หน้าแรก » ออย แสงศิลป์ » คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน – ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน – ออย แสงศิลป์


INTRO | Dm | C | Bb | C |

Dm 
เริ่มอาการบ่ดี 
 
ควา
มถี่หัวใจบ่เต้น
 
คาด
Bb 
การณ์ความน่าจะเป็น 
 
ที่เห็
นคือเธอบ่แคร์
 
บ่ไ
Dm 
ด้มีอาการแทรกซ้อน 
 
บ่
มีแม้ฮอยบาดแผล
 
แต่เป็นห
Bb 
ยังคือเจ็บแท้ 
 
คือจั่งสิต
าย

 
* สมองเบ
ลอ 
 
เมื่
Am 
อเธอบอกว่าเลิ
Dm 
กกัน
 
าการโคม่ากระ
Bb 
ทันหัน 
 
เข้า
ขั้นหัวใจวาย
 
บ่ดนก็ต
าย 
 
บ่น
Am 
านก็คงสิ้
Dm 
นใจ
 
สิมีชี
วิตต่อไปแบบ
Bb 
ใด๋ 
 
คงขาดใ
จ 
 
เมื่อบ่มีเ
ธอ

Dm 
จั๊กสิอยู่จั่งใด๋ 
 
ชี
วิตอ้ายจั่งสิรอด
 
สาย
Bb 
ใจ อย่าฟ้าวถอด รอก่อ
นถือว่าขอกัน
Dm 
เจ้าสิไปกับเขา 
 
ฮู้
ดีความฮักสิพัง
 
แต่เป็นห
Bb 
ยังบ่หลูโตนกัน 
 
ซังกันแท้บ่

( * )

INSTRU | Dm | C | Bb | C | ( 2 Times )


( * )


OUTRO | Dm | C | Bb | C | F |

เนื้อเพลง
เริ่มอาการบ่ดี ความถี่หัวใจบ่เต้น
คาดการณ์ความน่าจะเป็น ที่เห็นคือเธอบ่แคร์
บ่ได้มีอาการแทรกซ้อน บ่มีแม้ฮอยบาดแผล
แต่เป็นหยังคือเจ็บแท้ คือจั่งสิตาย

สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคม่ากระทันหัน เข้าขั้นหัยวใจวาย
บ่ดนก็ตาย บ่นานก็คงสิ้นใจ
สิมีชีวิตต่อไปแบบใด๋
คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ


จั๊กสิอยู่จั่งใด๋ ชีวิตอ้ายจั่งสิรอด
สายใจ อย่าฟ้าวถอด รอก่อนถือว่าขอกัน
เจ้าสิไปกับเขา ฮู้ดีความฮักสิพัง
แต่เป็นหยังบ่หลูโตนกัน ซังกันแท้บ่


สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคม่ากระทันหัน
เข้าขั้นหัยวใจวาย บ่ดนก็ตาย
บ่นานก็คงสิ้นใจ สิมีชีวิตต่อไปแบบใด๋
คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ


สมองเบลอ เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน
อาการโคม่ากระทันหัน
เข้าขั้นหัยวใจวาย บ่ดนก็ตาย
บ่นานก็คงสิ้นใจ สิมีชีวิตต่อไปแบบใด๋
คงขาดใจ เมื่อบ่มีเธอ
เพลง ภาวะแทรกซ้อน
คำร้อง/ทำนอง รามิล ต้นแก้ว
เรียบเรียง เธค คอนสาร
คอร์ดเพลง ภาวะแทรกซ้อน - ออย แสงศิลป์
 โฆษณา