คอร์ดเพลง ทำเป็นหรอย ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง ทำเป็นหรอย ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am F G C Em คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | Am | Am | F | F |
INTRO | G | G | Am | Am |
INTRO | Am | Am | F | F |
INTRO | G | G | Am | Am |

Am 
ทำเป็นหรอย 
 
เป็นนักเลง
 
คิง
F 
คิดว่าตัวเองเจ๋ง
G 
โชว์ความกร่างให้เพื่อนได้เห็น
 
ว่า
Am 
กูชัดเจน 
 
กูหรอย

Am 
ชักนำทำสิ่งผิด
 
ไม่เคย
F 
คิดว่าห้ามกันแม้แต่น้อย
G 
ช่วงหัวเลี้ยวหัวตอ 
 
มึงหรอย
 
มึง
Am 
ถอยไม่เป็น

 
ถ้าไม่อ
F 
ยากมีปัญหา
 
มึงก็อ
G 
ย่ามามองหน้า 
 
เดี๋ยว
Am 
โดน
 
พอเวลา
F 
อยู่กันหลายคน
 
แล้วสาย
G 
ตามึงซุกซน 
 
ไม่ส
C 
นใคร

 
ต้องเข้า
F 
ใจว่าวัยกำ
G 
ลังโต
 
แต่รุ่น
Em 
พี่สู้มาโค 
 
สู
Am 
เห็นกันหม้าย
 
ตอนเขาให้เ
F 
รียนแล้วมันไม่เรียน
 
เที่ยวเก
G 
รียนเที่ยวพอได้
 
พอเพื่อน
F 
จบเพื่อนเขาไปเป็นน
G 
าย
 
แล้วเสียดายที่ไ
C 
ม่ได้เรียน

 
ดันเหมือนหมา
F 
ล้ำ
 
ยิ่งห้ามยิ่งป
G 
ล้ำ 
 
ยิ่งดันไป
Am 
หน้า
 
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักห
F 
นา
 
เข้าแถวเดินห
G 
น้าทำท่าหา
C 
เรื่อง
 
พอเพื่อนม
F 
ากแล้วสู้ขาด
G 
ใจ
 
พอหาหม้าย
Em 
ใครแหลงไหรให้
Am 
เทือน
 
มันเงียบแ
F 
ป๊ก 
 
เหมือนลักไฟแ
G 
ช็คเพื่อน
 
ตอนเข้า
F 
ส่งให้เรียน 
 
ก็เ
G 
รียนไป
 
พอเพื่อนไปเป็นนาย
 
 
เลิกสุขใจ เพราะมีงไ
C 
ม่ได้เรียน 
 
 
G 

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | F | G | G |
INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | F | G | G |

 
ถ้าไม่อ
F 
ยากมีปัญหา
 
มึงก็อ
G 
ย่ามามองหน้า 
 
เดี๋ยว
Am 
โดน
 
พอเวลา
F 
อยู่กันหลายคน
 
แล้วสาย
G 
ตามึงซุกซน 
 
ไม่ส
C 
นใคร

 
ต้องเข้า
F 
ใจว่าวัยกำ
G 
ลังโต
 
แต่รุ่น
Em 
พี่สู้มาโค 
 
สู
Am 
เห็นกันหม้าย
 
ตอนเขาให้เ
F 
รียนแล้วมันไม่เรียน
 
เที่ยวเก
G 
รียนเที่ยวพอได้
 
พอเพื่อน
F 
จบเพื่อนเขาไปเป็นน
G 
าย
 
แล้วเสียดายที่ไ
C 
ม่ได้เรียน

 
ดันเหมือนหมา
F 
ล้ำ
 
ยิ่งห้ามยิ่งป
G 
ล้ำ 
 
ยิ่งดันไป
Am 
หน้า
 
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักห
F 
นา
 
เข้าแถวเดินห
G 
น้าทำท่าหา
C 
เรื่อง
 
พอเพื่อนม
F 
ากแล้วสู้ขาด
G 
ใจ
 
พอหาหม้าย
Em 
ใครแหลงไหรให้
Am 
เทือน
 
มันเงียบแ
F 
ป๊ก 
 
เหมือนลักไฟแ
G 
ช็คเพื่อน
 
ตอนเข้า
F 
ส่งให้เรียน 
 
ก็เ
G 
รียนไป

 
ดันเหมือนหมา
F 
ล้ำ
 
ยิ่งห้ามยิ่งป
G 
ล้ำ 
 
ยิ่งดันไป
Am 
หน้า
 
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักห
F 
นา
 
เข้าแถวเดินห
G 
น้าทำท่าหา
C 
เรื่อง
 
พอเพื่อนม
F 
ากแล้วสู้ขาด
G 
ใจ
 
พอหาหม้าย
Em 
ใครแหลงไหรให้
Am 
เทือน
 
มันเงียบแ
F 
ป๊ก 
 
เหมือนลักไฟแ
G 
ช็คเพื่อน
 
ตอนเข้า
F 
ส่งให้เรียน 
 
ก็เ
G 
รียนไป
 
พอเพื่อนไปเป็นนาย
 
 
เลิกสุขใจ เพราะมีงไ
C 
ม่ได้เรียน 
 
 
G 

OUTRO | C | C | Am | Am |
OUTRO | F | F | G | C G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ทำเป็นหรอย


ทำเป็นหรอย เป็นนักเลง คิงคิดว่าตัวเองเจ๋ง
โชว์ความกร่างให้เพื่อนได้เห็น
ว่ากูชัดเจน กูหรอย

ชักนำทำสิ่งผิด
ไม่เคยคิดว่าห้ามกันแม้แต่น้อย
ช่วงหัวเลี้ยวหัวตอ มึงหรอย มึงถอยไม่เป็น

ถ้าไม่อยากมีปัญหา
มึงก็อย่ามามองหน้า เดี๋ยวโดน
พอเวลาอยู่กันหลายคน
แล้วสายตามึงซุกซน ไม่สนใคร
ต้องเข้าใจว่าวัยกำลังโต
แต่รุ่นพี่สู้มาโค สูเห็นกันหม้าย
ตอนเขาให้เรียนแล้วมันไม่เรียน
เที่ยวเกรียนเที่ยวพอได้
พอเพื่อนจบเพื่อนเขาไปเป็นนาย
แล้วเสียดายที่ไม่ได้เรียน

ดันเหมือนหมาล้ำ ยิ่งห้ามยิ่งปล้ำ ยิ่งดันไปหน้า
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักหนา
เข้าแถวเดินหน้าทำท่าหาเรื่อง
พอเพื่อนมากแล้วสู้ขาดใจ
พอหาหม้ายใครแหลงไหรให้เทือน
มันเงียบแป๊ก เหมือนลักไฟแช็คเพื่อน
ตอนเข้าส่งให้เรียน ก็เรียนไป
พอเพื่อนไปเป็นนาย เลิกสุขใจ เพราะมีงไม่ได้เรียน

( ดนตรี )

ถ้าไม่อยากมีปัญหา
มึงก็อย่ามามองหน้า เดี๋ยวโดน
พอเวลาอยู่กันหลายคน
แล้วสายตามึงซุกซน ไม่สนใคร
ต้องเข้าใจว่าวัยกำลังโต
แต่รุ่นพี่สู้มาโค สูเห็นกันหม้าย
ตอนเขาให้เรียนแล้วมันไม่เรียน
เที่ยวเกรียนเที่ยวพอได้
พอเพื่อนจบเพื่อนเขาไปเป็นนาย
แล้วเสียดายที่ไม่ได้เรียน

ดันเหมือนหมาล้ำ ยิ่งห้ามยิ่งปล้ำ ยิ่งดันไปหน้า
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักหนา
เข้าแถวเดินหน้าทำท่าหาเรื่อง
พอเพื่อนมากแล้วสู้ขาดใจ
พอหาหม้ายใครแหลงไหรให้เทือน
มันเงียบแป๊ก เหมือนลักไฟแช็คเพื่อน
ตอนเข้าส่งให้เรียน ก็เรียนไป

ดันเหมือนหมาล้ำ ยิ่งห้ามยิ่งปล้ำ ยิ่งดันไปหน้า
พอเพื่อนเป็นร้อยแล้วมึงหรอยหนักหนา
เข้าแถวเดินหน้าทำท่าหาเรื่อง
พอเพื่อนมากแล้วสู้ขาดใจ
พอหาหม้ายใครแหลงไหรให้เทือน
มันเงียบแป๊ก เหมือนลักไฟแช็คเพื่อน
ตอนเข้าส่งให้เรียน ก็เรียนไป
พอเพื่อนไปเป็นนาย เลิกสุขใจ เพราะมีงไม่ได้เรียน

มิวสิควิดีโอ ทำเป็นหรอย ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : ทำเป็นหรอย (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตน แพรทอง
เรียบเรียง : บอย พาโล
ลิขสิทธิ์: วัชระ วัฒนสิน 0997894789
คอร์ดเพลง ทำเป็นหรอย ธีเดช ทองอภิชาติ
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend