คอร์ดเพลง ไอ้หมูเขี้ยวตัน ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้หมูเขี้ยวตัน ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am F C G Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Am | F | C | G | ( 3 Times ) | Am |

Am 
หนุกๆ เป็นบ้างบางเวลา  
F 
บ้าๆ 
 
ก็มีบางวัน
 
เบล๋อๆ เ
C 
ชือนๆ ควั้นๆ แล้วแต่ส
G 
ถานการณ์
 
ทำหรอ
Am 
ยมา ทำหรอยกลับ พอได้
F 
มา 
 
พอได้กลับ
 
พี่หลวง
C 
มา พี่หลวงครับ ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
ก้ม
Am 
หัวให้กับคนดี 
 
คน
F 
ผีๆ 
 
อย่าเข้าแค่
 
หากอยู่ใก
C 
ล้รู้สึกแย่ 
 
เว้นระยะห่
G 
างเอาไว้
 
พิ
Am 
นิจ พิจารณา มัน
F 
บ้า 
 
หรือเป็นคนดี
 
ลองเช็ค
C 
ดูสักหิดถี 
 
ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
บางครั้งก็ดูไม่
Am 
ออก 
 
บางครั้งก็จนปัญ
F 
ญา
 
ชั่วโมงบินเขาสูงก
C 
ว่า อันนี้ต้อง เคส บาย เ
G 
คส

C 
เหลี่ยมเหมือนลอกอ
Am 
ลิด
 
พวกมึง
F 
คิดว่าพี่หลวงไม่
G 
รู้
 
อาบน้ำร้
F 
อนมาก่อนหน้
Am 
าสู
 
ฉายา
F 
กู 
 
ไอ้หมูเขี้ยว
G 
ตัน

C 
หรอยแต่ไร้ประสบ
Am 
การณ์
 
ได้ไม่น
F 
านพี่หลวงทำน
G 
าย
 
ทางหนึ่งเ
F 
กมส์ 
 
อีกทางหนึ่ง
Am 
ตาย
 
คนดีมากม
F 
าย 
 
ไม่ยอมเดินต
G 
าม

 
ไม่อยาก
Dm 
เจอแต่กลับต้องมา
Em 
พบ
 
มันชาติหน้า
F 
คบกับไม้หน้าส
G 
าม

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
( นะน้านะนะนา… )
 

INSTRU | Am | C | G | Am | ( 2 Times )
INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times ) | Am |

Am 
หนุกๆ เป็นบ้างบางเวลา  
F 
บ้าๆ 
 
ก็มีบางวัน
 
เบล๋อๆ เ
C 
ชือนๆ ควั้นๆ แล้วแต่ส
G 
ถานการณ์
 
ทำหรอ
Am 
ยมา ทำหรอยกลับ พอได้
F 
มา 
 
พอได้กลับ
 
พี่หลวง
C 
มา พี่หลวงครับ ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
ก้ม
Am 
หัวให้กับคนดี 
 
คน
F 
ผีๆ 
 
อย่าเข้าแค่
 
หากอยู่ใก
C 
ล้รู้สึกแย่ 
 
เว้นระยะห่
G 
างเอาไว้
 
พิ
Am 
นิจ พิจารณา มัน
F 
บ้า 
 
หรือเป็นคนดี
 
ลองเช็ค
C 
ดูสักหิดถี 
 
ยุคนี้มันต้
G 
องชัดเจน

 
ไม่ต้อง
Dm 
สวมหัวโขนให้
Am 
มันหนักหัว
 
ไม่ต้องก
F 
ลัวเขาก็คนเราก็
G 
คน

 
บางครั้งก็ดูไม่
Am 
ออก 
 
บางครั้งก็จนปัญ
F 
ญา
 
ชั่วโมงบินเขาสูงก
C 
ว่า อันนี้ต้อง เคส บาย เ
G 
คส

C 
เหลี่ยมเหมือนลอกอ
Am 
ลิด
 
พวกมึง
F 
คิดว่าพี่หลวงไม่
G 
รู้
 
อาบน้ำร้
F 
อนมาก่อนหน้
Am 
าสู
 
ฉายา
F 
กู 
 
ไอ้หมูเขี้ยว
G 
ตัน

C 
หรอยแต่ไร้ประสบ
Am 
การณ์
 
ได้ไม่น
F 
านพี่หลวงทำน
G 
าย
 
ทางหนึ่งเ
F 
กมส์ 
 
อีกทางหนึ่ง
Am 
ตาย
 
คนดีมากม
F 
าย 
 
ไม่ยอมเดินต
G 
าม

 
ไม่อยาก
Dm 
เจอแต่กลับต้องมา
Em 
พบ
 
มันชาติหน้า
F 
คบกับไม้หน้าส
G 
าม

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้

 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผ
F 
ากดังเพ้ง
 
คนเป็นนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
ให้เข้าหน้า
Am 
เม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้า
F 
โพให้ดังเพ้ง
 
คนใจนักเ
C 
ลงต้องยอมรับความจริง
G 
ได้
 
( นะน้านะนะนา… )
 

OUTRO | Am | C | G | Am | ( 6 Times ) | Am |


หนุกๆ เป็นบ้างบางเวลา บ้าๆ ก็มีบางวัน
เบล๋อๆ เชือนๆ ควั้นๆ แล้วแต่สถานการณ์
ทำหรอยมา ทำหรอยกลับ พอได้มา พอได้กลับ
พี่หลวงมา พี่หลวงครับ ยุคนี้มันต้องชัดเจน

ไม่ต้องสวมหัวโขนให้มันหนักหัว
ไม่ต้องกลัวเขาก็คนเราก็คน

ก้มหัวให้กับคนดี คนผีๆ อย่าเข้าแค่
หากอยู่ใกล้รู้สึกแย่ เว้นระยะห่างเอาไว้
พินิจ พิจารณา มันบ้า หรือเป็นคนดี
ลองเช็คดูสักหิดถี ยุคนี้มันต้องชัดเจน

ไม่ต้องสวมหัวโขนให้มันหนักหัว
ไม่ต้องกลัวเขาก็คนเราก็คน

บางครั้งก็ดูไม่ออก บางครั้งก็จนปัญญา
ชั่วโมงบินเขาสูงกว่า อันนี้ต้อง เคส บาย เคส

เหลี่ยมเหมือนลอกอลิด
พวกมึงคิดว่าพี่หลวงไม่รู้
อาบน้ำร้อนมาก่อนหน้าสู
ฉายากู ไอ้หมูเขี้ยวตัน

หรอยแต่ไร้ประสบการณ์
ได้ไม่นานพี่หลวงทำนาย
ทางหนึ่งเกมส์ อีกทางหนึ่งตาย
คนดีมากมาย ไม่ยอมเดินตาม

ไม่อยากเจอแต่กลับต้องมาพบ
มันชาติหน้าคบกับไม้หน้าสาม

ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผากดังเพ้ง
คนเป็นนักเลงต้องยอมรับความจริงได้
ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้าโพให้ดังเพ้ง
คนใจนักเลงต้องยอมรับความจริงได้

ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผากดังเพ้ง
คนเป็นนักเลงต้องยอมรับความจริงได้
ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้าโพให้ดังเพ้ง
คนใจนักเลงต้องยอมรับความจริงได้

นะน้านะนะนา…

( ดนตรี )

หนุกๆ เป็นบ้างบางเวลา บ้าๆ ก็มีบางวัน
เบล๋อๆ เชือนๆ ควั้นๆ แล้วแต่สถานการณ์
ทำหรอยมา ทำหรอยกลับ พอได้มา พอได้กลับ
พี่หลวงมา พี่หลวงครับ ยุคนี้มันต้องชัดเจน

ไม่ต้องสวมหัวโขนให้มันหนักหัว
ไม่ต้องกลัวเขาก็คนเราก็คน

ก้มหัวให้กับคนดี คนผีๆ อย่าเข้าแค่
หากอยู่ใกล้รู้สึกแย่ เว้นระยะห่างเอาไว้
พินิจ พิจารณา มันบ้า หรือเป็นคนดี
ลองเช็คดูสักหิดถี ยุคนี้มันต้องชัดเจน

ไม่ต้องสวมหัวโขนให้มันหนักหัว
ไม่ต้องกลัวเขาก็คนเราก็คน

บางครั้งก็ดูไม่ออก บางครั้งก็จนปัญญา
ชั่วโมงบินเขาสูงกว่า อันนี้ต้อง เคส บาย เคส

เหลี่ยมเหมือนลอกอลิด
พวกมึงคิดว่าพี่หลวงไม่รู้
อาบน้ำร้อนมาก่อนหน้าสู
ฉายากู ไอ้หมูเขี้ยวตัน

หรอยแต่ไร้ประสบการณ์
ได้ไม่นานพี่หลวงทำนาย
ทางหนึ่งเกมส์ อีกทางหนึ่งตาย
คนดีมากมาย ไม่ยอมเดินตาม

ไม่อยากเจอแต่กลับต้องมาพบ
มันชาติหน้าคบกับไม้หน้าสาม

ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผากดังเพ้ง
คนเป็นนักเลงต้องยอมรับความจริงได้
ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้าโพให้ดังเพ้ง
คนใจนักเลงต้องยอมรับความจริงได้

ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง ให้เข้าหน้าผากดังเพ้ง
คนเป็นนักเลงต้องยอมรับความจริงได้
ให้เข้าหน้าเม้ง หน้าเม้ง แข็คตรงหน้าโพให้ดังเพ้ง
คนใจนักเลงต้องยอมรับความจริงได้

นะน้านะนะนา…

มิวสิควิดีโอ ไอ้หมูเขี้ยวตัน ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : ไอ้หมูเขี้ยวตัน (คอร์ด)
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาหลี 12ปันนา
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานศิลปิน : 089-2896387

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend