หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง : เสียงที่เธอไม่ได้ยิน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กล้วย แสตมป์ : เสียงที่เธอไม่ได้ยิน


INTRO | F#m | E | F#m | E | D | E |

F#m 
ถามหัวใจตัวเอง
 
ว่าวัน
นี้ควรพอหรือยัง
 
ฉันยัง
F#m 
มีหวัง 
 
หรือควรพ
อแค่นี้
F#m 
เสียงหัวใจมันร้อง
 
อยากตะโ
กนให้เธอได้ยิน
 
แต่เ
ธอไม่เ
คยจะรับ
ฟัง 
 
 

F#m 
พยายามให้ไ
ปเท่าไหร่ยิ่งเลือ
นลาง
F#m 
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ไ
ด้ยิน

INSTRU | A | E | F#m | E |

 
วั
F#m 
นนี้แม้เดินมาสุดทาง
 
อย่างน้
อยให้ใจมันได้ทำ
 
ตา
F#m 
มเสียง 
 
หัว
ใจตัวเอง
 
สุด
F#m 
ท้ายแม้เธอจะไม่รัก
แม้ว่าเธอไม่ได้ยิน
 
ไม่เ
คยฟังเ
สียงของหั
วใจ 
 
 

F#m 
พยายามให้ไ
ปเท่าไหร่ยิ่งเลือ
นลาง
F#m 
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ไ
ด้ยิน

F#m 
  สงสารใจตัวเองที่วั
นนี้ต้องทรมาน
 
  ต่อให้
ฉันตะโกนให้ดังสักแค่ไ
หน
 
  เธอก็ไม่ได้ยิน..
 

INSTRU | A | E | F#m | E | ( 2 Times )

F#m 
พยายามให้ไ
ปเท่าไหร่ยิ่งเลือ
นลาง
F#m 
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง..

 
เสียงของหั
วใจ 
 
เธอได้ยิ
นไหม
 
ให้ไปเท่า
F#m 
ไหร่ 
 
แต่ไปไม่ถึ
งเธอ
 
เสียงที่ดังอยู่ข้า
งใน 
 
ในหั
วใจ 
 
ไม่มีค่
F#m 
าใด
 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ไ
ด้ยิน 
 
 
 
F#m 

 
มันเป็นเ
พียง 
 
เสียงที่เธอไม่ได้ยิน..

OUTRO | A Asus4 | A Asus4 | A |


ถามหัวใจตัวเอง
ว่าวันนี้ควรพอหรือยัง
ฉันยังมีหวัง หรือควรพอแค่นี้
เสียงหัวใจมันร้อง
อยากตะโกนให้เธอได้ยิน
แต่เธอไม่เคยจะรับฟัง

พยายามให้ไปเท่าไหร่ยิ่งเลือนลาง
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึงเธอ
เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน

( ดนตรี )

วันนี้แม้เดินมาสุดทาง
อย่างน้อยให้ใจมันได้ทำ
ตามเสียง หัวใจตัวเอง
สุดท้ายแม้เธอจะไม่รัก
แม้ว่าเธอไม่ได้ยิน
ไม่เคยฟังเสียงของหัวใจ

พยายามให้ไปเท่าไหร่ยิ่งเลือนลาง
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึงเธอ
เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน

สงสารใจตัวเองที่วันนี้ต้องทรมาน
ต่อให้ฉันตะโกนให้ดังสักแค่ไหน
เธอก็ไม่ได้ยิน..

( ดนตรี )

พยายามให้ไปเท่าไหร่ยิ่งเลือนลาง
เสียงของฉันมันส่งไปไม่ถึงเธอ
เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง..

เสียงของหัวใจ เธอได้ยินไหม
ให้ไปเท่าไหร่ แต่ไปไม่ถึงเธอ
เสียงที่ดังอยู่ข้างใน ในหัวใจ ไม่มีค่าใด
มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน

มันเป็นเพียง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียงที่เธอไม่ได้ยิน (คอร์ด)

 โฆษณา