หน้าแรก » วงกินรี » คอร์ดเพลง พ่อสอน – วงกินรี

คอร์ดเพลง พ่อสอน – วงกินรี

คอร์ดเพลง : พ่อสอน วงกินรี

คอร์ดเพลง พ่อสอน - วงกินรี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกินรี : พ่อสอน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พ่อสอน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm A | G A | D A |

 
พ่อบอกคบ
Bm 
ใครให้คบบัณ
ฑิต
 
ถ้าคบคน
ผิดเดี๋ยวมึงจะติดห
ราง
 
ให้ตั้งใจ
Bm 
เรียนอย่าออกนอกลู่นอกท
าง
 
ที่พ่อเคยห
วังสร้างสรรค์ให้เ
ดิน

 
มีลูกคนเ
Bm 
ดียว 
 
หัวเลี้ยวหัว
ต่อ
 
ย่างเข้าวัย
รุ่น 
 
วุ่นวายให้เจ็
บหัว
 
สอนวัว สอนค
Bm 
วาย 
 
ยังง่ายทุก
ตัว
 
แต่ลูกกลับ
ชั่ว.
..เกงเหลงตา
มเพื่อน

 
พ่อแ
Em 
หลงพ่อเตือน 
 
พ่อเคยอาบน้ำร้อน
 
เคย
Bm 
เห็นทุกอย่าง 
 
ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
 
เคยผ่
Em 
านวัยรุ่น 
 
เคยสูญกัญชา
 
เคย
Bm 
เสพยาบ้า 
 
เคยเล่นน้ำแข็ง
 
ตี
รันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรก
มึงยังเป็นวุ้น

 
หรือมันเป็นเวรก
รรมที่เคยทำ
ใว้
 
ให้แม่ร้อง
ให้เลยย้อนมาถึ
งตัวเอง
 
มีลูกผู้ช
ายถ้าไม่ตายก็ติดห
ราง
 
วัน ๆ ส
ร้างแต่เรื่องเหมือน
พ่อทุกอย่าง
 
เพิ่งเข้า
ใจในสัจธ
รรมชีวิต
 
เพราะตอ
นนี้น้ำตาของ
Bm 
ฉันมันไหลหลั่ง
 
ต่อ
ไปสุดแล้วแต่เว
รกรรม
 
ครั้นแ
หลงไม่ฟัง.
.. 
 
สักวันจะ
รู้สึก 
 
 

INSTRU | D A | Bm A | D A | Bm A |
INSTRU | G A | D Bm | G A | G A | D A |

 
พ่อแ
Em 
หลงพ่อเตือน 
 
พ่อเคยอาบน้ำร้อน
 
เคย
Bm 
เห็นทุกอย่าง 
 
ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
 
เคยผ่
Em 
านวัยรุ่น 
 
เคยสูญกัญชา
 
เคย
Bm 
เสพยาบ้า 
 
เคยเล่นน้ำแข็ง
 
ตี
รันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรก
มึงยังเป็นวุ้น

 
หรือมันเป็นเวรก
รรมที่เคยทำ
ใว้
 
ให้แม่ร้อง
ให้เลยย้อนมาถึ
งตัวเอง
 
มีลูกผู้ช
ายถ้าไม่ตายก็ติดห
ราง
 
วัน ๆ ส
ร้างแต่เรื่องเหมือน
พ่อทุกอย่าง
 
เพิ่งเข้า
ใจในสัจธ
รรมชีวิต
 
เพราะตอ
นนี้น้ำตาของ
Bm 
ฉันมันไหลหลั่ง
 
ต่อ
ไปสุดแล้วแต่เว
รกรรม
 
ครั้นแ
หลงไม่ฟัง.
..

 
หรือมันเป็นเวรก
รรมที่เคยทำ
ใว้
 
ให้แม่ร้อง
ให้เลยย้อนมาถึ
งตัวเอง
 
มีลูกผู้ช
ายถ้าไม่ตายก็ติดห
ราง
 
วัน ๆ ส
ร้างแต่เรื่องเหมือน
พ่อทุกอย่าง
 
เพิ่งเข้า
ใจในสัจธ
รรมชีวิต
 
เพราะตอ
นนี้น้ำตาของ
Bm 
ฉันมันไหลหลั่ง
 
ต่อ
ไปสุดแล้วแต่เว
รกรรม
 
ครั้นแ
หลงไม่ฟัง.
.. 
 
สักวันจะ
รู้สึก 
 
 

 
ต่อ
ไปสุดแล้วแต่เว
รกรรม
 
ครั้นแ
หลงไม่ฟัง.
.. 
 
สักวันจะ
รู้สึก

OUTRO | Bm A | G A | ( 2 Times ) | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พ่อสอน


พ่อบอกคบใครให้คบบัณฑิต
ถ้าคบคนผิดเดี๋ยวมึงจะติดหราง
ให้ตั้งใจเรียนอย่าออกนอกลู่นอกทาง
ที่พ่อเคยหวังสร้างสรรค์ให้เดิน

มีลูกคนเดียว หัวเลี้ยวหัวต่อ
ย่างเข้าวัยรุ่น วุ่นวายให้เจ็บหัว
สอนวัว สอนควาย ยังง่ายทุกตัว
แต่ลูกกลับชั่ว…เกงเหลงตามเพื่อน

พ่อแหลงพ่อเตือน พ่อเคยอาบน้ำร้อน
เคยเห็นทุกอย่าง ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
เคยผ่านวัยรุ่น เคยสูญกัญชา
เคยเสพยาบ้า เคยเล่นน้ำแข็ง
ตีรันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรกมึงยังเป็นวุ้น

หรือมันเป็นเวรกรรมที่เคยทำใว้
ให้แม่ร้องให้เลยย้อนมาถึงตัวเอง
มีลูกผู้ชายถ้าไม่ตายก็ติดหราง
วัน ๆ สร้างแต่เรื่องเหมือนพ่อทุกอย่าง
เพิ่งเข้าใจในสัจธรรมชีวิต
เพราะตอนนี้น้ำตาของฉันมันไหลหลั่ง
ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง… สักวันจะรู้สึก

( ดนตรี )

พ่อแหลงพ่อเตือน พ่อเคยอาบน้ำร้อน
เคยเห็นทุกอย่าง ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
เคยผ่านวัยรุ่น เคยสูญกัญชา
เคยเสพยาบ้า เคยเล่นน้ำแข็ง
ตีรันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรกมึงยังเป็นวุ้น

หรือมันเป็นเวรกรรมที่เคยทำใว้
ให้แม่ร้องให้เลยย้อนมาถึงตัวเอง
มีลูกผู้ชายถ้าไม่ตายก็ติดหราง
วัน ๆ สร้างแต่เรื่องเหมือนพ่อทุกอย่าง
เพิ่งเข้าใจในสัจธรรมชีวิต
เพราะตอนนี้น้ำตาของฉันมันไหลหลั่ง
ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง…

หรือมันเป็นเวรกรรมที่เคยทำใว้
ให้แม่ร้องให้เลยย้อนมาถึงตัวเอง
มีลูกผู้ชายถ้าไม่ตายก็ติดหราง
วัน ๆ สร้างแต่เรื่องเหมือนพ่อทุกอย่าง
เพิ่งเข้าใจในสัจธรรมชีวิต
เพราะตอนนี้น้ำตาของฉันมันไหลหลั่ง
ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง… สักวันจะรู้สึก

ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง… สักวันจะรู้สึก


รูปภาพคอร์ด พ่อสอน – วงกินรี

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พ่อสอน (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง นายอ๊อด สามัญชน
ดนตรีเรียบเรียง แอม ฟอร์มาลีน
ติดต่องานแสดง 0968368195
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :