หน้าแรก » เบลล์ นิภาดา » คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง : ฮักพอก่ำก่า เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบลล์ นิภาดา : ฮักพอก่ำก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - เบลล์ นิภาดา

Tune to Eb

 
คือจั่งเ
ล่นเฮือนน้อยแท้น้อ
 
เอาขี้
Em 
ดินบ้อเฮ็ดหัวใจ
 
เอาใบไ
ม้มาซื้อโ
Bm 
ตน้องไว้
 
ซั่น
Am 
ติจั่งบ่เห็น
ค่า
 
คือจั่ง
ฮักกำละห้าละสิบ
 
ที่อ้าย
Em 
หยิบติดมือขึ้
นมา
 
มี
ไว้ซือๆ 
 
บ่ได้ใ
Bm 
ห้ราคา
 
แล้วแต่
Am 
ว่าสิอยู่สิไ

 
น้องบ่
Em 
งามหรือยัง
ดีบ่พอ
 
อ้ายจึง
ขอขอดข่อนหัวใ
จมาให้
 
คื่อจั่ง
Em 
อ้าปากโต่งน้ำค้างมาแ
Bm 
ก้กระหาย
 
เอาเ
ศษใจยาใส้ไว้กั
นตาย

 
ฮักพอก่ำ
ก่า 
 
บ่มีสิทธิ์ได้ฮ่
Bm 
วมเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ้างเปื้อนท
างหัวใจของอ้
าย
 
เป็นได้เ
Am 
พียงสตอรี่รายท
าง

 
ฮักพอก่ำ
ก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่ว
Bm 
มเฮียง
 
ได้แค่เ
Em 
พียงฮ่วมฮ้างปลดระว
างบ่ฮอดฝั่
งฝัน
 
ฮักรอ
วันสลาย 
 
เพราะอ้ายฮักพอ
ก่ำก่า..


คือจั่งเล่นเฮือนน้อยแท้น้อ เอาขี้ดินบ้อเฮ็ดหัวใจ
เอาใบไม้มาซื้อโตน้องไว้ซั่นติจั่งบ่เห็นค่า
คือจั่งฮักกำละห้าละสิบ ที่อ้ายหยิบติดมือขึ้นมา
มีไว้ซือๆ บ่ได้ให้ราคา แล้วแต่ว่าสิอยู่สิไป

น้องบ่งามหรือยังดีบ่พอ
อ้ายจึงขอขอดข่อนหัวใจมาให้
คื่อจั่งอ้าปากโต่งน้ำค้างมาแก้กระหาย
เอาเศษใจยาใส้ไว้กันตาย

ฮักพอก่ำก่า บ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างเปื้อนทางหัวใจของอ้าย
เป็นได้เพียงสตอรี่รายทาง

ฮักพอก่ำก่าบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมเฮียง
ได้แค่เพียงฮ่วมฮ้างปลดระวางบ่ฮอดฝั่งฝัน
ฮักรอวันสลาย เพราะอ้ายฮักพอก่ำก่า

ฮักพอก่ำก่า เบลล์ นิภาดา


รูปภาพคอร์ด ฮักพอก่ำก่า – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - เบลล์ นิภาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฮักพอก่ำก่า (คอร์ด)

 โฆษณา