คอร์ดเพลง คำไม่สาไหร วงพัทลุง feat.กวาง จิรพรรณ

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | D F#m | Bm Am D |
INTRO | G F#m | G A D | A |

 
เธอไม่ต้องแหล
งอะไรแบบไห
F#m 
นต่อไปนะสาว
Bm 
เห้อ
 
คำพู
ดทั้งเหม็ดของเธอ 
 
มันเชื่อไม่ไ
ด้

 
อย่าบอกว่าเสียใ
Bm 
จ อย่าร้องไ
F#m 
ห้
 
อย่าทำอะไร
งี่เง่าพันนั้
 
หยุดเสแสร้
Bm 
ง..ว่ายัง
F#m 
ห่วงกัน
 
ฉันมันโง่
งมงายมากมายมานานพอแล้

 
ให้จบเท่านั้
นเป็นเพียงแค่ฝั
F#m 
 
หยุดเล่นละค
Bm 
รหลอกกันได้หม้
าย
 
เธอขี้ห
กมากเกินอภั
ย 
 
ไม่ไหวแล้วเธ
 
ไม่มีประโย
Bm 
ชน์ 
 
ไม่ต้องแห
F#m 
ลง
 
มันหมดเวล
าแสดงแล้วเธ
 
ออกจากชีวิ
Em 
ตฉันไปเถอะเธ
อ 
 
อย่าเจอกันอีกเล
ย..

 
เก็บเอาคืนไ
ป 
 
คำไม่สาไห
 
ไอ้คำว่ารั
F#m 
กหมดใจของเธ
Bm 
 
ไม่อยากจะพ
บ 
 
ไม่อยากจะเจ
 
ไม่อยากให้เธ
อสวมเขาต่อไ
F# 
 
หยุด หย่าอ้อร้
อ 
 
ว่าไม่มีใค
 
คำมดเท็จควา
F#m 
ยๆ 
 
ฉันไม่อยากฟั
Bm 
 
เคยเชื่อใ
จ 
 
แต่เธอทำพั
 
เคยให้โอกา
สแต่เธอก็ยั
Gm 
ง..หลายใจอย่างเคย

INSTRU | D Bm | G A |

 
ให้จบเท่านั้
นเป็นเพียงแค่ฝั
F#m 
 
หยุดเล่นละค
Bm 
รหลอกกันได้หม้
าย
 
เธอขี้ห
กมากเกินอภั
ย 
 
ไม่ไหวแล้วเธ
 
ไม่มีประโย
Bm 
ชน์ 
 
ไม่ต้องแห
F#m 
ลง
 
มันหมดเวล
าแสดงแล้วเธ
 
ออกจากชีวิ
Em 
ตฉันไปเถอะเธ
อ 
 
อย่าเจอกันอีกเล
ย..

 
เก็บเอาคืนไ
ป คำไม่สาไห
 
ไอ้คำว่ารั
F#m 
กหมดใจของเธ
Bm 
 
ไม่อยากจะพ
บ ไม่อยากจะเจ
 
ไม่อยากให้เธ
อสวมเขาต่อไ
F# 
 
หยุด หย่าอ้อร้
อ ว่าไม่มีใค
 
คำมดเท็จควา
F#m 
ยๆ ฉันไม่อยากฟั
Bm 
 
เคยเชื่อใ
จ แต่เธอทำพั
 
เคยให้โอกา
สแต่เธอก็ยั
Gm 
ง..หลายใจอย่างเค

 
   
Bb 
ใจเย็นๆ 
 
ก่อนตะพี่บ่า
 
   คราวฟังคำขอร้องครั้งสุดท้าย
 
 
   
Gm 
น้องไม่ได้หก 
 
น้องไม่ได้หลอก
 
   น้องไม่ซอกแซก หลาย
ใจ.. หรอกหนา.. ฮู้ว์..

INSTRU | F | C/E | Dm C | Bb |
INSTRU | F | C/E | Dm C | Bb | C |

 
หลบมาได้หม้
าย 
 
หนุ่ยขอแก้ไ
 
เพราะว่ารักมากมา
Am 
ย มันออกจากใจ ไม่ไ
Dm 
ด้ลอก
 
ไม่ได้ตอแห
Bb 
ล 
 
อ้อร้
อ 
 
โอกาสที่ข
อ 
 
พี่ให้ได้หม้
าย
 
ไม่ได้ตั้งใจ
Bb 
จะมาทำร้า
 
รู้ซึ้งถึงใ
Am 
จ..ว่าไม่มีใครรักนุ้
Dm 
ยได้เท่าพี่
 
ให้เริ่มใหม่
Bb 
ได้หม้ายคน
ดี 
 
ให้เห็นใจ
Bb 
รักยังคงมี
Bbm 
 
คนผิดคนนี้มันสำนึก
แล้วพี่.. 
 
 
Am 
 
 
Edim 

 
เก็บเอาคืนไป
 คำไม่สาไห
C/E 
 
ไอ้คำว่ารั
Am 
กหมดใจของเธ
Dm 
 
ไม่อยากจะพ
Bb 
บ ไม่อยากจะเจ
 
ไม่อยากให้เธ
อสวมเขาต่อไ
 
หยุด หย่าอ้อร้
Bb 
อ ว่าไม่มีใค
 
คำมดเท็จควา
Am 
ยๆ ฉันไม่อยาก
Dm 
ฟัง 
 
เคยเชื่อใ
Bb 
จ แต่เธอทำพั
 
เคยให้โอกา
Bb 
สแต่เธอก็ยั
Bbm 
ง..หลายใจอย่าง
เคย

 
ให้เริ่มให
Bb 
ม่ได้หม้ายคน
ดี 
 
ให้เห็นใจ
Bb 
รักยังคง
Bbm 
มี
 
คนผิดคนนี้มันสำนึ
กแล้วพี่…

OUTRO | F |


เธอไม่ต้องแหลงอะไรแบบไหนต่อไปนะสาวเห้อ
คำพูดทั้งเหม็ดของเธอ มันเชื่อไม่ได้

อย่าบอกว่าเสียใจ อย่าร้องไห้
อย่าทำอะไรงี่เง่าพันนั้น
หยุดเสแสร้ง..ว่ายังห่วงกัน
ฉันมันโง่งมงายมากมายมานานพอแล้ว

ให้จบเท่านั้นเป็นเพียงแค่ฝัน
หยุดเล่นละครหลอกกันได้หม้าย
เธอขี้หกมากเกินอภัย ไม่ไหวแล้วเธอ
ไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องแหลง
มันหมดเวลาแสดงแล้วเธอ
ออกจากชีวิตฉันไปเถอะเธอ อย่าเจอกันอีกเลย..

เก็บเอาคืนไป คำไม่สาไหร
ไอ้คำว่ารักหมดใจของเธอ
ไม่อยากจะพบ ไม่อยากจะเจอ
ไม่อยากให้เธอสวมเขาต่อไป
หยุด หย่าอ้อร้อ ว่าไม่มีใคร
คำมดเท็จควายๆ ฉันไม่อยากฟัง
เคยเชื่อใจ แต่เธอทำพัง
เคยให้โอกาสแต่เธอก็ยัง..หลายใจอย่างเคย

( ดนตรี )

ให้จบเท่านั้นเป็นเพียงแค่ฝัน
หยุดเล่นละครหลอกกันได้หม้าย
เธอขี้หกมากเกินอภัย ไม่ไหวแล้วเธอ
ไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องแหลง
มันหมดเวลาแสดงแล้วเธอ
ออกจากชีวิตฉันไปเถอะเธอ อย่าเจอกันอีกเลย..

เก็บเอาคืนไป คำไม่สาไหร
ไอ้คำว่ารักหมดใจของเธอ
ไม่อยากจะพบ ไม่อยากจะเจอ
ไม่อยากให้เธอสวมเขาต่อไป
หยุด หย่าอ้อร้อ ว่าไม่มีใคร
คำมดเท็จควายๆ ฉันไม่อยากฟัง
เคยเชื่อใจ แต่เธอทำพัง
เคยให้โอกาสแต่เธอก็ยัง..หลายใจอย่างเคย

ใจเย็นๆ ก่อนตะพี่บ่าว
คราวฟังคำขอร้องครั้งสุดท้าย
น้องไม่ได้หก น้องไม่ได้หลอก
น้องไม่ซอกแซก หลายใจ.. หรอกหนา.. ฮู้ว์..

( ดนตรี )

หลบมาได้หม้าย หนุ่ยขอแก้ไข
เพราะว่ารักมากมาย มันออกจากใจ ไม่ได้ลอกอ
ไม่ได้ตอแหล อ้อร้อ โอกาสที่ขอ พี่ให้ได้หม้าย
ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้าย
รู้ซึ้งถึงใจ..ว่าไม่มีใครรักนุ้ยได้เท่าพี่
ให้เริ่มใหม่ได้หม้ายคนดี ให้เห็นใจรักยังคงมี
คนผิดคนนี้มันสำนึกแล้วพี่.. i

เก็บเอาคืนไป คำไม่สาไหร
ไอ้คำว่ารักหมดใจของเธอ
ไม่อยากจะพบ ไม่อยากจะเจอ
ไม่อยากให้เธอสวมเขาต่อไป
หยุด หย่าอ้อร้อ ว่าไม่มีใคร
คำมดเท็จควายๆ ฉันไม่อยากฟัง
เคยเชื่อใจ แต่เธอทำพัง
เคยให้โอกาสแต่เธอก็ยัง..หลายใจอย่างเคย

ให้เริ่มใหม่ได้หม้ายคนดี ให้เห็นใจรักยังคงมี
คนผิดคนนี้มันสำนึกแล้วพี่…

มิวสิควิดีโอ คำไม่สาไหร วงพัทลุง Feat. กวาง จิรพรรณ

เพลง : คำไม่สาไหร
ศิลปิน : วงพัทลุง พาราฮัท Feat. กวาง จิรพรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เทห์ พอใจ, ดุ๊ก วงแบเบาะ
เรียบเรียง : วงพัทลุง พาราฮัท
ติดต่องานแสดง : 089-994-2583
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend