หน้าแรก » วงฮันแนว » คอร์ดเพลง อธิษฐาน – ออย แสงศิลป์ Ft.วงฮันแนว

คอร์ดเพลง อธิษฐาน – ออย แสงศิลป์ Ft.วงฮันแนว

คอร์ดเพลง อธิษฐาน – ออย แสงศิลป์ Ft.วงฮันแนว

ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง อธิษฐาน

ศิลปิน : ออย แสงศิลป์

ศิลปิน : วงฮันแนว

อัลบั้ม Single

คีย์คอร์ดเพลง อธิษฐาน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อธิษฐาน - ออย แสงศิลป์ Ft.วงฮันแนว
คอร์ด

INTRO | E | B | E | E |

 
เพียงเ
ธอตั้งมั่นเอาไว้
 
พึ่งอย่า
ท้ออย่าพึ่งหมดหวัง
 
ป่าเ
Am 
ขาและเทวดาโปรดช่วยรัก
ษา
 
ให้เธอปลอด
ภัย

 
* จะต้อ
C#m 
งเหนื่อยต้องล้าสักเท่
G#m 
าไร
 
แต่
ฉันจะไปให้ถึงเ
ธอ
 
ขอเพียง
C#m 
เธออดทนกั
G#m 
ดฟันรอฉันได้ไ
Asus2 
หม..
..

 
** อย่าพึ่ง
ท้อ..
 
ขอเ
พียงเธออย่า
พึ่งหมดลมหา
ยใจ
 
ฝันขอ
F#m 
งเธอยังอีกไม่ไ
กลโปรดจงรอ
ฉัน

 
เราทั้งผ
องพร้อมแ
รงใจ 
 
ส่งไ
ปเป็นพ
ลัง
 
จาก
F#m 
นี้ไปคงอีกไ
G#m 
ม่นาน
 
เธอและ
ฉันต้องได้พบ
กัน.. 
 
ฉันสัญญา

INSTRU | E | A B |

 
แรง
ใจส่งไปจากฉัน
 
อธิษ
ฐานไม่เคยไหวหวั่น
 
กราบ
Am 
พระสวดมนต์ขอพร
 
ให้เธอ
นั้นจงรอดปลอ
ดภัย

( *, ** )

INSTRU | E B | A E | F#m B | E B |
INSTRU | E B | A E | F#m G#m | A | B | A | A |

 
อย่าพึ่ง
ท้อ..
 
ขอเ
พียงเธออย่า
พึ่งหมดลมหา
ยใจ
 
ฝันขอ
Am 
งเธอยังอีกไม่ไ
กลโปรดจงรอ
ฉัน
 
เราทั้งผ
องพร้อมแ
รงใจ 
 
ส่งไ
ปเป็นพ
ลัง
 
จาก
Am 
นี้ไปคงอีกไ
Bm 
ม่นาน
 
เธอและ
ฉันต้องได้พบ
กัน.. 
 
ฉันสั
ญญา

 
อย่าพึ่ง
ท้อ..
 
ขอเ
พียงเธออย่า
พึ่งหมดลมหา
ยใจ
 
ฝันขอ
Am 
งเธอยังอีกไม่ไ
กลโปรดจงรอ
ฉัน
 
เราทั้งผ
องพร้อมแ
รงใจ 
 
ส่งไ
ปเป็นพ
ลัง
 
จาก
Am 
นี้ไปคงอีกไ
Bm 
ม่นาน
 
เธอและ
ฉันต้องได้พบ
กัน.. 
 
ฉันสั
ญญา

OUTRO | G | G |

เนื้อเพลง
เพียงเธอตั้งมั่นเอาไว้
พึ่งอย่าท้ออย่าพึ่งหมดหวัง
ป่าเขาและเทวดาโปรดช่วยรักษา
ให้เธอปลอดภัย

* จะต้องเหนื่อยต้องล้าสักเท่าไร
แต่ฉันจะไปให้ถึงเธอ
ขอเพียงเธออดทนกัดฟันรอฉันได้ไหม….

** อย่าพึ่งท้อ..
ขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดลมหายใจ
ฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉัน

เราทั้งผองพร้อมแรงใจ ส่งไปเป็นพลัง
จากนี้ไปคงอีกไม่นาน
เธอและฉันต้องได้พบกัน.. ฉันสัญญา

( ดนตรี )

แรงใจส่งไปจากฉัน
อธิษฐานไม่เคยไหวหวั่น
กราบพระสวดมนต์ขอพร
ให้เธอนั้นจงรอดปลอดภัย

( *, ** )

( ดนตรี )

อย่าพึ่งท้อ..
ขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดลมหายใจ
ฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉัน
เราทั้งผองพร้อมแรงใจ ส่งไปเป็นพลัง
จากนี้ไปคงอีกไม่นาน
เธอและฉันต้องได้พบกัน.. ฉันสัญญา

อย่าพึ่งท้อ..
ขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดลมหายใจ
ฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉัน
เราทั้งผองพร้อมแรงใจ ส่งไปเป็นพลัง
จากนี้ไปคงอีกไม่นาน
เธอและฉันต้องได้พบกัน.. ฉันสัญญา
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อธิษฐาน (คอร์ด เนื้อเพลง)
คำร้อง : ใหญ่ คอนสาร
ทำนอง : ฮันแนว
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :