หน้าแรก » KLEAR » คอร์ดเพลง ที่ปลอดภัย – KLEAR

คอร์ดเพลง ที่ปลอดภัย – KLEAR

คอร์ดเพลง : ที่ปลอดภัย KLEAR

คอร์ดเพลง ที่ปลอดภัย - KLEAR

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : Grow In The Dark : ที่ปลอดภัย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่ปลอดภัย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ที่ปลอดภัย - KLEAR

INTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )

 
เธออ่อน
Bm 
แอ 
 
ได้เ
ลย 
 
ไม่ต้
อง 
 
ฝืน
ใจ 
 
อยากจะ
Bm 
ร้อง 
 
ร้อง
ไป 
 
ตรง
นี้ 
 
ปลอดภัย
 
ถ้าหมด
Bm 
แรง 
 
ถ้าเห
นื่อย 
 
อ่อน
ล้า 
 
ทุกข์
ใจ
จะอยู่คอยรับ
ฟัง
 
ขอนั่งข้างเธอแล้วผ่
านมันไปพร้อม
กัน

 
ร้องไห้ไปเถอะ
นะ 
 
อย่าบังคับหั
วใจ
 
ไม่ต้องแข็
งใจ 
 
ถ้าทนไม่ไ
หว
 
ฉันนั่งอยู่ตรง
นี้ 
 
จะดูแลให้ข้า
มไป
 
ถึงวันใ
หม่ 
 
ไม่มี
Em 
ทางทอดทิ้งเธอไป
 
จับมือเ
ธอข้ามพ้นคืน
วัน 
 
โหดร้าย

INSTRU | Bm G | D A |

 
เมื่อเหตุ
Bm 
การณ์ 
 
ร้ายแ
รง 
 
จนเ
กิน 
 
อธิบ
าย
 
ไม่มี
Bm 
คำ 
 
พูด
ใด 
 
เอา
ไว้ 
 
ปลอบใจ
 
จะกอด
Bm 
เธอ 
 
ให้น
าน 
 
ในค
วาม 
 
เงียบ
งัน
จะไม่ถามสัก
คำ
 
ขอนั่งข้างเธอแล้วผ่
านมันไปพร้อม
กัน

 
ร้องไห้ไปเถอะ
นะ 
 
อย่าบังคับหั
วใจ
 
ไม่ต้องแข็
งใจ 
 
ถ้าทนไม่ไ
หว
 
ฉันนั่งอยู่ตรง
นี้ 
 
จะดูแลให้ข้า
มไป
 
ถึงวันใ
หม่ 
 
ไม่มี
Em 
ทางทอดทิ้งเธอไป
 
จับมือเ
ธอข้ามพ้นคืน
วัน 
 
โหดร้าย

INSTRU | D | G | D | G | ( 2 Times )
INSTRU | Bm | A | G | G | D | G | D | G |
INSTRU | Bm | A | G | G | D | G | D | G |
INSTRU | Bm | A | G | G |


เธออ่อนแอ ได้เลย ไม่ต้องฝืนใจ
อยากจะร้อง ร้องไป ตรงนี้ปลอดภัย
ถ้าหมดแรง ถ้าเหนื่อย อ่อนล้า ทุกข์ใจ

จะอยู่คอยรับฟัง
ขอนั่งข้างเธอแล้วผ่านมันไปพร้อมกัน

ร้องไห้ไปเถอะนะ อย่าบังคับหัวใจ
ไม่ต้องแข็งใจ ถ้าทนไม่ไหว
ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ จะดูแลให้ข้ามไป ถึงวันใหม่
ไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป
จับมือเธอข้ามพ้นคืนวันโหดร้าย

( ดนตรี )

เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงจนเกินอธิบาย
ไม่มีคำพูดใด เอาไว้ ปลอบใจ
จะกอดเธอให้นาน ในความเงียบงัน

จะไม่ถามสักคำ
ขอนั่งข้างเธอแล้วผ่านมันไปพร้อมกัน

ร้องไห้ไปเถอะนะ อย่าบังคับหัวใจ
ไม่ต้องแข็งใจ ถ้าทนไม่ไหว
ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ จะดูแลให้ข้ามไป ถึงวันใหม่
ไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป
จับมือเธอข้ามพ้นคืนวันโหดร้าย


รูปภาพคอร์ด ที่ปลอดภัย – KLEAR

คอร์ดเพลง ที่ปลอดภัย - KLEAR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่ปลอดภัย (คอร์ด)

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบ
 โฆษณา