเขาจะมอ
งยังไง
 
เรื่องอดี
Em 
ตผ่านมา ให้เธอลืม
มันไป
 
จะลบรอ
Em 
ยน้ำตาที่รินไห
ล เริ่มใหม่ไปด้วย
กัน

 
จะลบรอ
Em 
ยน้ำตาที่รินไห
ล เริ่มใหม่ไปด้วย
กัน


ก็มันรักเธอตอนนี้ พอแล้วคนดี
จะไปแคร์ทำไมแค่อดีต
ใครๆก็เคยพบ ใครๆก็เคยผ่าน
ปล่อยให้เป็นวันวานความทรงจำ

ครั้งหนึ่งพบเจอคนที่ไม่รักเธอ
เขาเลยทิ้ง ไม่จริงจัง
แค่คนๆ เดียว ทำให้ใจมันพัง
เธอยังมีฉันอยู่ข้างๆ..

ถึงเธอจะเป็นแม่หม้าย
ผ่านชายมาแล้วหลายคน
มีลูกแล้วก็ไม่สน เพราะรักจริงเขาแลที่หัวใจ
ถึงมันเป็นรักมือสอง ก็หม้ายพรือ
จะจับมือประคับประคองกันไป
จะไม่สนว่าคนเขาจะมองยังไง
เรื่องอดีตผ่านมา ให้เธอลืมมันไป
จะลบรอยน้ำตาที่รินไหล เริ่มใหม่ไปด้วยกัน

( ดนตรี )

ครั้งหนึ่งพบเจอคนที่ไม่รักเธอ
เขาเลยทิ้ง ไม่จริงจัง
แค่คนๆ เดียว ทำให้ใจมันพัง
เธอยังมีฉันอยู่ข้างๆ..

ถึงเธอจะเป็นแม่หม้าย
ผ่านชายมาแล้วหลายคน
มีลูกแล้วก็ไม่สน เพราะรักจริงเขาแลที่หัวใจ
ถึงมันเป็นรักมือสอง ก็หม้ายพรือ
จะจับมือประคับประคองกันไป
จะไม่สนว่าคนเขาจะมองยังไง
เรื่องอดีตผ่านมา ให้เธอลืมมันไป

ถึงเธอจะเป็นแม่หม้าย
ผ่านชายมาแล้วหลายคน
มีลูกแล้วก็ไม่สน เพราะรักจริงเขาแลที่หัวใจ
ถึงมันเป็นรักมือสอง ก็หม้ายพรือ
จะจับมือประคับประคองกันไป
จะไม่สนว่าคนเขาจะมองยังไง
เรื่องอดีตผ่านมา ให้เธอลืมมันไป
จะลบรอยน้ำตาที่รินไหล เริ่มใหม่ไปด้วยกัน

จะลบรอยน้ำตาที่รินไหล เริ่มใหม่ไปด้วยกัน

มิวสิควิดีโอ แม่หม้ายมือสอง เชน มะยม

เพลง : แม่หม้ายมือสอง
ศิลปิน : เชน มะยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : นายอ๊อต สามัญชน
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานแสดง : 088-2956926
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend