คอร์ดเพลง สิมักบ่ ฐา ขนิษ

  
Text   


Tune to Eb

Am 
อ้ายสิมักบ่..
F 
C 
G 
Am 
อ้ายสิมักบ่.. 
 
 
F 
C 
G 
 
สิมักบ่หนอ..  
Am 

INSTRU | Am F | C G |
INSTRU | Am F | C G |

Am 
เป็นผู้สาวบ้านๆ 
 
แต่โคตรง
F 
ามดอกกว่าเขา
 
เป็นผู้ส
C 
าวมักม่วน 
 
มักเ
G 
มา 
 
มักหย่าวอยู่หน้าฮ้าน
Am 
ย้อนวิธีชีวิตของเ
F 
ฮาลูกอีสาน
 
บ่ฮู้ค
C 
วม 
 
แต่สู้งานเด้อ้
G 
าย 
 
สนใจบ่..

INSTRU | Am F | C G |
INSTRU | Am F | C G |

Am 
อ้ายสิมักบ่ 
 
อ้
F 
ายสิมักบ่
 
หน้าตาบ้
C 
านๆ บ่แหล่ บ่ดำ ทั้งอึ๋ม ทั้งข
G 
าวเด้ 
 
มักบ่
Am 
อ้ายสิมักบ่ 
 
แล้วอ้
F 
ายสิมักบ่
 
เฮ็ดหน้าตั้งง
C 
าม ผู้จบผู้ไค เฮ็ดนมบักใ
G 
หญ่ 
 
สิมักบ่น้อ

Am 
บ่ได้ใส่กุชชี่ดิออร์ 
 
 
F 
มีแต่ถุงปุ๋ยถุงพายอีพ่อ
C 
เป็นผู้สาวบ้านๆ 
 
สะแตกเหล้าข
G 
าวป่านเทลงท่อ
 
ฮักกับ
Am 
น้องบ่ให้ผิดหวัง 
 
พร้อมเป็นคน
F 
ฮู้ 
 
ผู้ดีสู่อย่าง
 
น้องมักอ้
C 
ายหลายบ่เว้าหลายหย่ายห่าง
 
เอวน้องกะ
G 
ดีสิพาย้อน..ใส่หมอลำ

INSTRU | Am F | C |

 
ล่ะแม่น
G 
ว่า 
 
อ้ายเ
C 
อ๋ย
 
เคยว่าเว้า กะเดาเด้าบ่เกี่ยง
 
 
เคยว่าเว้ากะเดาเด้าบ่เกี่ยง
 
 
ส่อสำเนียงว่าน้อง มาหาหม่องมีแฮง
 
 
แสงตะเกียง ยังคู่เคียงโซฮอล์
 
 
แสงตะเกียง ยังคู่เคียงโซฮอล์
 
 
บ่มีดอกเด้อเมืองพอ พ้อตั้งแต่เมือง
Am 
พล

 
สุขเมือง
F 
คนกินเหล้ากะฟ้อนใ
C 
ส่
 
สุขเมือง
G 
คนกินเหล้ากะฟ้อนใ
Am 
ส่
 
มักอยู่เด้อของใ
F 
หญ่ละไผบ้างบ่
C 
มัก

 
เว้า
G 
คักๆ 
 
กะอยากได้แมนคู่เ
Am 
คียง
 
อยากส่งเสียงกรี๊ดร้
F 
องสำเนียงฮ้องผัว
C 
ขา
 
สายธ
G 
าราไหลออกมาโคตร
Am 
ฟิน
 
เห็นไทบ้านได้
F 
กินกะเลยอยากฟินเช่น
C 
กัน

 
อัศจรรย์โ
G 
อ้ 
 
คือโอเยดอกโ
Am 
อเย
 
อัศจรรย์โ
F 
อ้ 
 
คือโอเยดอกโ
C 
อเย
 
คำวาจาโคตร
G 
เท่ 
 
คือนางน้องอยากได้
Am 
ผัว
 
ได้
F 
ผัว 
 
อีนางน้องอยากได้
C 
ผัว 
 
 
G 

INSTRU | Am F | C G |
INSTRU | Am F | C G |

Am 
อ้ายสิมักบ่..
F 
C 
G 
Am 
อ้ายสิมักบ่.. 
 
 
F 
C 
G 

Am 
อ้ายสิมักบ่ 
 
อ้
F 
ายสิมักบ่
 
หน้าตาบ้
C 
านๆ บ่แหล่ บ่ดำ ทั้งอึ๋ม ทั้งข
G 
าวเด้ 
 
มักบ่
Am 
อ้ายสิมักบ่ 
 
แล้วอ้
F 
ายสิมักบ่
 
เฮ็ดหน้าตั้งง
C 
าม ผู้จบผู้ไค เฮ็ดนมบักใ
G 
หญ่ 
 
สิมักบ่น้อ

Am 
บ่ได้ใส่กุชชี่ดิออร์ 
 
 
F 
มีแต่ถุงปุ๋ยถุงพายอีพ่อ
C 
เป็นผู้สาวบ้านๆ 
 
สะแตกเหล้าข
G 
าวป่านเทลงท่อ
 
ฮักกับ
Am 
น้องบ่ให้ผิดหวัง 
 
พร้อมเป็นคน
F 
ฮู้ 
 
ผู้ดีสู่อย่าง
 
น้องมักอ้
C 
ายหลายบ่เว้าหลายหย่ายห่าง
 
เอวน้องกะ
G 
ดีสิพาย้อน..ใส่หมอลำ

OUTRO | Am F | C G | ( 2 Times ) | Am |


อ้ายสิมักบ่..
อ้ายสิมักบ่.. ฮืม..
สิมักบ่หนอ..

( ดนตรี )

เป็นผู้สาวบ้านๆแต่โคตรงามดอกกว่าเขา
เป็นผู้สาวมักม่วนมักเมามักหย่าวอยู่หน้าฮ้าน
ย้อนวิธีชีวิตของเฮาลูกอีสาน
บ่ฮู้ควม แต่สู้งานเด้อ้าย สนใจบ่

( ดนตรี )

อ้ายสิมักบ่ อ้ายสิมักบ่
หน้าตาบ้านๆ บ่แหล่ บ่ดำ ทั้งอึ๋ม ทั้งขาว เด้มักบ่
อ้ายสิมักบ่ แล้วอ้ายสิมักบ่
เฮ็ดหน้าตั้งงาม ผู้จบผู้ไค เฮ็ดนมบักใหญ่ สิมักบ่

บ่ได้ใส่กุชชี่ดิออ มีแต่ถุงปุ๋ยถุงพายอีพ่อ
เป็นผู้สาวบ้านๆสะแตกเหล้าขาวป่านเทลงท่อ
ฮักกับน้องบ่ให้ผิดหวัง พร้อมเป็นคนฮู้ผู้ดีสู่อย่าง
น้องมักอ้ายหลายบ่เว้าหลายหย่ายห่าง
เอวน้องกะดีสิพาย้อน ใส่หมอลำ

ล่ะแมนว่า อ้ายเอ๋ย เคยว่าเว้า กะเดาเด้าบ่เกี่ยง
เคยว่าเว้ากะเดาเด้าบ่เกี่ยง
ส่อสำเนียงว่าน้อง มาหาหม่องมีแฮง
แสงตะเกียง ยังคู่เคียงโซฮอร์
แสงตะเกียง ยังคู่เคียงโซฮอร์
บ่มีดอกเด้อเมืองพอ พ้อตั้งแต่เมืองพล

สุขเมืองคนกินเหล้ากะฟ้อนใส่
สุขเมืองคนกินเหล้ากะฟ้อนใส่
มักอยู่เด้อของใหญ่ละไผบ้างบ่มัก
เว้าคักๆกะอยากได้แมนคู่เคียง
อยากส่งเสียงกรี๊ดร้องสำเนียงฮ้องผัวขา
สายธาราไหลออกมาโคตรฟิน
เห็นไทบ้านได้กินกะเลยอยากฟินเช่นกัน

อัศจรรย์โอ้ คือโอเยดอกโอเย
อัศจรรย์โอ้ คือโอเยดอกโอเย
คำวาจาโคตรเท่ คือนางน้องอยากได้ผัว
ได้ผัว อีนางน้องอยากได้ผัว

( ดนตรี )

อ้ายสิมักบ่..
อ้ายสิมักบ่..

อ้ายสิมักบ่ อ้ายสิมักบ่
หน้าตาบ้านๆ บ่แหล่ บ่ดำ ทั้งอึ๋ม ทั้งขาว เด้มักบ่
อ้ายสิมักบ่ แล้วอ้ายสิมักบ่
เฮ็ดหน้าตั้งงาม ผู้จบผู้ไค เฮ็ดนมบักใหญ่ สิมักบ่

บ่ได้ใส่กุชชี่ดิออ มีแต่ถุงปุ๋ยถุงพายอีพ่อ
เป็นผู้สาวบ้านๆสะแตกเหล้าขาวป่านเทลงท่อ
ฮักกับน้องบ่ให้ผิดหวัง พร้อมเป็นคนฮู้ผู้ดีสู่อย่าง
น้องมักอ้ายหลายบ่เว้าหลายหย่ายห่าง
เอวน้องกะดีสิพาย้อน ใส่หมอลำ..

มิวสิควิดีโอ สิมักบ่ ฐา ขนิษ

เพลง : สิมักบ่ (คอร์ด)
ศิลปิน : ฐา ขนิษ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ครูน้อยหน่า, ครูเพลง ท้าวคำสิงห์
เรียบเรียง : Yoshi
ติดต่องานศิลปิน : 063-368-566

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend