คอร์ดเพลง มหาลัยวัวชน – วงพัทลุง

  
Text   

 
ไม่รู้อิทำพ
A 
รือได้แค่หยบแล
 
เข้า แค่  
E 
แค่ 
 
ก็ไม่กล้า
 
รักเกิดจาก
D 
ใจ 
 
อยากให้รู้ว่า
 
เวลาเห็นห
E 
น้าแล้วมันตื่นเต้น
 
ได้แค่ม
A 
องแล้วเดินผ่านไป
 
ไม่โร้ตอใ
E 
ดได้บอกให้ฟัง
 
ว่าใครคนห
D 
นึ่งชอบเธอจัง
 
แต่ภาพของ
E 
ฉัน 
 
ไม่น่ามอง
 
เป็นเด็กบ้าน บ้
D 
าน 
 
เป็นเด็กเลี้ยง
E 
วัว
 
เนื้อ
C#m 
ตัวไม่ใสสะ
F#m 
อาด
 
ไม่ได้ถือกระด
D 
าษ 
 
พี่ถือเคียวตัดห
E 
ญ้า
 
มหาลัยวัว
A 
ชน

 
* ตื่น
F#m 
เช้าเดินตามยาวหนน
 
จูงวัว
E 
ชน 
 
คนกับวัว
 
น้อง
F#m 
สาวคงไม่รู้ตัว
 
ว่าทำเด็กแล
E 
วัวนั้นหวั่นไหว
 
เธอ
F#m 
มองมาแต่ละที
 
ทำพี่บัด
E 
สีก้มหน้าเร็วไว
 
มีแต่
D 
วัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
 
อยากจะบอกใ
E 
ครแต่ใจไม่กล้า

 
** เราเด็กบ้าน บ้
A 
าน 
 
เราเด็กเลี้ยง
E 
วัว
 
สาก
D 
ลัวเธอไม่สนใ
E 
 
เราเด็กบ้าน บ้
A 
าน 
 
คงไม่สาไ
E 
หร่
 
ไม่ถูกใ
D 
จเหมือนเด็กหาดใหญ่ในห
E 
ลาด
 
แค่เด็กบ้าน บ้
A 
าน 
 
ที่ไม่เจียม
E 
ตัว
 
ก็โร้
D 
ตัวก็รักเธอเหม็ดใ
E 
 
แค่เด็ก บ้าน  
A 
บ้าน 
 
ที่รักเธอมากหวาใ
E 
คร
 
จะบอกออกไ
D 
ปแต่ใจไม่ก
E 
ล้า
 
( ก็เป็นแค่เด็ก บ้าน บ้
A 
าน 
 
)

INSTRU | A E | D E | ( 2 Times )
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

( * , ** , ** )

OUTRO | A E | D E | A E | D | E | A |

เนื้อเพลง
ไม่รู้อิทำพรือได้แค่หยบแล
เข้า แค่ ๆ ก็ไม่กล้า
รักเกิดจากใจ อยากให้รู้ว่า
เวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้น
ได้แค่มองแล้วเดินผ่านไป
ไม่โร้ตอใดได้บอกให้ฟัง
ว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจัง
แต่ภาพของฉัน ไม่น่ามอง
เป็นเด็กบ้าน บ้าน เป็นเด็กเลี้ยงวัว
เนื้อตัวไม่ใสสะอาด
ไม่ได้ถือกระดาษ พี่ถือเคียวตัดหญ้า
มหาลัยวัวชน

* ตื่นเช้าเดินตามยาวหนน
จูงวัวชน คนกับวัว
น้องสาวคงไม่รู้ตัว
ว่าทำเด็กแลวัวนั้นหวั่นไหว
เธอมองมาแต่ละที
ทำพี่บัดสีก้มหน้าเร็วไว
มีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
อยากจะบอกกับแต่ใจไม่กล้า

** เราเด็กบ้าน บ้าน เราเด็กเลี้ยงวัว
สากลัวเธอไม่สนใจ
เราเด็กบ้าน บ้าน คงไม่สาไหร่
ไม่ถูกใจเหมือนเด็กหาดใหญ่ในหลาด
แค่เด็กบ้าน บ้าน ที่ไม่เจียมตัว
ก็โร้ตัวก็รักเธอเหม็ดใจ
แค่เด็ก บ้าน บ้าน ที่รักเธอมากหวาใคร
จะบอกออกไปแต่ใจไม่กล้า
( ก็เป็นแค่เด็ก บ้าน บ้าน )

( ดนตรี )

( * , ** , ** )

( ดนตรี )
เพลง มหาลัยวัวชน
ศิลปิน วงพัทลุง
คำร้อง/ทำนอง โอ พารา
วงพัทลุง - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend