หน้าแรก » บ.เบิ้ล สามร้อย » คอร์ดเพลง นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ) บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ) บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ด เนื้อเพลง นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ) บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ) บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง :

ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อร้อง/ทำนอง : บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดทั้งหมด : C,Am,Dm,F,G


INTRO | C Em | F G | ( 2 Times )

 
อยากจะเ
จอรักดีๆกับ
Em 
เขา
 
แต่ว่าเ
ราไม่เคยเจอสัก
ที
 
ก็แค่
คนบ้านๆ 
 
หน้าตาฐ
Am 
านะไม่ดี
 
บ้านน
อกอย่าง
นี้ไม่ดีห
รอก

 
อยากจะเ
จอรักดีๆสัก
Em 
คน
 
ที่
ทนการเป็บแบบ
นี้
 
ไม่มีอะไ
รเลิศหรู 
 
บานความเจ็บ
Am 
ช้ำเคยมี
 
ความ
รักมัน
กินไม่ไ
ด้

 
หากว่า
Dm 
เธอมองกันที่ข้า
Em 
งใน
 
เราไม่
Dm 
มีเล่ห์เหลี่ยมอะ
Em 
ไร
 
จะมา
Dm 
สร้างครอบครัวด้วยกั
Em 
นไหม
 
รับได้ไ
หม 
 
จากใจเด็กบ้า
นๆ

 
คนโสดจริงอยู่ตรงไ
หน 
 
คนรักจริงอยู่ตร
Am 
งนี้
 
ประกาศให้
ที 
 
พี่ไม่มีใ
คร
 
จะไม่ล็อกแ
ล็ก 
 
ไม่ทำให้เสี
Am 
ยใจ
 
แต่ที่ไม่มีอะไ
ร 
 
หาหม้ายรถ
ยนต์
 
หากไม่รังเกียจ
กัน 
 
อยากมีรักดีสัก
Am 
หน
 
อยากขอสัก
คน.
..
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
ฉัน
Em 
 
 

INSTRU | C Em | F G |

 
อยากจะเ
จอรักดีๆสัก
Em 
คน
 
ที่
ทนการเป็บแบบ
นี้
 
ไม่มีอะไ
รเลิศหรู 
 
บานความเจ็บ
Am 
ช้ำเคยมี
 
ความ
รักมัน
กินไม่ไ
ด้

 
หากว่า
Dm 
เธอมองกันที่ข้า
Em 
งใน
 
เราไม่
Dm 
มีเล่ห์เหลี่ยมอะ
Em 
ไร
 
จะมา
Dm 
สร้างครอบครัวด้วยกั
Em 
นไหม
 
รับได้ไ
หม 
 
จากใจเด็กบ้า
นๆ

 
คนโสดจริงอยู่ตรงไ
หน 
 
คนรักจริงอยู่ตร
Am 
งนี้
 
ประกาศให้
ที 
 
พี่ไม่มีใ
คร
 
จะไม่ล็อกแ
ล็ก 
 
ไม่ทำให้เสี
Am 
ยใจ
 
แต่ที่ไม่มีอะไ
ร 
 
หาหม้ายรถ
ยนต์
 
หากไม่รังเกียจ
กัน 
 
อยากมีรักดีสัก
Am 
หน
 
อยากขอสัก
คน.
..
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
ฉัน
Em 
 
 

OUTRO | C Am | F G | ( 4 Times )

 
หากว่า
Dm 
เธอมองกันที่ข้า
Em 
งใน
 
เราไม่
Dm 
มีเล่ห์เหลี่ยมอะ
Em 
ไร
 
จะมา
Dm 
สร้างครอบครัวด้วยกั
Em 
นไหม
 
รับได้ไ
หม 
 
จากใจเด็กบ้า
นๆ

 
คนโสดจริงอยู่ตรงไ
หน 
 
คนรักจริงอยู่ตร
Am 
งนี้
 
ประกาศให้
ที 
 
พี่ไม่มีใ
คร
 
จะไม่ล็อกแ
ล็ก 
 
ไม่ทำให้เสี
Am 
ยใจ
 
แต่ที่ไม่มีอะไ
ร 
 
หาหม้ายรถ
ยนต์
 
หากไม่รังเกียจ
กัน 
 
อยากมีรักดีสัก
Am 
หน
 
อยากขอสัก
คน.
.

 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
ฉัน
Em 
 
 
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
ฉัน
Em 
 
 
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
ฉัน
Em 
 
 
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
ฉัน
Em 
 
 

INSTRU | C Em | F G | C Em |

 
อยากขอสัก
คน.
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
ฉัน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ)


อยากจะเจอรักดีๆกับเขา
แต่ว่าเราไม่เคยเจอสักที
ก็แค่คนบ้านๆ หน้าตาฐานะไม่ดี
บ้านนอกอย่างนี้ไม่ดีหรอก

อยากจะเจอรักดีๆสักคน
ที่ทนการเป็บแบบนี้
ไม่มีอะไรเลิศหรู บานความเจ็บช้ำเคยมี
ความรักมันกินไม่ได้

หากว่าเธอมองกันที่ข้างใน
เราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร
จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันไหม
รับได้ไหม จากใจเด็กบ้านๆ

คนโสดจริงอยู่ตรงไหน คนรักจริงอยู่ตรงนี้
ประกาศให้ที พี่ไม่มีใคร
จะไม่ล็อกแล็ก ไม่ทำให้เสียใจ
แต่ที่ไม่มีอะไร หาหม้ายรถยนต์
หากไม่รังเกียจกัน อยากมีรักดีสักหน
อยากขอสักคน…
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน

( ดนตรี )

อยากจะเจอรักดีๆสักคน
ที่ทนการเป็บแบบนี้
ไม่มีอะไรเลิศหรู บานความเจ็บช้ำเคยมี
ความรักมันกินไม่ได้

หากว่าเธอมองกันที่ข้างใน
เราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร
จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันไหม
รับได้ไหม จากใจเด็กบ้านๆ

คนโสดจริงอยู่ตรงไหน คนรักจริงอยู่ตรงนี้
ประกาศให้ที พี่ไม่มีใคร
จะไม่ล็อกแล็ก ไม่ทำให้เสียใจ
แต่ที่ไม่มีอะไร หาหม้ายรถยนต์
หากไม่รังเกียจกัน อยากมีรักดีสักหน
อยากขอสักคน…
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน

( ดนตรี )

หากว่าเธอมองกันที่ข้างใน
เราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร
จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันไหม
รับได้ไหม จากใจเด็กบ้านๆ

คนโสดจริงอยู่ตรงไหน คนรักจริงอยู่ตรงนี้
ประกาศให้ที พี่ไม่มีใคร
จะไม่ล็อกแล็ก ไม่ทำให้เสียใจ
แต่ที่ไม่มีอะไร หาหม้ายรถยนต์
หากไม่รังเกียจกัน อยากมีรักดีสักหน
อยากขอสักคน..

มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน

( ดนตรี )

อยากขอสักคน.. มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน..

มิวสิควิดีโอ นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ) บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ)
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : ปริทัศน์ รเฆังทอง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :