คอร์ดเพลง ความลับของดวงจันทร์ – FREEHAND

  
Text   

คอร์ดเพลง : ความลับของดวงจันทร์ FREEHAND

คอร์ดเพลง ความลับของดวงจันทร์ - FREEHAND

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ความลับของดวงจันทร์


D 
ทุกสิ่ง 
 
ที่ดูส
Bm 
วยงาม
 
เป็นเพราะร
Em 
ะยะห่าง 
 
ช่วยอำพ
A 
รางไว้
D 
ฉันเองก็กลัวเห
Bm 
มือนกัน
 
ยังคงไ
Em 
หวหวั่นเวลาที่เธ
A 
อใกล้

 
G 
ลัวเหลือเกิน
 
ใกล้กันกว่
F#m 
านี้คงทำลายทุกอย่าง
 
เธออาจคาดห
C 
วังในความงาม
 
แต่ตัวฉันมันเลวทรามกว่าที่เ
A 
ห็น

 
เพราะฉันคือด
G 
วงจันทร์ 
 
 
A 
 
เธออยู่ตรง
F#m 
นั้น ดีกว่า  
Bm 
 
อย่าเลยอย่าใ
Em 
กล้ฉัน 
 
อย่าเข้
F#m 
ามา
 
ไม่อยา
G 
กให้เธอได้เห็น 
 
สิ่งที่ไ
A 
ม่สวยง
D 
าม

D 
พระจันทร์ 
 
ยังคงเหง
Bm 
าใจ
 
ไม่อยากให้ดาวเ
Em 
คราะห์ดวงใด
 
เข้ามาใก
A 
ล้กว่านี้
 
เพรา
D 
ะรักเธอ 
 
เกินกว่าจะเสี
Bm 
ยไป
 
ไม่อยากให้เสีย
Em 
ใจ 
 
ถ้าได้รู้จั
A 
กฉันกว่านี้

 
G 
ลัวเหลือเกิน
 
ใกล้กันกว่
F#m 
านี้คงทำลายทุกอย่าง
 
เธออาจคาดห
C 
วังในความงาม
 
แต่ตัวฉันมันเลวทรามกว่าที่เ
A 
ห็น

 
เพราะฉันคือด
G 
วงจันทร์ 
 
 
A 
 
เธออยู่ตรง
F#m 
นั้น ดีกว่า  
Bm 
 
อย่าเลยอย่าใ
Em 
กล้ฉัน 
 
อย่าเข้
F#m 
ามา
 
ไม่อยา
G 
กให้เธอได้เห็น 
 
สิ่งที่ไ
A 
ม่สวยงาม

 
ถ้าเธอเ
G 
ห็นความมืดดำในหัว
A 
ใจ
 
ที่ตัว
F#m 
ฉันได้เก็บงำมันเอ
Bm 
าไว้
 
เธอจะ
Em 
รักกันอยู่ไหม 
 
ยังจะ
F#m 
รักกันอยู่ไหม
 
หรือต้องเ
G 
สีย 
 
เธอไ
A 
ป 
 
ตลอดกาล

OUTRO | G | Gm | Dmaj7 |


ทุกสิ่ง ที่ดูสวยงาม
เป็นเพราะระยะห่าง ช่วยอำพรางไว้
ฉันเองก็กลัวเหมือนกัน
ยังคงไหวหวั่นเวลาที่เธอใกล้

กลัวเหลือเกิน
ใกล้กันกว่านี้คงทำลายทุกอย่าง
เธออาจคาดหวังในความงาม
แต่ตัวฉันมันเลวทรามกว่าที่เห็น

เพราะฉันคือดวงจันทร์
เธออยู่ตรงนั้น ดีกว่า
อย่าเลยอย่าใกล้ฉัน อย่าเข้ามา
ไม่อยากให้เธอได้เห็นสิ่งที่ไม่สวยงาม

พระจันทร์ ยังคงเหงาใจ
ไม่อยากให้ดาวเคราะห์ดวงใด
เข้ามาใกล้กว่านี้
เพราะรักเธอ เกินกว่าจะเสียไป
ไม่อยากให้เสียใจ ถ้าได้รู้จักฉันกว่านี้

กลัวเหลือเกิน
ใกล้กันกว่านี้คงทำลายทุกอย่าง
เธออาจคาดหวังในความงาม
แต่ตัวฉันมันเลวทรามกว่าที่เห็น

เพราะฉันคือดวงจันทร์
เธออยู่ตรงนั้น ดีกว่า
อย่าเลยอย่าใกล้ฉัน อย่าเข้ามา
ไม่อยากให้เธอได้เห็นสิ่งที่ไม่สวยงาม

ถ้าเธอเห็นความมืดดำในหัวใจ
ที่ตัวฉันได้เก็บงำมันเอาไว้
เธอจะรักกันอยู่ไหม ยังจะรักกันอยู่ไหม
หรือต้องเสีย เธอไป ตลอดกาล

มิวสิควิดีโอ ความลับของดวงจันทร์ FREEHAND
เพลง ความลับของดวงจันทร์ (คอร์ด)

Written by : Thanotch Laoha (Khem)
Arranged : FREEHAND
ติดต่องานโชว์ : 080-562-4598
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend