หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง : เสียงที่เธอไม่ได้ยิน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กล้วย แสตมป์ : เสียงที่เธอไม่ได้ยิน


INTRO | F#m | E | F#m | E | D | E |

F#m 
ถามหัวใจตัวเอง
 
ว่าวัน
นี้ควรพอหรือยัง
 
ฉันยัง
F#m 
มีหวัง 
 
หรือควรพ
อแค่นี้
F#m 
เสียงหัวใจมันร้อง
 
อยากตะโ
กนให้เธอได้ยิน
 
แต่เ
ธอไม่เ
คยจะรับ
ฟัง 
 
 

F#m 
พยายามให้ไ
ปเท่าไหร่ยิ่งเลือ
นลาง
F#m 
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ไ
ด้ยิน

INSTRU | A | E | F#m | E |

 
วั
F#m 
นนี้แม้เดินมาสุดทาง
 
อย่างน้
อยให้ใจมันได้ทำ
 
ตา
F#m 
มเสียง 
 
หัว
ใจตัวเอง
 
สุด
F#m 
ท้ายแม้เธอจะไม่รัก
แม้ว่าเธอไม่ได้ยิน
 
ไม่เ
คยฟังเ
สียงของหั
วใจ 
 
 

F#m 
พยายามให้ไ
ปเท่าไหร่ยิ่งเลือ
นลาง
F#m 
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ไ
ด้ยิน

F#m 
  สงสารใจตัวเองที่วั
นนี้ต้องทรมาน
 
  ต่อให้
ฉันตะโกนให้ดังสักแค่ไ
หน
 
  เธอก็ไม่ได้ยิน..
 

INSTRU | A | E | F#m | E | ( 2 Times )

F#m 
พยายามให้ไ
ปเท่าไหร่ยิ่งเลือ
นลาง
F#m 
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง..

 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ไ
ด้ยิน 
 
 
 
F#m 

 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ได้ยิน..

OUTRO | A Asus4 | A Asus4 | A |


ถามหัวใจตัวเอง
ว่าวันนี้ควรพอหรือยัง
ฉันยังมีหวัง หรือควรพอแค่นี้
เสียงหัวใจมันร้อง
อยากตะโกนให้เธอได้ยิน
แต่เธอไม่เคยจะรับฟัง

พยายามให้ไปเท่าไหร่ยิ่งเลือนลาง
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึงเธอ
เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน

( ดนตรี )

วันนี้แม้เดินมาสุดทาง
อย่างน้อยให้ใจมันได้ทำ
ตามเสียง หัวใจตัวเอง
สุดท้ายแม้เธอจะไม่รัก
แม้ว่าเธอไม่ได้ยิน
ไม่เคยฟังเสียงของหัวใจ

พยายามให้ไปเท่าไหร่ยิ่งเลือนลาง
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึงเธอ
เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน

สงสารใจตัวเองที่วันนี้ต้องทรมาน
ต่อให้ฉันตะโกนให้ดังสักแค่ไหน
เธอก็ไม่ได้ยิน..

( ดนตรี )

พยายามให้ไปเท่าไหร่ยิ่งเลือนลาง
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึงเธอ
เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง..

เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน

มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน (คอร์ด)

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา