คอร์ดเพลง วันแห่งความรัก – วงกินรี

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง วันแห่งความรัก – วงกินรี


C#m 
 แหลงไม่ออ
B 
ก 
 
เธอบอ
C#m 
กเลิก 
 
 
A 
 ได้เลิกได้ย
B 
ามของความช้ำ
E 
ใจ
 
ก่อนหน้
G#m 
านี้พูดมาทำ
F#m 
ไม 
 
ว่าไม่อ
C#m 
นุญาตให้ใ
B 
คร
 
เข้ามาในใจ นอกจากตั
C#m 
วฉัน

 
* ห
A 
มารักเ
B 
จ้าแต่สาวรั
C#m 
กจาง 
 
หล่นไม่ล
F#m 
ะทางก
B 
ลางงานเดือน
E 
สิบ
 
สุ
G#m 
ขใจในวัน
C#m 
ที่จีบ 
 
แต่เศร้
G#m 
าใจในวันที่
C#m 
จบ
 
พบเพื่อพ
A 
ราก 
 
รักเพื่อ
B 
พ่ายใช่ไหมตั
C#m 
วเรา

 
** วันแห่งความ
A 
รักของ
B 
คน 14 กุม
C#m 
ภาฯ
 
แต่วันแห่งความรักของห
A 
มา 
 
นั้นห
B 
รือก็คือเดือ
C#m 
นสิบ
 
คนใช้ดอก
A 
ไม้สื่อส
B 
ารสัมพันธ์ตอ
C#m 
นจีบ
 
หมาดิกหางทำตา
F#m 
กุลิบ 
 
จับสาบเห่าห
B 
อนเมื่อตอน
C#m 
มีรัก

 
แหลงไม่อ
B 
อก 
 
เธอบอก
C#m 
ลา 
 
 
A 
คนหรือห
B 
มาก็มีหนึ่ง
E 
ใจ
 
แต่ทำ
G#m 
ไมคนถึงมีหลาย
F#m 
รัก 
 
หมาไม่
C#m 
รู้เรื่องความอก
B 
หัก
 
ฉันก็เพิ่งรู้จัก อกหักเมื่อเธอบอ
C#m 
กเลิก

(ดนตรี) | A B | C#m | A B | C#m | A B | E G#m C#m | A B | C#m |

( *, ** )

เนื้อเพลง
แหลงไม่ออกเธอบอกเลิก ได้เลิกได้ยามของความช้ำใจ
ก่อนหน้านี้พูดมาทำไม ว่าไม่อนุญาตให้ใคร
เข้ามาในใจ นอกจากตัวฉัน

* หมารักเจ้าแต่สาวรักจาง หล่นไม่ละทางกลางงานเดือนสิบ
สุขใจในวันที่จีบ แต่เศร้าใจในวันที่จบ
พบเพื่อพราก รักเพื่อพ่ายใช่ไหมตัวเรา

** วันแห่งความรักของคน 14 กุมภาฯ
แต่วันแห่งความรักของหมา นั้นหรือก็คือเดือนสิบ
คนใช้ดอกไม้สื่อสารสัมพันธ์ตอนจีบ
หมาดิกหางทำตากุลิบ จับสาบเห่าหอนเมื่อตอนมีรัก

แหลงไม่ออก เธอบอกลา คนหรือหมาก็มีหนึ่งใจ
แต่ทำไมคนถึงมีหลาย รักหมาไม่รู้เรื่องความอกหัก
ฉันก็เพิ่งรู้จัก อกหักเมื่อเธอบอกเลิก

(ดนตรี)

( *, ** )
คอร์ด เนื้อเพลง วันแห่งความรัก – วงกินรี
วันแห่งความรัก - วงกินรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend