คอร์ดเพลง สะตอ – วงพัทลุง feat.มโนราห์ไข่เหลี้ยม

  
Text   

คอร์ดเพลง สะตอ
ศิลปิน วงพัทลุง
feat.มโนราห์ไข่เหลี้ยม

คีย์คอร์ดเพลง สะตอ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | E | E | F#m | ( 2 Times )
INTRO | A | E | F#m | E | F#m | F#m |

 
ถิ่
A 
นนี้เขาเรียกแดนส
E 
ะตอ
 
สะตอเมือ
F#m 
งใต้แห่งประเท
E 
ศไทย
 
พี่น้องชาวใต้ร่ว
F#m 
มใจ
 
ด้ามขวานอันยิ่
E 
งใหญ่แดนปักษ์ใต้บ้า
F#m 
นเรา
 
มีต้
A 
นยาง 
 
ภูเขาท้องท
E 
ะเล
 
มีชา
E 
วเล 
 
ชาวปร
F#m 
ะมง
 
มีน
A 
กน้อย 
 
บินหล
E 
าดง
 
มีคนจน มีค
F#m 
นรวย

( * )

 
แดนหนั
A 
งลุง 
 
โน
E 
ราห์
 
ได้ยินเสียงทับมโ
F#m 
นราห์
 
โอ้รอย
A 
ยิ้ม 
 
อันโส
E 
ภา 
 
แห่งแดนบุหงารอ
F#m 
งแงง

 
มีเกาะแห
D 
ลมไว้ท่องเที่ยวเรียงร
A 
าย
 
เกาะยาวน้
D 
อย 
 
เกาะรังนกใ
A 
ต้
 
มีเกาะไ
D 
ม้ชื่อเกาะปันห
A 
ยี
 
แหลมสมิหรา และภู
F#m 
เก็ต
 
ท้องทะ
E 
เลไข่มุกเ
F#m 
อเซีย

 
ยะลาสตูล น
E 
ราปัตตานี
 
ถิ่นนี้คือไทยมุ
F#m 
สลิม
 
พูดภ
A 
าษายาวี 
 
 
E 
ถืออิสลามแต่ก็เป็นค
F#m 
นไทย

ดนตรี

( ** )

 
สธ
A 
ตอคือคนใ
E 
ต้
 
ด้ามขวานดินแดนประเท
F#m 
ศไทย
 
โอ้หนุ่มส
A 
าวชาวใ
E 
ต้
 
เจ้าคือสตอไม่ท้อทุกผอ
F#m 
งไทย

( * )

( * )

คอร์ดเพลง สะตอ - วงพัทลุง feat.มโนราห์ไข่เหลี้ยม

เนื้อเพลง สะตอ
ถิ่นนี้เขาเรียกแดนสะตอ
สะตอเมืองใต้แห่งประเทศไทย
พี่น้องชาวใต้ร่วมใจ
ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่แดนปักษ์ใต้บ้านเรา
มีต้นยาง ภูเขาท้องทะเล
มีชาวเล ชาวประมง
มีนกน้อย บินหลาดง
มีคนจน มีคนรวย

ถิ่นนี้เขาเรียกแดนสะตอ
สะตอเมืองใต้แห่งประเทศไทย
แลหนังลุงโนราห์
ได้ยินเสียงมโนราห์
โอ้รอยยิ้ม อันโสภา แห่งแดนบุหงารองแงง

มีเกาะแหลมไว้ท่องเที่ยวเรียงราย
เกาะยาวน้อย
มีเกาะไม้ชื่อเกาะปันหยี
แหลมสมิหรา และภูเก็ต
ท้องทะเลไข่มุกเอเซีย

ยะลาสตูล นราปัตตานี
ถิ่นนี้คือไทยมุสลิม
พูดภาษายาวี
คืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทย

ดินแดนสะตอเมืองนี้น้อปักษ์ใต้
ผู้คนมากมายแล้วหลงไหลความงาม
ธรรมชาติล้ำค่าวัฒนธรรมลือนาม
เป็นที่กล่าวขานถึงปักษ์ใต้บ้านเรา
เป็นที่กล่าวขานว่าปักษ์ใต้บ้านเรา พี่น้องเอ้ย

มีเกาะแหลมไว้ท่องเที่ยวเรียงราย
เกาะยาวน้อย
มีเกาะไม้ชื่อเกาะปันหยี
แหลมสมิหรา และภูเก็ต
ท้องทะเลไข่มุกเอเซีย

ยะลาสตูล นราปัตตานี
ถิ่นนี้คือไทยมุสลิม
พูดภาษายาวี
คืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทย
สตอคือคนใต้
ด้ามขวานดินแดนประเทศไทย
โอ้หนุ่มสาวชาวใต้
เจ้าคือสตอไม่ท้อทุกผองไทย

ถิ่นนี้เขาเรียกแดนสะตอ
สะตอเมืองใต้แห่งประเทศไทย
พี่น้องชาวใต้ร่วมใจ
ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่แดนปักษ์ใต้บ้านเรา

ถิ่นนี้เขาเรียกแดนสะตอ
สะตอเมืองใต้แห่งประเทศไทย
พี่น้องชาวใต้ร่วมใจ
ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่แดนปักษ์ใต้บ้านเรา
ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่แดนปักษ์ใต้บ้านเรา
♪ เพลงสะตอ -วงพัทลุง feat.มโนราห์ไข่เหลี้ยม
Single พิเศษ 40 ปี วงแฮมเมอร์
พาราฮัท โปรดักชั่น โทร 081-099-4345
ติดต่องานแสดงศิลปิน ค่ายพาราฮัท
โทร 084-185-3266
คอร์ดเพลง สะตอ - วงพัทลุง feat.มโนราห์ไข่เหลี้ยม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend