คอร์ดเพลง หัวใจปลาดาว Bonnadol feat. F.HERO

  
Text   


INTRO | A C# | F#m Em |
INTRO | D C#m | Bm E |
INTRO | A C# | F#m Em |
INTRO | D C#m | Bm E |

 
เธ
อ.. เธอ
C# 
คงไม่เข้าใจเท่าไ
F#m 
 
สมอ
Em 
งฉันไม่ได้มีเหมือนใค
 
แต่ฉัน
C#m 
เองมันก็มีหัวใจ
Bm 
 ปลาดาวมีหัวใจ
นะ

 
และเธ
อ.. ให้ตั
C# 
ดยังไงก็ตัดไม่ขา
F#m 
 
ก็เป็
Em 
นปลาดาวไม่ใช่กระดา
 
จะฝา
C#m 
กไว้ คำพูด
Bm 
ของเธอมันบาดใ

 
   
ปลาดา
C# 
วมันงอกให
F#m 
ม่ ทำไง
Em 
ก็ไม่ตา
 
   รักแล้
C#m 
วจะไม่คลาย เ
Bm 
ขาเลยเรียกผมว่
าไอปลาดาว

 
ปลาดา
วมันมีห้าข
C# 
า แต่ว่าเธ
F#m 
อน่ะมีสองใ
Em 
 
ตัดฉันเท่าไ
ร ก็งอกให
C#m 
ม่.. หวั
Bm 
งว่าคงเข้าใจ
กัน
 
ปลาดา
วมันมีหลาย
C# 
ขา
 
เหมือนกั
F#m 
บเธอที่มันหลา
Em 
ยใจ
 
เจ็บช้ำเท่าไร 
คงไม่ไป
C#m 
    ก็ฉัน
Bm 
เป็นคนหัวใจ
ปลาดาว

 
   
ใช้ชีวิตใ
C# 
นทะ
C#m 
เล
Em 
 
   ไม่มีคู่รั
F#m 
ก ก็อยู่คนเดียวมันก็เซ็ง
 
   สมองก็ไม่ค่อยมี
 สติสตางค์ ก็ไม่ค่อยเต็
C#m 
 
   แต่ว่าอยากมีความรั
Bm 
กได้อยู่กับเธอในน้ำเค็
 
   มันก็แค่นั้นเอง
 

 
   
พูดถึงความรั
C# 
กผมไม่ใช่คนโลเ
F#m 
 
   เดินบนชายหา
Em 
ด ก็โซซัดโซเซ
 
   ถึงมีหลาย
C#m 
ขา ไม่หลายใจนะโอเ
Bm 
 
   ตัดขาก็งอกให
ม่ แต่ตัดใจอะโนเวย์

 
   
ปลาดา
C# 
วมันงอกให
F#m 
ม่ ทำไง
Em 
ก็ไม่ตา
 
   รักแล้
C#m 
วจะไม่คลาย เ
Bm 
ขาเลยเรียกผมว่
าไอปลาดาว

 
ปลาดา
วมันมีห้าข
C# 
า แต่ว่าเธ
F#m 
อน่ะมีสองใ
Em 
 
ตัดฉันเท่าไ
ร ก็งอกให
C#m 
ม่.. หวั
Bm 
งว่าคงเข้าใจ
กัน
 
ปลาดา
วมันมีหลาย
C# 
ขา
 
เหมือนกั
F#m 
บเธอที่มันหลา
Em 
ยใจ

 
banadol f h e r o
 
 
เป็
นปลาดาวที่โอละเ
C# 
ฮเร่ร่อน
 
ไม่ใช้เจ้
F#m 
าทะเลระดับโป
Em 
เซดอน
 
โดนเธอตบ
เช็ดเน็ท อย่างกับวอ
C#m 
ลเลย์บอล
 
ก็ยังลุ
Bm 
กขึ้นมาผงาดได้อย่างกับโป
เกม่อน

 
แน่นอ
นว่าปลาดาวมีห้าข
C# 
 
ตัดอีกก็งอกอี
F#m 
กเพราะว่าผมมันหน้าหน
Em 
 
ตกหลุมรักเธอแล้
วก็เหมือนกับตกหน้าผ
C#m 
 
จะปีนขึ้นไปให้สูงที่สุ
Bm 
ดแม้น้ำตานองซะหน้าหมา
 
There’s Only You นะ Mama
 

 
   
ปลาดา
C# 
วมันงอกให
F#m 
ม่ ทำไง
Em 
ก็ไม่ตา
 
   รักแล้
C#m 
วจะไม่คลาย เ
Bm 
ขาเลยเรียกผมว่
าไอปลาดาว

 
ปลาดา
วมันมีห้าข
C# 
า แต่ว่าเธ
F#m 
อน่ะมีสองใ
Em 
 
ตัดฉันเท่าไ
ร ก็งอกให
C#m 
ม่.. หวั
Bm 
งว่าคงเข้าใจ
กัน
 
ปลาดา
วมันมีหลาย
C# 
ขา
 
เหมือนกั
F#m 
บเธอที่มันหลา
Em 
ยใจ
 
เจ็บช้ำเท่าไร 
คงไม่ไป
C#m 
    ก็ฉัน
Bm 
เป็นคนหัวใจ
ปลาดาว

INSTRU | A C# | F#m Em |
INSTRU | D C#m | Bm E |
INSTRU | A C# | F#m Em |
INSTRU | D C#m | Bm E |

 
ปลาดา
วมันมีห้าข
C# 
า แต่ว่าเธ
F#m 
อน่ะมีสองใ
Em 
 
ตัดฉันเท่าไ
ร ก็งอกให
C#m 
ม่.. หวั
Bm 
งว่าคงเข้าใจ
กัน
 
ปลาดา
วมันมีหลาย
C# 
ขา
 
เหมือนกั
F#m 
บเธอที่มันหลา
Em 
ยใจ
 
เจ็บช้ำเท่าไร 
คงไม่ไป
C#m 
    ก็ฉัน
Bm 
เป็นคนหัวใจ
ปลาดาว


เธอ เธอคงไม่เข้าใจเท่าไหร่
สมองฉันไม่ได้มีเหมือนใคร
แต่ฉันเองมันก็มีหัวใจ
(ปลาดาวมีหัวใจนะ)

และเธอ ให้ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาด
ก็เป็นปลาดาวไม่ใช่กระดาษ
จะฝากไว้ คำพูดของเธอมันบาดใจ

ปลาดาวก็งอกใหม่ ทำไงก็ไม่ตาย
รักแล้วจะไม่คลาย
เขาเลยเรียกผมว่าไอปลาดาว

ปลาดาวมันมีห้าขา
แต่ว่าเธอที่น่ะมีสองใจ
ตัดฉันเท่าไหร่ ก็งอกใหม่
หวังว่าคงเข้าใจกัน
ปลาดาวมันมีหลายขา
เหมือนกับเธอที่มันหลายใจ
เจ็บช้ำเท่าไหร่ คงไม่ไป
ก็ฉันเป็นคนหัวใจปลาดาว

ใช้ชีวิตในทะเล
ไม่มีคู่รักอยู่คนเดียวมันก็เซ็ง
สมองก็ไม่ค่อยมีสติสตางค์ไม่ค่อยเต็ม
แต่ว่าอยากมีความรักอยู่กับเธอในน้ำเค็ม
มันก็แค่นั้นเอง

พูดถึงความรักผมไม่ใช่คนโลเล
เดินบนชายหาด ก็โซซัดโซเซ
ถึงมีหลายขา ไม่หลายใจนะโอเค
ตัดขาก็งอกใหม่ แต่ตัดใจอะโนเวย์

ปลาดาวก็งอกใหม่ ทำไงก็ไม่ตาย
รักแล้วจะไม่คลาย
เขาเลยเรียกผมว่าไอปลาดาว

ปลาดาวมันมีห้าขา
แต่ว่าเธอที่น่ะมีสองใจ
ตัดฉันเท่าไหร่ ก็งอกใหม่
หวังว่าคงเข้าใจกัน
ปลาดาวมันมีหลายขา
เหมือนกับเธอที่มันหลายใจ
เจ็บช้ำเท่าไหร่ คงไม่ไป
ก็ฉันเป็นคนหัวใจปลาดาว

เป็นปลาดาวที่โอละเฮเร่ร่อน
ไม่ใช้เจ้าทะเลระดับโปเซดอน
โดนเธอตบเช็ดเน็ทอย่างกับวอลเลย์บอล
ก็ยังลุกขึ้นมาผงาดได้อย่างกับโปเกม่อน
แน่นอนว่าปลาดาวมีห้าขา
ตัดอีกก็งอกอีกเพราะว่าผมมันหน้าหนา
ตกหลุมรักเธอแล้วก็เหมือนกับตกหน้าผา
จะปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดแม้น้ำตานองซะหน้าหมา
There’s Only You นะ Mama

ปลาดาวก็งอกใหม่ ทำไงก็ไม่ตาย
รักแล้วจะไม่คลาย
เขาเลยเรียกผมว่าไอปลาดาว

ปลาดาวมันมีห้าขา
แต่ว่าเธอที่น่ะมีสองใจ
ตัดฉันเท่าไหร่ ก็งอกใหม่
หวังว่าคงเข้าใจกัน
ปลาดาวมันมีหลายขา
เหมือนกับเธอที่มันหลายใจ
เจ็บช้ำเท่าไหร่ คงไม่ไป
ก็ฉันเป็นคนหัวใจปลาดาว

( ดนตรี )
(เขาเลยเรียกผมว่าไอปลาดาว)

ปลาดาวมันมีห้าขา
แต่ว่าเธอที่น่ะมีสองใจ
ตัดฉันเท่าไหร่ ก็งอกใหม่
หวังว่าคงเข้าใจกัน
ปลาดาวมันมีหลายขา
เหมือนกับเธอที่มันหลายใจ
เจ็บช้ำเท่าไหร่ คงไม่ไป
ก็ฉันเป็นคนหัวใจปลาดาว

มิวสิควิดีโอ หัวใจปลาดาว Bonnadol feat. F.HERO

เพลง : หัวใจปลาดาว (คอร์ด)
ศิลปิน : Bonnadol feat. F.HERO
Lyrics: Bonnadol, F.HERO
Lyrics: Baby Rocky, Iivy B, Silly Cooly
For work: 082-296-5241

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend