คอร์ดเพลง ขอแสดงความเสียใจ – ออย แสงศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอแสดงความเสียใจ ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง ขอแสดงความเสียใจ - ออย แสงศิลป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ออย แสงศิลป์ : ขอแสดงความเสียใจ


INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
บวชจูงควา
F#m 
มเจ็บ
 
เก็บไ
E 
ว้แค่เถ้าถ่านความเสี
A 
ยใจ
 
ต่อให้คิดฮอดเจ้าท่
F#m 
อได๋
 
บ่ต
E 
ายกะคือจั่งตายจากกั
A 
นแล้ว

 
ตรา
D 
สังหัวใจผูกไว้ 
 
บ่ให้ห่ว
C#m 
งหา
 
กลั้น
F#m 
ใจลาจาก 
 
แล้ว
D 
หันหลังไห้
 
ยังบ่
Bm 
ทันได้เตรียมใจ 
 
รับความจริงบ่ไ
D 
หว
 
ว่าฮักของเฮาได้ต
E 
ายไปแล้ว

 
ขอแสดงค
D 
วามเสี
E 
ยใจ 
 
กับฮักที่จา
C#m 
กไป 
 
อย่างบ่มี
F#m 
มื้อกลับ
 
ยอม
D 
รับว่าเฮ็ดใจบ่
E 
ได้ 
 
ยังฮักเ
A 
จ้าหลาย..
F#m 
 
E 
 
ขอแสดงค
D 
วามยินดีกับเ
E 
ขา 
 
ที่เป็นสา
C#m 
เหตุของการจา
F#m 
กไป
 
ให้เจ้ากับ
Bm 
เขาฮักกันจนมื้อตาย
 
ส่วนอ้
D 
ายสินั่งไห้ 
 
ไว้อา
E 
ลัย.. 
 
A 
ห้เจ้าของ

INSTRU | D E |

 
บวชจูงควา
F#m 
มเจ็บ
 
เก็บไ
E 
ว้แค่เถ้าถ่านความเสี
A 
ยใจ
 
ต่อให้คิดฮอดเจ้าท่
F#m 
อได๋
 
บ่ต
E 
ายกะคือจั่งตายจากกั
A 
นแล้ว

 
ตรา
D 
สังหัวใจผูกไว้ 
 
บ่ให้ห่ว
C#m 
งหา
 
กลั้น
F#m 
ใจลาจาก 
 
แล้ว
D 
หันหลังไห้
 
ยังบ่
Bm 
ทันได้เตรียมใจ 
 
รับความจริงบ่ไ
D 
หว
 
ว่าฮักของเฮาได้ต
E 
ายไปแล้ว

 
ขอแสดงค
D 
วามเสี
E 
ยใจ 
 
กับฮักที่จา
C#m 
กไป 
 
อย่างบ่มี
F#m 
มื้อกลับ
 
ยอม
D 
รับว่าเฮ็ดใจบ่
E 
ได้ 
 
ยังฮักเ
A 
จ้าหลาย..
F#m 
 
E 
 
ขอแสดงค
D 
วามยินดีกับเ
E 
ขา 
 
ที่เป็นสา
C#m 
เหตุของการจา
F#m 
กไป
 
ให้เจ้ากับ
Bm 
เขาฮักกันจนมื้อตาย
 
ส่วนอ้
D 
ายสินั่งไห้ 
 
ไว้อา
E 
ลัย.. 
 
A 
ห้เจ้าของ

INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
ขอแสดงค
D 
วามเสี
E 
ยใจ 
 
กับฮักที่จา
C#m 
กไป 
 
อย่างบ่มี
F#m 
มื้อกลับ
 
ยอม
D 
รับว่าเฮ็ดใจบ่
E 
ได้ 
 
ยังฮักเ
A 
จ้าหลาย..
F#m 
 
E 
 
ขอแสดงค
D 
วามยินดีกับเ
E 
ขา 
 
ที่เป็นสา
C#m 
เหตุของการจา
F#m 
กไป
 
ให้เจ้ากับ
Bm 
เขาฮักกันจนมื้อตาย
 
ส่วนอ้
D 
ายสินั่งไห้ 
 
ไว้อา
E 
ลัย.. 
 
A 
ห้เจ้าของ

 
ให้เจ้ากับ
Bm 
เขาฮักกันจนมื้อตาย
 
หน้าที่ของอ้
D 
าย 
 
ไว้อา
E 
ลัย.. 
 
A 
ห้เจ้าของ

OUTRO | D | C#m | Bm E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอแสดงความเสียใจ


บวชจูงความเจ็บ
เก็บไว้แค่เถ้าถ่านความเสียใจ
ต่อให้คิดฮอดเจ้าท่อได๋
บ่ตายกะคือจั่งตายจากกันแล้ว

ตราสังหัวใจผูกไว้ บ่ให้ห่วงหา
กลั้นใจลาจาก แล้วหันหลังไห้
ยังบ่ทันได้เตรียมใจ รับความจริงบ่ไหว
ว่าฮักของเฮาได้ตายไปแล้ว

ขอแสดงความเสียใจ 
กับฮักที่จากไป อย่างบ่มีมื้อกลับ
ยอมรับว่าเฮ็ดใจบ่ได้ 
ยังฮักเจ้าหลาย..
ขอแสดงความยินดีกับเขา 
ที่เป็นสาเหตุของการจากไป
ให้เจ้ากับเขาฮักกันจนมื้อตาย
ส่วนอ้ายสินั่งไห้ ไว้อาลัย.. ให้เจ้าของ

( ดนตรี )

บวชจูงความเจ็บ
เก็บไว้แค่เถ้าถ่านความเสียใจ
ต่อให้คิดฮอดเจ้าท่อได๋
บ่ตายกะคือจั่งตายจากกันแล้ว

ตราสังหัวใจผูกไว้ บ่ให้ห่วงหา
กลั้นใจลาจาก แล้วหันหลังไห้
ยังบ่ทันได้เตรียมใจ รับความจริงบ่ไหว
ว่าฮักของเฮาได้ตายไปแล้ว

ขอแสดงความเสียใจ 
กับฮักที่จากไป อย่างบ่มีมื้อกลับ
ยอมรับว่าเฮ็ดใจบ่ได้ 
ยังฮักเจ้าหลาย..
ขอแสดงความยินดีกับเขา 
ที่เป็นสาเหตุของการจากไป
ให้เจ้ากับเขาฮักกันจนมื้อตาย
ส่วนอ้ายสินั่งไห้ ไว้อาลัย.. ให้เจ้าของ

( ดนตรี )

ขอแสดงความเสียใจ 
กับฮักที่จากไป อย่างบ่มีมื้อกลับ
ยอมรับว่าเฮ็ดใจบ่ได้ 
ยังฮักเจ้าหลาย..
ขอแสดงความยินดีกับเขา 
ที่เป็นสาเหตุของการจากไป
ให้เจ้ากับเขาฮักกันจนมื้อตาย
ส่วนอ้ายสินั่งไห้ ไว้อาลัย.. ให้เจ้าของ

ให้เจ้ากับเขาฮักกันจนมื้อตาย
หน้าที่ของอ้าย ไว้อาลัย.. ให้เจ้าของ..

มิวสิควิดีโอเพลง ขอแสดงความเสียใจ ออย แสงศิลป์

เพลง ขอแสดงความเสียใจ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กันยกร พลศรี
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดง Tel : 098-6125171
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend