คอร์ดเพลง ขวัญใจหนุ่มไฟลอย เตย วีรยา x ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง ขวัญใจหนุ่มไฟลอย เตย วีรยา x ธีเดช ทองอภิชาติ

ศิลปิน : เตย วีรยา x ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
คอร์ด : Bm,A,G,F#,F#m,Em


INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |
INTRO | Bm | A | G | F# |
INTRO | Bm | A | G | F# |

 
(ช.) ได้
Bm 
ข่าวว่าน้องอ้อร้อ
 
พี่ได้ข่
A 
าวว่าน้องบ้า
Bm 
ยอ
 
พี่ได้
Bm 
ข่าว 
 
ว่าไครขอเ
A 
ฟสขอไลน์
 
น้องใ
G 
ห้ 
 
เค้าเหม็ดฉ
A 
าด

 
(ญ.) น้อง
Bm 
อยู่ไม่สวยเท่าไร
 
แต่หัวใ
A 
ดน้องไม่เคย
Bm 
ว่าง
 
ก็
Bm 
แค่ทำว่าโยน
A 
หินถามทาง
G 
ยังไม่คบใครจ
A 
ริง

 
(ช.) เพราะ
Em 
พี่นั้นเป็นห่วงน้อง
 
ไม่อยากให้
Bm 
น้องนั้นต้องช้ำใจ

 
(ญ.) อ่ะ
G 
พี่กะแหลงไป
 
คนเรามันต้องเปิดใจ กับใ
F# 
คร 
 
สักคน

 
(ช.) ก็พี่เช็คมาหมด
Bm 
แล้ว 
 
ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า
 
ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญ
A 
ชา 
 
แล้วเดินมา
G 
ตาแดงคล่อง
 
ไม่รู้จัก
F#m 
บ่องได้พรือ
 
ก็พี่
Bm 
รู้มาหมดแล้ว 
 
ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์
 
กินแต่
A 
ยาแก้ไอ 
 
อยู่
Bm 
แรกวาซือ
 
ว่าเชือน
Bm 
มั้งดีดมั้ง 
 
อีเอาทำแเ
A 
ฟนได้พรือ
 
หัวใ
G 
จ 
 
ไม่ใ
F#m 
ช่ของ
Bm 
เล่น

 
(ญ.)  
G 
น้องจะไม่
A 
คบ
 
ไอ้พวกเที่ยว
F#m 
ชนของจบทุกซอย
 
ขวัญใ
G 
จหนุ่มไฟล
A 
อย 
 
น้องไม่อยากเ
F# 
ป็น

 
(ญ.) ว่าแล้วว่าไซบ่าว
Bm 
นั้นนะ 
 
มันโทรทั้งคืนทั้ง
A 
วัน
 
ก็นึกว่าคิดถึง
G 
กันความ
F#m 
จริงมันยัน
Bm 
ม้า
 
ว่าแล้วว่าไซบ่าว
Bm 
นี้อ่ะ 
 
ยิ้มหวานให้ทุกเว
A 
ลา
 
นึกว่าความรักขึ้น
G 
ตา 
 
ที่
F#m 
แท้กัญชาขึ้
Bm 
นใจ
 
ว่าแล้วว่าไซบ่าว
Bm 
นู๊อ่ะ 
 
ในเป้าพกยาแ
A 
ก้ไอ
 
เป็นห่วงนึกว่ามันไ
G 
ข้ 
 
ความ
F#m 
จริงมันเอาไว้สม
Bm 
ท่อม

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |
INSTRU | G A | F#m | G | A |

 
(ช.) เพราะ
Em 
พี่นั้นเป็นห่วงน้อง
 
ไม่อยากให้
Bm 
น้องนั้นต้องช้ำใจ

 
(ญ.) อ่ะ
G 
พี่กะแหลงไป
 
คนเรามันต้องเปิดใจ กับใ
F# 
คร 
 
สักคน

 
(ช.) ก็พี่เช็คมาหมด
Bm 
แล้ว 
 
ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า
 
ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญ
A 
ชา 
 
แล้วเดินมา
G 
ตาแดงคล่อง
 
ไม่รู้จัก
F#m 
บ่องได้พรือ
 
ก็พี่
Bm 
รู้มาหมดแล้ว 
 
ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์
 
กินแต่
A 
ยาแก้ไอ 
 
อยู่
Bm 
แรกวาซือ
 
ว่าเชือน
Bm 
มั้งดีดมั้ง 
 
อีเอาทำแเ
A 
ฟนได้พรือ
 
หัวใ
G 
จ 
 
ไม่ใ
F#m 
ช่ของ
Bm 
เล่น

 
(ญ.) ว่าแล้วว่าไซบ่าว
Bm 
นั้นนะ 
 
มันโทรทั้งคืนทั้ง
A 
วัน
 
ก็นึกว่าคิดถึง
G 
กันความ
F#m 
จริงมันยัน
Bm 
ม้า
 
ว่าแล้วว่าไซบ่าว
Bm 
นี้อ่ะ 
 
ยิ้มหวานให้ทุกเว
A 
ลา
 
นึกว่าความรักขึ้น
G 
ตา 
 
ที่
F#m 
แท้กัญชาขึ้
Bm 
นใจ
 
ว่าแล้วว่าไซบ่าว
Bm 
นู๊อ่ะ 
 
ในเป้าพกยาแ
A 
ก้ไอ
 
เป็นห่วงนึกว่ามันไ
G 
ข้ 
 
ความ
F#m 
จริงมันเอาไว้สม
Bm 
ท่อม

OUTRO | Bm | A | G | F# |
OUTRO | Bm | A | G F# | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขวัญใจหนุ่มไฟลอย


(ช.) ได้ข่าวว่าน้องอ้อร้อ พี่ได้ข่าวว่าน้องบ้ายอ
พี่ได้ข่าวว่าไครขอเฟสขอไลน์ น้องให้ เค้าเหม็ดฉาด

(ญ.) น้องอยู่ไม่สวยเท่าไร แต่หัวใดน้องไม่เคยว่าง
ก็แค่ทำว่าโยนหินถามทาง ยังไม่คบใครจริง

(ช.) เพราะพี่นั้นเป็นห่วงน้อง
ไม่อยากให้น้องนั้นต้องช้ำใจ

(ญ.) อ่ะพี่กะแหลงไป
คนเรามันต้องเปิดใจ กับใคร สักคน

(ช.) ก็พี่เช็คมาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า
ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญชา แล้วเดินมาตาแดงคล่อง
ไม่รู้จักบ่องได้พรือ
ก็พี่รู้มาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์
กินแต่ยาแก้ไอ อยู่แรกวาซือ
ว่าเชือนมั้งดีดมั้ง อีเอาทำแเฟนได้พรือ
หัวใจ ไม่ใช่ของเล่น

(ญ.) น้องจะไม่คบ ไอ้พวกเที่ยวชนของจบทุกซอย
ขวัญใจหนุ่มไฟลอย น้องไม่อยากเป็น

(ญ.) ว่าแล้วว่าไซบ่าวนั้นนะ มันโทรทั้งคืนทั้งวัน
ก็นึกว่าคิดถึงกันความจริงมันยันม้า
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนี้อ่ะ ยิ้มหวานให้ทุกเวลา
นึกว่าความรักขึ้นตา ที่แท้กัญชาขึ้นใจ
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนู๊อ่ะ ในเป้าพกยาแก้ไอ
เป็นห่วงนึกว่ามันไข้ ความจิงมันเอาไว้สมท่อม

ดนตรี

(ช.) เพราะพี่นั้นเป็นห่วงน้อง
ไม่อยากให้น้องนั้นต้องช้ำใจ

(ญ.) อ่ะพี่กะแหลงไป
คนเรามันต้องเปิดใจ กับใคร สักคน

(ช.) ก็พี่เช็คมาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนั้นมันเล่นม้า
ไอ้บ่าวนี้มันสูบกัญชา แล้วเดินมาตาแดงคล่อง
ไม่รู้จักบ่องได้พรือ
ก็พี่รู้มาหมดแล้ว ไอ้บ่าวนู๊มันเล่นไอซ์
กินแต่ยาแก้ไอ อยู่แรกวาซือ
ว่าเชือนมั้งดีดมั้ง อีเอาทำแเฟนได้พรือ
หัวใจ ไม่ใช่ของเล่น

(ญ.) ว่าแล้วว่าไซบ่าวนั้นนะ มันโทรทั้งคืนทั้งวัน
ก็นึกว่าคิดถึงกันความจริงมันยันม้า
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนี้อ่ะ ยิ้มหวานให้ทุกเวลา
นึกว่าความรักขึ้นตา ที่แท้กัญชาขึ้นใจ
ว่าแล้วว่าไซบ่าวนู๊อ่ะ ในเป้าพกยาแก้ไอ
เป็นห่วงนึกว่ามันไข้ ความจิงมันเอาไว้สมท่อม

มิวสิควิดีโอ ขวัญใจหนุ่มไฟลอย เตย วีรยา x ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : ขวัญใจหนุ่มไฟลอย
ศิลปิน : เตย วีรยา x ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ (วงหัวโบราณ)
ติดต่องานแสดง : 061 982 4252
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend