คอร์ดเพลง ศาลาพักใจ – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง ศาลาพักใจ
ศิลปิน กล้วย แสตมป์
คอร์ดเพลงสตริง

คีย์คอร์ดเพลง ศาลาพักใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
* ฟ้า
Am 
ร้อง 
 
แดด
Em 
ร้อน 
 
ฝน
F 
ตก 
 
เธอก็
C 
มา
 
หายเห
Am 
นื่อย 
 
เมื่อย
Em 
ล้า 
 
ฝน
F 
ซา 
 
เธอก็
G 
ไป

INSTRU | Am | Em | F | G | ( 2 Times ) | G |

 
ฉันก็หลงดีใ
Am 
จ 
 
ที่
Em 
เธอ
 
ให้ค
F 
วามรักความสำ
G 
คัญ
 
เก็บเอาไปนอน
Am 
เพ้อ 
 
แอบ
Em 
ฝัน
 
ว่าเ
F 
รารักกันเหนือใ
G 
คร
 
แท้ที่
Am 
จริง 
 
เธอ
Em 
นั้น
 
ไม่เ
F 
คยให้ความจริงใ
G 
จ 
 
กับ
C 
ฉันเลย

 
** เพิ่งจะรู้วัน
Am 
นี้ 
 
ว่า
Em 
เธอ 
 
ไม่เ
F 
คยคิดจะสนใ
G 
 
เพิ่งจะรู้วัน
Am 
นี้ 
 
ว่า
Em 
เธอ
 
ต้องก
F 
ารแค่เพียงพักใ
G 
จ 
 
ให้ห
C 
ายเหนื่อย

( * )

 
*** เธอทำเหมือน
C 
ฉันนั้น
Em 
เป็น
 
ดังเ
F 
ช่นศาลาริมท
G 
าง
 
เธอทำเหมือน
C 
ฉันนั้น
Em 
เป็น
 
แค่เ
F 
พียงศาลาพักใ
G 
 
ยามที่เธอเหนื่อ
Am 
ยล้า 
 
ยามที่เธอผิด
Em 
หวัง
 
ก็
F 
ทำเหมือนมีใจใ
G 
ห้
 
ตอนที่เธอสม
Am 
หวัง 
 
วันที่เธอมีใ
Em 
คร
 
เธอ
F 
ก็เดินจากฉันไ
G 
ปไม่ลาซัก
C 
คำ
G 

INSTRU | Am | Em | F | G | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | F | G | Am | Em | F | G |

( * , ***, ** )

 
ต้องก
F 
ารแค่มาพักใ
G 
จ 
 
ให้ห
C 
ายเหนื่อย
 
ต้องก
F 
ารแค่ที่พักใ
G 
จ 
 
ให้หายเห
C 
นื่อย

เนื้อเพลง
ฟ้าร้อง แดดร้อน ฝนตก เธอก็มา
หายเหนื่อย เมื่อยล้า ฝนซา เธอก็ไป


ฉันก็หลงดีใจ ที่เธอให้ความรักความสำคัญ
เก็บเอาไปนอนเพ้อ แอบฝัน ว่าเรารักกันเหนือใคร
แท้ที่จริง เธอนั้น ไม่เคยให้ความจริงใจ กับฉันเลย


เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ ไม่เคยคิดจะสนใจ
เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ ต้องการแค่เพียงพักใจ ให้หายเหนื่อย


ฟ้าร้อง แดดร้อน ฝนตก เธอก็มา
หายเหนื่อย เมื่อยล้า ฝนซา เธอก็ไป


เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น ดังเช่นศาลาริมทาง
เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น แค่เพียงศาลาพักใจ
ยามที่เธอเหนื่อยล้า ยามที่เธอผิดหวัง
ก็ทำเหมือนมีใจให้
ตอนที่เธอสมหวัง วันที่เธอมีใคร
เธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาซักคำ


ฟ้าร้อง แดดร้อน ฝนตก เธอก็มา
หายเหนื่อย เมื่อยล้า ฝนซา เธอก็ไป


เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น ดังเช่นศาลาริมทาง
เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น แค่เพียงศาลาพักใจ
ยามที่เธอเหนื่อยล้า ยามที่เธอผิดหวัง
ก็ทำเหมือนมีใจให้
ตอนที่เธอสมหวัง วันที่เธอมีใคร
เธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาซักคำ


เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ ไม่เคยคิดจะสนใจ
เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ ต้องการแค่เพียงพักใจ
ให้หายเหนื่อย


ต้องการแค่มาพักใจให้หายเหนื่อย
ต้องการแค่ที่พักใจ ให้หายเหนื่อย
เพลง ศาลาพักใจ
ศิลปิน กล้วย แสตมป์
กล้วย แสตมป์ - คอร์ด เนื้อเพลง
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend