คอร์ดเพลง นางฟ้าในวงเหล้า ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | Am G | F G | Am G | F |
INTRO | C G | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G | C G |

 
ถูกเด็ดถูกด
 
ถูกเขาช
มเหมือนดอกไม้ข้าง
Am 
ทาง
 
มีใค
รหน้าใหนกันบ้า
ง..ที่จะเห็
นคุณค่าของ
เธอ
 
กี่คนมาแ
Am 
ล้ว..ที่เขาทำ
ให้น้ำตาเอ่
 
ได้แล้
Am 
วเขาทิ้งขว้างเธ
Dm 
 
ตื่นขึ้นมาไม่เจอแม้
เงา

 
เฝ้าปลอบตัวเอ
ง..ว่าสักวั
นจะพบรักจริ
Am 
 
ยอมพลี
ให้ทุกๆ สิ่
ง แลกกับรั
กในคืนมึน
เมา
 
ท่ามกลางแสง
Am 
สี เธอว่ามี
รักแท้หรือเปล่
 
คุ้มไห
Am 
มที่เอาความส
Dm 
าว..
 
มาแลกเอ
ากับรักลม

 
คือนางฟ้
า นางฟ้
าในวงเหล้
Am 
 
สวยยิ่งตอน
เมา ใครเข
าก็อยากเชยช
 
ปีกนางฟ้
า..โบกบิ
นไปตามอา
Am 
รมณ์
 
ข้ามคืนขื่นข
ม ได้เจอบ้างไหมควา
มรัก

 
กลับตัวสักที
 คนเขามี
แต่หยามน้ำหน้
Am 
 
ยิ่งง่า
ย ยิ่งเหมือนไร้ค่
า จะมีชา
ยคนไหนฝา
กรัก
 
มีแต่เปลืองตั
Am 
ว  ยิ่งถลำ
ก็ยิ่งช้ำหนั
 
ให้จำ
Am 
ไว้นะที่รั
Dm 
ก ไม่มีรัก
แท้ในวงเห
ล้า

INSTRU | Am G | F C | Dm G | C |
INSTRU | Am G | F C | Dm | G |

 
คือนางฟ้
า นางฟ้
าในวงเหล้
Am 
 
สวยยิ่งตอน
เมา ใครเข
าก็อยากเชยช
 
ปีกนางฟ้
า..โบกบิ
นไปตามอา
Am 
รมณ์
 
ข้ามคืนขื่นข
ม ได้เจอบ้างไหมควา
มรัก

 
กลับตัวสักที
 คนเขามี
แต่หยามน้ำหน้
Am 
 
ยิ่งง่า
ย ยิ่งเหมือนไร้ค่
า จะมีชา
ยคนไหนฝา
กรัก
 
มีแต่เปลืองตั
Am 
ว  ยิ่งถลำ
ก็ยิ่งช้ำหนั
 
ให้จำ
Am 
ไว้นะที่รั
Dm 
ก ไม่มีรัก
แท้ในวงเห
ล้า


ถูกเด็ดถูกดม
ถูกเขาชมเหมือนดอกไม้ข้างทาง
มีใครหน้าใหนกันบ้าง..ที่จะเห็นคุณค่าของเธอ
กี่คนมาแล้ว..ที่เขาทำให้น้ำตาเอ่อ
ได้แล้วเขาทิ้งขว้างเธอ
ตื่นขึ้นมาไม่เจอแม้เงา

เฝ้าปลอบตัวเอง..ว่าสักวันจะพบรักจริง
ยอมพลีให้ทุกๆ สิ่ง แลกกับรักในคืนมึนเมา
ท่ามกลางแสงสี เธอว่ามีรักแท้หรือเปล่า
คุ้มไหมที่เอาความสาว..
มาแลกเอากับรักลมๆ

คือนางฟ้า นางฟ้าในวงเหล้า
สวยยิ่งตอนเมา ใครเขาก็อยากเชยชม
ปีกนางฟ้า..โบกบินไปตามอารมณ์
ข้ามคืนขื่นขม ได้เจอบ้างไหมความรัก

กลับตัวสักที คนเขามีแต่หยามน้ำหน้า
ยิ่งง่าย ยิ่งเหมือนไร้ค่า จะมีชายคนไหนฝากรัก
มีแต่เปลืองตัวยิ่งถลำก็ยิ่งช้ำหนัก
ให้จำไว้นะที่รัก ไม่มีรักแท้ในวงเหล้า

( ดนตรี )

คือนางฟ้า นางฟ้าในวงเหล้า
สวยยิ่งตอนเมา ใครเขาก็อยากเชยชม
ปีกนางฟ้า..โบกบินไปตามอารมณ์
ข้ามคืนขื่นขม ได้เจอบ้างไหมความรัก

กลับตัวสักที คนเขามีแต่หยามน้ำหน้า
ยิ่งง่าย ยิ่งเหมือนไร้ค่า จะมีชายคนไหนฝากรัก
มีแต่เปลืองตัวยิ่งถลำก็ยิ่งช้ำหนัก
ให้จำไว้นะที่รัก ไม่มีรักแท้ในวงเหล้า

มิวสิควิดีโอ นางฟ้าในวงเหล้า ไท ธนาวุฒิ

เพลง : นางฟ้าในวงเหล้า
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
ติดต่องานแสดง : 0-2669-9159
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend