คอร์ดเพลง พร้อมสู้ไหวกับอ้ายบ่ มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   
คอร์ดเพลง พร้อมสู้ไหวกับอ้ายบ่ ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em D C Bm Am G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Em 
โอย.. 
 
ฮู้อยู่ว่ามันคือ
D 
พัง ฮู้อยู่ว่ายังมืดมน
Em 
โอย.. 
 
ขอแค่มีเธอร่วม
D 
ทน 
 
คู่ใจสักคนร่วมทาง
 
นอกนั้นเจอหยังกะส่
C 
าง.
D 
.. 
 
ชีวิตมันต้องฝ่า
Em 
ไป

INSTRU | Em | D | C | D | Em |

 
ขอเพียงแค่อ้ายมี
Em 
เธอ 
 
กับเรนเจอร์เพื่อนคู่
D 
ใจ
 
และตราบที่ลมหาย
C 
ใจ 
 
ยังอนุญาตให้เ
D 
ป็นคน
Em 
ต่อ
 
ความโหดที่เฮาต้องเ
C 
จอ 
 
อ้ายสิบ่เอิ้นหาคำว่า
Em 
ท้อ
 
ล้มได้กะลุกได้ตัวะเ
Am 
นาะ 
 
ทางไป
C 
ต่อ 
 
ถึงแม้มันสิ
Bm 
บ่ง่าย

 
หม่องใด๋ที่มันสะ
C 
ดุด 
 
ให้เอิ้นมันว่าจุดเป
D 
ลี่ยน
 
ให้เรารีบลงทะเ
Bm 
บียนเรียนวิชาสู้ใ
Em 
หม่
 
หม่องใด๋ที่ยังมืด
C 
มน 
 
ที่มองบ่เห็นทาง
D 
ไป
 
เฮาต้องสร้างทางขึ้นใ
C 
หม่ 
 
ซั่นตั่วล่ะเ
B 
นาะ

 
ไหวบ่ล่ะ
Em 
น้อง 
 
พร้อมสิลอดป่
D 
องไปกับอ้า
Em 
ยบ่
 
อ้ายสิพาเดินหน้า
C 
ต่อ 
 
ถอดคำว่า
D 
ท้อจาก
G 
ใจ
 
ไหวบ่ล่ะน
C 
าง 
 
ลุยบุกเส้นท
D 
างเป็นหลุมเป็น
Em 
บ่อ
 
รสชาติชีวิตแสบ
C 
คอ 
 
แต่มันก็แ
D 
ซ่บสุด
G 
ใจ
 
โดยสารไปกับความแ
Em 
กร่ง 
 
ชีวิตเข้มแข็งนั้นคือเส้น
Am 
ชัย
 
บ่ฮู้เจ้าคิดจั่ง
D 
ใด๋.
B 
 
พร้อมสิสู้ไ
D 
หว.
B 
.
 
ไปกับอ้า
Em 
ยบ่
D 
 
Em 

 
ถึงอ้ายสิเป็นคน
Em 
จน 
 
แต่อ้ายบ่แม่นคนโง่เ
D 
ด้อ
 
บอกให้มั่นใจเลยเ
C 
ธอ 
 
อ้ายคือเรนเจอร์ที่แ
D 
ต่ง
Em 
ถึง
 
เรื่องโก้ เรื่องแกร่งคุ้ม
C 
ค่า 
 
บ่อยากเว้าหลายอ้ายยืน
Em 
หนึ่ง
 
ปลายทางอาจไกลแต่ไป
Am 
ถึง เพราะอ้ายยืนห
D 
นึ่ง..เรื่องหัวใ
B 
 
เพราะอ้ายยืนห
D 
นึ่ง.
B 
 
เรื่องหัว
Em 
ใจ

Em 
โบราณอีสาน 
 
เพิ่นบอกว่า
 
เทียวทางบ่สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ
 
 
ตายขอให้ตายหน้าพุ้น เขาจังย้องว่าหาญ
 
 
อ้ายขอให้คำมั่น ว่าสิคุ้มกันด้วยใจแกร่ง
 
 
ภูผาสูงแผ่นฟ้ากั้น สิพาดั้นสู่จุดหมาย เด้อนางเด้อ
 

 
หม่องใด๋ที่มันสะ
C 
ดุด 
 
ให้เอิ้นมันว่าจุดเป
D 
ลี่ยน
 
ให้เรารีบลงทะเ
Bm 
บียนเรียนวิชาสู้ใ
Em 
หม่
 
หม่องใด๋ที่ยังมืด
C 
มน 
 
ที่มองบ่เห็นทาง
D 
ไป
 
เฮาต้องสร้างทางขึ้นใ
C 
หม่ 
 
ซั่นตั่วล่ะเ
B 
นาะ

 
ไหวบ่ล่ะ
Em 
น้อง 
 
พร้อมสิลอดป่
D 
องไปกับอ้า
Em 
ยบ่
 
อ้ายสิพาเดินหน้า
C 
ต่อ 
 
ถอดคำว่า
D 
ท้อจาก
G 
ใจ
 
ไหวบ่ล่ะน
C 
าง 
 
ลุยบุกเส้นท
D 
างเป็นหลุมเป็น
Em 
บ่อ
 
รสชาติชีวิตแสบ
C 
คอ 
 
แต่มันก็แ
D 
ซ่บสุด
G 
ใจ
 
โดยสารไปกับความแ
Em 
กร่ง 
 
ชีวิตเข้มแข็งนั้นคือเส้น
Am 
ชัย
 
บ่ฮู้เจ้าคิดจั่ง
D 
ใด๋.
B 
 
พร้อมสิสู้ไ
D 
หว.
B 
.
 
ไปกับอ้า
Em 
ยบ่
D 
 
Em 

 
บ่ฮู้เจ้าคิด
Am 
จั่งใด๋ 
 
พร้อมสิสู้ไ
D 
หว.
B 
 
ไปกับอ้ายบ่..

OUTRO | Em | D | C | D | Em |


โอย.. ฮู้อยู่ว่ามันคือพัง ฮู้อยู่ว่ายังมืดมน
โอย.. ขอแค่มีเธอร่วมทน คู่ใจสักคนร่วมทาง
นอกนั้นเจอหยังกะส่าง ชีวิตมันต้องฝ่าไป

( ดนตรี )

ขอเพียงแค่อ้ายมีเธอ กับเรนเจอร์เพื่อนคู่ใจ
และตราบที่ลมหายใจ ยังอนุญาตให้เป็นคนต่อ
ความโหดที่เฮาต้องเจอ อ้ายสิบ่เอิ้นหาคำว่าท้อ
ล้มได้กะลุกได้ตัวะเนาะ ทางไปต่อถึงแม้มันสิบ่ง่าย

หม่องใด๋ที่มันสะดุด ให้เอิ้นมันว่าจุดเปลี่ยน
ให้เรารีบลงทะเบียนเรียนวิชาสู้ใหม่
หม่องใด๋ที่ยังมืดมน ที่มองบ่เห็นทางไป
เฮาต้องสร้างทางขึ้นใหม่ ซั่นตั่วล่ะเนาะ

ไหวบ่ล่ะน้อง พร้อมสิลอดป่องไปกับอ้ายบ่
อ้ายสิพาเดินหน้าต่อ ถอดคำว่าท้อจากใจ
ไหวบ่ล่ะนาง ลุยบุกเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อ
รสชาติชีวิตแสบคอ แต่มันก็แซ่บสุดใจ
โดยสารไปกับความแกร่ง ชีวิตเข้มแข็งนั้นคือเส้นชัย
บ่ฮู้เจ้าคิดจั่งใด๋.. พร้อมสิสู้ไหว..ไปกับอ้ายบ่

ถึงอ้ายสิเป็นคนจน แต่อ้ายบ่แม่นคนโง่เด้อ
บอกให้มั่นใจเลยเธอ อ้ายคือเรนเจอร์ที่แต่งถึง
เรื่องโก้ เรื่องแกร่งคุ้มค่า บ่อยากเว้าหลายอ้ายยืนหนึ่ง
ปลายทางอาจไกลแต่ไปถึง เพราะอ้ายยืนหนึ่ง..เรื่องหัวใจ
เพราะอ้ายยืนหนึ่ง.. เรื่องหัวใจ

โบราณอีสาน เพิ่นบอกว่า
เทียวทางบ่สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ
ตายขอให้ตายหน้าพุ้น เขาจังย้องว่าหาญ
อ้ายขอให้คำมั่น ว่าสิคุ้มกันด้วยใจแกร่ง
ภูผาสูงแผ่นฟ้ากั้น สิพาดั้นสู่จุดหมาย เด้อนางเด้อ

หม่องใด๋ที่มันสะดุด ให้เอิ้นมันว่าจุดเปลี่ยน
ให้เรารีบลงทะเบียนเรียนวิชาสู้ใหม่
หม่องใด๋ที่ยังมืดมน ที่มองบ่เห็นทางไป
เฮาต้องสร้างทางขึ้นใหม่ ซั่นตั่วล่ะเนาะ

ไหวบ่ล่ะน้อง พร้อมสิลอดป่องไปกับอ้ายบ่
อ้ายสิพาเดินหน้าต่อ ถอดคำว่าท้อจากใจ
ไหวบ่ล่ะนาง ลุยบุกเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อ
รสชาติชีวิตแสบคอ แต่มันก็แซ่บสุดใจ
โดยสารไปกับความแกร่ง ชีวิตเข้มแข็งนั้นคือเส้นชัย
บ่ฮู้เจ้าคิดจั่งใด๋.. พร้อมสิสู้ไหว..ไปกับอ้ายบ่

บ่ฮู้เจ้าคิดจั่งใด๋ พร้อมสิสู้ไหว..ไปกับอ้ายบ่..

มิวสิควิดีโอ พร้อมสู้ไหวกับอ้ายบ่ มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : พร้อมสู้ไหวกับอ้ายบ่ (คอร์ด)
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend