คอร์ดเพลง ภาวนาให้เรื่องที่ขอเป็นจริง – ชีวรินท์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ภาวนาให้เรื่องที่ขอเป็นจริง ชีวรินท์

คอร์ดเพลง ภาวนาให้เรื่องที่ขอเป็นจริง - ชีวรินท์

เพลง :

ศิลปิน : ชีวรินท์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : D,G,A


Intro | D | D | G | G | A | A | D | D |
Intro | D | D | G | G | A | A | D | D |

 
หากเ
D 
ธอหนาว 
 
ฉันจะเป็นกอ
G 
งไฟ
 
เพื่อเ
A 
ธออุ่นใจ 
 
เวลาที่ไม่
D 
มีฉัน
 
หากเธอร้
D 
อน 
 
ฉันจะเป็นสา
G 
ยลม
 
คอยพัดผ่
A 
านให้เธอได้ชื่นชม 
 
ให้เธอสุขส
D 
บาย

 
หากเธอเห
D 
นื่อยล้า 
 
นึกถึงเว
G 
ลาที่อยู่ด้วยกัน
 
หากไม่มี
A 
วันนั้น 
 
ขอให้ความฝันกลายเป็นควา
D 
มจริง

 
ภาว
G 
นา 
 
ให้เ
A 
ธอ 
 
ย้อนกลั
D 
บมา
 
โชคชะ
G 
ตา 
 
พัด
A 
พา 
 
มาเจอ
D 
ฉัน
 
สิ่งที่
G 
ฉันได้วิงวอน
A 
ขอ 
 
ไม่เคย
D 
ล้อเล่นเลยสักครั้ง
 
ทุกคืน
G 
วัน 
 
ฉันหลับ
A 
ฝัน 
 
เจอแต่เพีย
D 
งเธอ

Instru | D | D | G | G | A | A | D | D |
Instru | D | D | G | G | A | A | D | D |

 
อยากจะ
D 
ลืมเรื่องราวที่ผูกพันมานานหลา
G 
ยปี
 
อยากจะ
A 
ลืมเธอคนนี้ ในทุกๆ ค
D 
รั้ง
 
แต่ก็
G 
ทำไม่เคยไ
A 
ด้
 
เพราะสิ่งสุดท้
D 
ายไม่ได้อยู่กับฉัน
 
ดั่งทานต
G 
ะวัน 
 
ขาดแสง
A 
จันทร์ย่อมร่วงโรย
D 
ลา

 
ภาว
G 
นา 
 
ให้เ
A 
ธอ 
 
ย้อนกลั
D 
บมา
 
โชคชะ
G 
ตา 
 
พัด
A 
พา 
 
มาเจอ
D 
ฉัน
 
สิ่งที่
G 
ฉันได้วิงวอน
A 
ขอ 
 
ไม่เคย
D 
ล้อเล่นเลยสักครั้ง
 
ทุกคืน
G 
วัน 
 
ฉันหลับ
A 
ฝัน 
 
เจอแต่เพีย
D 
งเธอ

 
ทุกคืน
G 
วัน 
 
ฉันหลับ
A 
ฝัน.. 
 
เจอแต่เพียงเ
D 
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ภาวนาให้เรื่องที่ขอเป็นจริง


หากเธอหนาว ฉันจะเป็นกองไฟ
เพื่อเธออุ่นใจเวลาที่ไม่มีฉัน
หากเธอร้อน ฉันจะเป็นสายลม
คอยพัดผ่านให้เธอได้ชื่นชม ให้เธอสุขสบาย

หากเธอเหนื่อยล้านึกถึงเวลาที่อยู่ด้วยกัน
หากไม่มีวันนั้นขอให้ความฝันกลายเป็นความจริง

ภาวนาให้เธอย้อนกลับมา
โชคชะตาพัดพามาเจอฉัน
สิ่งที่ฉันได้วิงวอนขอ
ไม่เคยล้อเล่นเลยสักครั้ง
ทุกคืนวันฉันหลับฝันเจอแต่เพียงเธอ

อยากจะลืมเรื่องราวที่ผูกพันมานานหลายปี
อยากจะลืมเธอคนนี้ในทุกๆ ครั้ง
แต่ก็ทำไม่เคยได้
เพราะสิ่งสุดท้ายไม่ได้อยู่กับฉัน
ดั่งทานตะวัน ขาดแสงจันทร์ย่อมร่วงโรยลา

ภาวนาให้เธอย้อนกลับมา
โชคชะตาพัดพามาเจอฉัน
สิ่งที่ฉันได้วิงวอนขอ ไม่เคยล้อเล่นเลยสักครั้ง
ทุกคืนวัน ฉันหลับฝันเจอแต่เพียงเธอ

ทุกคืนวัน ฉันหลับฝัน เจอแต่เพียงเธอ

มิวสิควิดีโอ ภาวนาให้เรื่องที่ขอเป็นจริง ชีวรินท์

เพลง ภาวนาให้เรื่องที่ขอเป็นจริง
ศิลปิน : ชีวรินท์
ขับร้อง:บีม บีมชีวรินท์
คอรัส: พี่สตางค์ ฝนพรำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend