คอร์ดเพลง กอดผ่านดวงจันทร์ ไข่มุก เพ็ญสินี x บ.เบิ้ล สามร้อย (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   
คอร์ดเพลง กอดผ่านดวงจันทร์ ศิลปิน ไข่มุก เพ็ญสินี x บ.เบิ้ล สามร้อย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | G A | F#m Bm | Em | A |

 
ดนแล้วเด้เ
D 
นาะ 
 
ที่เฮาสอง
F#m 
คนบ่ได้พ้อ
Bm 
หน้า
 
ถึกนายจ้
D 
างยกเลิก
F#m 
สัญญา 
 
พี่บ่าวต้อง
Bm 
ลากลับใต้

 
น้อง
G 
กะคืนเมืออิสาน 
 
จักสิ
F#m 
พ้อหน้ากัน
Bm 
มื้อได้
 
คึดฮอดห
Em 
ลายๆ 
 
 
G 
 
บ่มีพี่บ่
A 
าวข้างกาย 
 
พอสิได้กอดแท
D 
นผ้าห่ม

 
ขอบฟ้าบ้าน
Em 
น้องก็เป็นทิวเขาท้องนาและ
F#m 
ป่าไม้
 
ขอบฟ้าบ้านอ้
G 
ายคงเป็นทะเลและคลื่
A 
นลม
 
คิดถึงที
Em 
ไรทำได้แค่นั่งมองจันทร์
F#m 
ดวงกลมๆ
 
อยากให้สาย
G 
ลมพัดความคิดถึงหา
A 
คนไกล

 
กอดผ่านดวง
D 
จันทร์
 
แม้ว่าสองเราจะห่างกัน
F#m 
ไกลสุดขอบฟ้า
 
ไม่อาจข
G 
วางกั้นคำสัญ
A 
ญาสองคนห
D 
นึ่งใจ
 
แม้กำแ
G 
พงของระยะท
A 
าง 
 
อีกั้น
F#m 
ขวางสองเรา
Bm 
เท่าใด
 
แต่หัว
Em 
ใจพี่บ่าวมั่นคงซื่อตรงม่ายเปลี่ย
A 
นแปลง
 
เหมือนกับแสงดวง
 
จันทร์

INSTRU | D A/C# | G A |
INSTRU | G Gm | A |

 
จะนานแค่ไ
D 
หนหัวใจพี่
A/C# 
บ่าว 
 
ไม่มีวัน
Bm 
แปรผันไป
 
สัญญาได้
Em 
ม้ายว่าจะมีแค่เราเ
A 
ท่านั้น

G 
น้องสิฮักแค่
Gm 
อ้าย 
 
บ่แ
F#m 
ปรเปลี่ยนใจ
Bm 
คือกัน
 
ผู้สา
Em 
วอิสาน 
 
สิรัก
A 
ษาสัญญาด้ว
D 
ยใจ

INSTRU | D A/C# | Bm |
INSTRU | D A/C# | Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | Em G | A | A |

 
ขอบฟ้าบ้าน
Em 
น้องก็เป็นทิวเขาท้องนาและ
F#m 
ป่าไม้
 
ขอบฟ้าบ้านอ้
G 
ายก็เป็นทะเลและคลื่
A 
นลม
 
คิดถึงที
Em 
ไรทำได้แค่นั่งมองจันทร์
F#m 
ดวงกลมๆ
 
อีเกิ้งบ้านน้
G 
องกะกลมเต็มดวงคือบ้า
A 
นอ้าย

 
กอดผ่านดว
D 
จันทร์
 
แม้ว่าสองเราจะห่างกันไ
F#m 
กลสุดขอบฟ้า
 
ไม่อาจข
G 
วางกั้นคำสัญ
A 
ญาสองคนหนึ่
D 
งใจ

 
แม้กำแ
G 
พงของระยะท
A 
าง 
 
สิกั้น
F#m 
ขวางสองเฮา
Bm 
ท่อใด
 
แต่หัว
Em 
ใจสิยังมั่นคงซื่อตรงบ่เปลี่ย
A 
นแปลง
 
คือจั่งแสงดว
D 
งจันทร์

 
กอดผ่าน
Em 
ดวงจันทร์ 
 
ดวงเดียว
A 
กัน
 
เราจะรักกันตลอดไป..  
Dmaj7 


ญ.) ดนแล้วเด้เนาะ ที่เฮาสองคนบ่ได้พ้อหน้า
ถึกนายจ้างยกเลิกสัญญา พี่บ่าวต้องลากลับใต้
น้องกะคืนเมืออิสาน จักสิพ้อหน้ากันมื้อได้ คึดฮอดหลายๆ
บ่มีพี่บ่าวข้างกาย พอสิได้กอดแทนผ้าห่ม

ญ.) ขอบฟ้าบ้านน้องก็เป็นทิวเขาท้องนาและป่าไม้
ขอบฟ้าบ้านอ้ายก็เป็นทะเลและคลื่นลม
คิดถึงทีไรทำได้แค่นั่งมองจันทร์ดวงกลมๆ
อยากให้สายลมพัดความคิดถึงหาคนไกล

ช.) กอดผ่านดวงจันทร์
แม้ว่าสองเราจะห่างกันไกลสุดขอบฟ้า
ไม่อาจขวางกั้นคำสัญญาสองคนหนึ่งใจ
แม่กำแพงของระยะทาง อีกั้นขวางสองเราเท่าใด
แต่หัวใจพี่บ่าวมั่นคงซื่อตรงไม่เปลี่ยนแปลง
เหมือนกับแสงดวงจันทร์

( ดนตรี )

ช.) จะนานแค่ไหนหัวใจพี่บ่าว ไม่มีวันแปรผันไป
สัญญาได้ม้ายว่าจะมีแค่เราเท่านั้น

ญ.) น้องสิฮักแค่อ้าย บ่แปรเปลี่ยนใจคือกัน
ผู้สาวอิสาน สิรักษาสัญญาด้วยใจ

( ดนตรี )

ช.) ขอบฟ้าบ้านน้องคงเป็นทิวเขาท้องนาและป่าไม้
ญ.) ขอบฟ้าบ้านอ้ายคงเป็นทะเลและคลื่นลม
ช.) คิดถึงทีไรทำได้แค่นั่งมองจันทร์ดวงกลมๆ
ญ.) อีเกิ้งบ้านน้องกะกลมเต็มดวงคือบ้านอ้าย

ช.) กอดผ่านดวงจันทร์
แม้ว่าสองเราจะห่างกันไกลสุดขอบฟ้า
ไม่อาจขวางกั้นคำสัญญาสองคนหนึ่งใจ

ญ.) แม้กำแพงของระยะทาง สิกั้นขวางสองเฮาท่อใด
แต่หัวใจสิยังมั่นคงซื่อตรงบ่เปลี่ยนแปลง
คือจั่งแสงดวงจันทร์

ช.+ญ. ) กอดผ่านดวงจันทร์ ดวงเดียวกัน..
เราจะรักกันตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ กอดผ่านดวงจันทร์ ไข่มุก เพ็ญสินี x บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง : กอดผ่านดวงจันทร์ (คอร์ด)
ศิลปิน : ไข่มุก เพ็ญสินี x บ.เบิ้ล สามร้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ณรงค์ แก้วสีไว
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานศิลปิน : 095-1171741

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend