คอร์ดเพลง ผู้ฮ้ายที่ถูกลืม เฟิร์น กัญญารัตน์

  
Text   


Tune to Eb

 
กะแนวผู้จาก
F 
ลา 
 
บ่มีอาวรณ์น้ออ
C/E 
าลัย
 
แต่ผู้มันฮอมสิ
Dm 
ตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูก
C 
ลืม
 
ความเจ็บบรรยายบ่ไ
Bb 
หวความเสียใจประ
Am 
ดังตื่ม
 
ได้แต่ออยเจ้า
Gm 
ของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะ
C 
ยก

INSTRU | F C/E | Dm C |
INSTRU | Bb Am Dm | Gm C | C |

 
ต้องแ
F 
บ่งความจ็บไป
C/E 
ไว้หม่องไ
Dm 
ด๋แน่
 
มันคือ
Bb 
จั่งอุกอั่งคักแท้ 
 
แออัดหัวใ
C 
จบ่มีบ่อนอยู่
 
ต้องเ
F 
สี่ยงส้นน้ำตาไป
C/E 
ไว้หม่องได๋น้อ
Dm 
จั่งสิบ่มีคนฮู้
 
ว่าอา
Bb 
การที่เป็นอยู่ 
 
มันกำลังต่อ
C 
สู้กับพิษบาดแผลในใจ

 
อย่าฟ้าว
Bb 
สลายเด้อหัวใจ 
 
แขนขาอย่าฟ้าวหล่อย
 
น้ำตาเม็ด
Am 
น้อยให้กลืนลงคอสาก่อน
 
อย่าเฮ็ดให้อยากอาย
Bb 
หมู่ผู้เขาไปบ่ได้สะออน
 
บ่ได้ออน
C 
ซอนอิหยังนำเฮาปานนั้น

 
กะแนวผู้จาก
F 
ลา 
 
บ่มีอาวรณ์น้ออ
Am 
าลัย
 
แต่ผู้มันฮอมสิ
Dm 
ตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูก
C 
ลืม
 
ความเจ็บบรรยายบ่ไ
Bb 
หวความเสียใจประ
Am 
ดังตื่ม
 
ได้แต่ออยเจ้า
Gm 
ของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะ
C 
ยก

 
จกกับแกล้มมา
F 
ยัดอัดคำเว่าที่เจ็บ
Am 
ปวด
 
อย่าให้ไผฮู้ความร้าว
Dm 
รวดที่มันอุกอั่งอยู่ใน
C 
ใน
 
คิดมาแล้วปาดติ
Bb 
โถ 
 
เจ้าซ่างกล้าป๋า
Am 
ถิ่มแท้
Dm 
หัวใจ
 
จนบ่
Gm 
ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องไ
C 
ด๋..
 
มันจั่งสิบ่อยากอาย
F 
หมู่.. 
 
 
C 

INSTRU | F C/E | Dm C |
INSTRU | Bb Am Dm | Gm C |
INSTRU | F C/E | Dm C |
INSTRU | Bb Am Dm | Gm C |

 
อย่าฟ้าว
Bb 
สลายเด้อหัวใจ 
 
แขนขาอย่าฟ้าวหล่อย
 
น้ำตาเม็ด
Am 
น้อยให้กลืนลงคอสาก่อน
 
อย่าเฮ็ดให้อยากอาย
Bb 
หมู่ผู้เขาไปบ่ได้สะออน
 
บ่ได้ออน
C 
ซอนอิหยังนำเฮาปานนั้น

 
กะแนวผู้จาก
F 
ลา 
 
บ่มีอาวรณ์น้ออ
Am 
าลัย
 
แต่ผู้มันฮอมสิ
Dm 
ตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูก
C 
ลืม
 
ความเจ็บบรรยายบ่ไ
Bb 
หวความเสียใจประ
Am 
ดังตื่ม
 
ได้แต่ออยเจ้า
Gm 
ของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะ
C 
ยก

 
จกกับแกล้มมา
F 
ยัดอัดคำเว่าที่เจ็บ
Am 
ปวด
 
อย่าให้ไผฮู้ความร้าว
Dm 
รวดที่มันอุกอั่งอยู่ใน
C 
ใน
 
คิดมาแล้วปาดติ
Bb 
โถ 
 
เจ้าซ่างกล้าป๋า
Am 
ถิ่มแท้
Dm 
หัวใจ
 
จนบ่
Gm 
ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องไ
C 
ด๋..

 
กะแนวผู้จาก
F 
ลา 
 
บ่มีอาวรณ์น้ออ
Am 
าลัย
 
แต่ผู้มันฮอมสิ
Dm 
ตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูก
C 
ลืม
 
ความเจ็บบรรยายบ่ไ
Bb 
หวความเสียใจประ
Am 
ดังตื่ม
 
ได้แต่ออยเจ้า
Gm 
ของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะ
C 
ยก

 
จกกับแกล้มมา
F 
ยัดอัดคำเว่าที่เจ็บ
Am 
ปวด
 
อย่าให้ไผฮู้ความร้าว
Dm 
รวดที่มันอุกอั่งอยู่ใน
C 
ใน
 
คิดมาแล้วปาดติ
Bb 
โถ 
 
เจ้าซ่างกล้าป๋า
Am 
ถิ่มแท้
Dm 
หัวใจ
 
จนบ่
Gm 
ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องไ
C 
ด๋..
 
มันจั่งสิบ่อยากอาย
F 
หมู่..

 
คิดมาแล้วป้าดติโ
Dm 
ถเจ้าซ่างกล้าป๋า
Am 
ถิ่มแท้หั
Dm 
วใจ
 
จนบ่
Gm 
ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องไ
C 
ด๋..
 
มันจั่งสิบ่อยากอายคน..
 

OUTRO | F C/E Dm C | Bb |
OUTRO | F C/E Dm C | Bb | F |


กะแนวผู้จากลา บ่มีอาวรณ์น้ออาลัย
แต่ผู้มันฮอมสิตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูกลืม
ความเจ็บบรรยายบ่ไหวความเสียใจประดังตื่ม
ได้แต่ออยเจ้าของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะยก

ดนตรี

ต้องแบ่งความจ็บไปไว้หม่องได๋แน่
มันคือจั่งอุกอั่งคักแท้ แออัดหัวใจบ่มีบ่อนอยู่
ต้องเสี่ยงส้นน้ำตาไปไว้หม่องได๋น้อจั่งสิบ่มีคนฮู้
ว่าอาการที่เป็นอยู่ มันกำลังต่อสู้กับพิษบาดแผลในใจ

อย่าฟ้าวสลายเด้อหัวใจ แขนขาอย่าฟ้าวหล่อย
น้ำตาเม็ดน้อยให้กลืนลงคอสาก่อน
อย่าเฮ็ดให้อยากอายหมู่ผู้เขาไปบ่ได้สะออน
บ่ได้ออนซอนอิหยังนำเฮาปานนั้น

กะแนวผู้จากลา บ่มีอาวรณ์น้ออาลัย
แต่ผู้มันฮอมสิตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูกลืม
ความเจ็บบรรยายบ่ไหวความเสียใจประดังตื่ม
ได้แต่ออยเจ้าของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะยก

จกกับแกล้มมายัดอัดคำเว่าที่เจ็บปวด
อย่าให้ไผฮู้ความร้าวรวดที่มันอุกอั่งอยู่ในใน
คิดมาแล้วปาดติโถ เจ้าซ่างกล้าป๋าถิ่มแท้หัวใจ
จนบ่ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องได๋..
มันจั่งสิบ่อยากอายหมู่

ดนตรี

อย่าฟ้าวสลายเด้อหัวใจ แขนขาอย่าฟ้าวหล่อย
น้ำตาเม็ดน้อยให้กลืนลงคอสาก่อน
อย่าเฮ็ดให้อยากอายหมู่ผู้เขาไปบ่ได้สะออน
บ่ได้ออนซอนอิหยังนำเฮาปานนั้น

กะแนวผู้จากลา บ่มีอาวรณ์น้ออาลัย
แต่ผู้มันฮอมสิตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูกลืม
ความเจ็บบรรยายบ่ไหวความเสียใจประดังตื่ม
ได้แต่ออยเจ้าของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะยก

จกกับแกล้มมายัดอัดคำเว่าที่เจ็บปวด
อย่าให้ไผฮู้ความร้าวรวดที่มันอุกอั่งอยู่ในใน
คิดมาแล้วปาดติโถ เจ้าซ่างกล้าป๋าถิ่มแท้หัวใจ
จนบ่ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องได๋..

กะแนวผู้จากลา บ่มีอาวรณ์น้ออาลัย
แต่ผู้มันฮอมสิตายคือคนผู้ฮ้ายที่ถูกลืม
ความเจ็บบรรยายบ่ไหวความเสียใจประดังตื่ม
ได้แต่ออยเจ้าของมองเบิ่งเหล้าแล้วกะยก

จกกับแกล้มมายัดอัดคำเว่าที่เจ็บปวด
อย่าให้ไผฮู้ความร้าวรวดที่มันอุกอั่งอยู่ในใน
คิดมาแล้วปาดติโถ เจ้าซ่างกล้าป๋าถิ่มแท้หัวใจ
จนบ่ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องได๋..
มันจั่งสิบ่อยากอายหมู่

คิดมาแล้วป้าดติโถเจ้าซ่างกล้าป๋าถิ่มแท้หัวใจ
จนบ่ฮู้สิเสี่ยงความเจ็บไว้หม่องได๋..
มันจั่งสิบ่อยากอายคน

มิวสิควิดีโอ ผู้ฮ้ายที่ถูกลืม เฟิร์น กัญญารัตน์

เพลง : ผู้ฮ้ายที่ถูกลืม (คอร์ด)
ศิลปิน : เฟิร์น กัญญารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เฟิร์น กัญญารัตน์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : 082-8487395
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend