คอร์ดเพลง ทุกข์วรรณกรรม เก่ง ธชย feat. หญิง ธิติกานต์

  
Text   
คอร์ดเพลง ทุกข์วรรณกรรม เก่ง ธชย feat. หญิง ธิติกานต์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เก่ง ธชย feat. หญิง ธิติกานต์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธธรรศ ประทุมวรรณ
คอร์ด : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | E C#m | A B | E C#m | A B |

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

 
เจ็บแบบ
E 
นี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุก
A 
วัน 
 
แต่ก็ย
B 
อม
 
ก็มันไม่พ
E 
ร้อม 
 
ทำใจไม่
C#m 
ได้
 
ถ้าเสียเธอไ
A 
ปใจคงระ
B 
ทม
 
จมกับความเสี
E 
ยใจ 
 
ไม่เหลื
C#m 
อใคร
 
อยู่คนเ
A 
ดียวก็ยังไม่ไหว 
 
แล้วให้
B 
ฉันนั้นทำยังไง
 
ก็มันยังรั
E 
กเธอ 
 
หมด
C#m 
หัวใจ
 
แล้วทำไ
A 
ม 
 
เธอ
B 
ถึงทำร้ายฉั
E 
นลง

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

 
ปลอบตัวเ
E 
องว่าคงเป็นเวรกรรมเมื่อ
C#m 
ชาติปางก่อน
 
ที่
A 
ฉันได้ทำเอาไว้ร่วมกับเ
B 
ธอ
 
มาตอน
E 
นี้ก็เลยเป็นฉันที่ต้องประ
C#m 
สบพบเจอ
 
กับเ
A 
ธอที่ทำให้มีแต่น้ำ
B 
ตา
 
แต่ก็ยัง
E 
ฝืน 
 
แม้เจ็บแค่
C#m 
ไหน
 
เหนื่อยล้าเพียงใ
A 
ดแต่ก็ยัง
B 
ทน
 
ก็เพราะมัน
E 
รัก 
 
เลยไม่ไป
C#m 
ไหน
 
แต่แล้วทำไ
A 
ม 
 
เธอ
B 
ถึงทำร้าย
E 
ฉันลง

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

 
ทุก
E 
วันเหมือนเป็นเวร
C#m 
กรรม
 
ต้องเจ็บ
A 
ช้ำจากการกระทำของเ
B 
ธอ
 
ทุก
E 
คำที่เธอเอื้อน
C#m 
เอ่ย
 
ใยเจ้าเ
A 
อยไม่ยอมทำตามสัญ
B 
ญา
 
เจ็บแบ
G#m 
บนี้ 
 
เจ็บ
C#m 
ซ้ำๆ 
 
เจ็บทุ
F#m 
กวัน
 
แต่ไม่
B 
รู้ทำไมไม่ไปจา
E 
กเธอ

OUTRO | E C#m | A B |
OUTRO | E C#m | A B | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทุกข์วรรณกรรม


ทุกวันเหมือนเป็นเวรกรรม
ต้องเจ็บช้ำจากการกระทำของเธอ
ทุกคำที่เธอเอื้อนเอ่ย
ใยเจ้าเอยไม่ยอมทำตามสัญญา
เจ็บแบบนี้ เจ็บซ้ำๆ เจ็บทุกวัน
แต่ไม่รู้ทำไมไม่ไปจากเธอ

เจ็บแบบนี้ เจ็บซ้ำๆ เจ็บทุกวัน แต่ก็ยอม
ก็มันไม่พร้อม ทำใจไม่ได้
ถ้าเสียเธอไปใจคงระทม
จมกับความเสียใจ ไม่เหลือใคร
อยู่คนเดียวก็ยังไม่ไหว แล้วให้ฉันนั้นทำยังไง
ก็มันยังรักเธอ หมดหัวใจ
แล้วทำไม เธอถึงทำร้ายฉันลง

ทุกวันเหมือนเป็นเวรกรรม
ต้องเจ็บช้ำจากการกระทำของเธอ
ทุกคำที่เธอเอื้อนเอ่ย
ใยเจ้าเอยไม่ยอมทำตามสัญญา
เจ็บแบบนี้ เจ็บซ้ำๆ เจ็บทุกวัน
แต่ไม่รู้ทำไมไม่ไปจากเธอ

ปลอบตัวเองว่าคงเป็นเวรกรรมเมื่อชาติปางก่อน
ที่ฉันได้ทำเอาไว้ร่วมกับเธอ
มาตอนนี้ก็เลยเป็นฉันที่ต้องประสบพบเจอ
กับเธอที่ทำให้มีแต่น้ำตา
แต่ก็ยังฝืน แม้เจ็บแค่ไหน
เหนื่อยล้าเพียงใดแต่ก็ยังทน
ก็เพราะมันรัก เลยไม่ไปไหน
แต่แล้วทำไม เธอถึงทำร้ายฉันลง

ทุกวันเหมือนเป็นเวรกรรม
ต้องเจ็บช้ำจากการกระทำของเธอ
ทุกคำที่เธอเอื้อนเอ่ย
ใยเจ้าเอยไม่ยอมทำตามสัญญา
เจ็บแบบนี้ เจ็บซ้ำๆ เจ็บทุกวัน
แต่ไม่รู้ทำไมไม่ไปจากเธอ

ทุกวันเหมือนเป็นเวรกรรม
ต้องเจ็บช้ำจากการกระทำของเธอ
ทุกคำที่เธอเอื้อนเอ่ย
ใยเจ้าเอยไม่ยอมทำตามสัญญา
เจ็บแบบนี้ เจ็บซ้ำๆ เจ็บทุกวัน
แต่ไม่รู้ทำไมไม่ไปจากเธอ

มิวสิควิดีโอ ทุกข์วรรณกรรม เก่ง ธชย feat. หญิง ธิติกานต์

เพลง : ทุกข์วรรณกรรม
ศิลปิน : เก่ง ธชย feat. หญิง ธิติกานต์
เรียบเรียง : อนุชิต ธนัญชัย
ติดต่องานแสดง : 0944654246
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend