หน้าแรก » Mirrr » คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) – Mirrr

คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) – Mirrr

คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) Mirrr

คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) - Mirrr

เพลง นิโคติน (nicotine) (คอร์ด)

ศิลปิน : Mirrr

แนวเพลง : #สตริง

Single : Mirrr นิโคติน (nicotine)

คีย์คอร์ดเพลง นิโคติน (nicotine) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
อยู่ในทุก
Cmaj7 
ช่วงเวลา
 
อยู่ในทุก
Am 
คราที่เธอเหงาใจ
 
อยู่เป็นเพื่อนค
อยปลอบ
 
ทุก
Em 
ยามเมื่อเธอหวั่นไหว
 
ไม่
Dm7 
เคยจะไปไหนไกลเกินเอื้อม
มือ

 
อยู่ในทุก
Cmaj7 
วันเดิม 
 
 
ไม่เคยได้เพิ่ม
Am 
เติมอะไรไปกว่านี้
 
แค่ได้อยู่คอยมอบค
วามรู้สึกดี
 
(คอยมอบค
Em 
วามรู้สึกดี)
 
ได้เ
Dm7 
ท่านี้ 
 
แต่ไม่เป็น
ไร

 
เมื่อไหร่ที่
Cmaj7 
เธอผิดหวัง 
 
ฉันจะปลอบโ
Am 
ยนหัวใจ
 
จะกี่แผลที่เธอเ
จอ 
 
ฉันจะเ
Em 
ยียวยาให้หาย
 
แม้จ
Dm7 
ะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้
งกัน

 
แค่ได้ดู
Cmaj7 
แลตอนเธอเหงา 
 
ซบลงตร
Am 
งนี้ข้าง ๆ ฉัน
 
และเธอไม่ต้อง
ฝืนอีกต่อไป 
 
ถ้าเธอ
Em 
เองยืนไม่ไหว
 
หลับลงตร
Dm7 
งนี้ฉันจะไม่จากไปไห
นไกล
 
ขอแค่เธอหายดี..
 

INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Am | Am |
INSTRU | F | Em | Dm7 | G |

Cmaj7 
แม้ว่าเธอไม่สนใจและแม้เธอไม่เคยเห็น
Am 
แม้ว่าฉันจะเป็นแค่เพียงคนเดียวที่เธอนั้นมองผ่าน
แต่ขอให้เธอได้รับรู้แม้จะ
Em 
อีกนานแสนนาน
 
สักเท่า
Dm7 
ไหร่ 
 
โปรดจงให้ฉั
นเข้าไป 
 
แค่เธอเชื่อใจ

 
เมื่อไหร่ที่
Cmaj7 
เธอผิดหวัง 
 
ฉันจะปลอบ
Am 
โยนหัวใจ
 
จะกี่แผลที่เธอเ
จอ 
 
ฉันจะเ
Em 
ยียวยาให้หาย
 
แม้จ
Dm7 
ะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้
งกัน

 
แค่ได้ดู
Cmaj7 
แลตอนเธอเหงา 
 
ซบลงตร
Am 
งนี้ข้าง ๆ ฉัน
 
และเธอไม่ต้อง
ฝืนอีกต่อไป 
 
ถ้าเธอ
Em 
เองยืนไม่ไหว
 
หลับลงตร
Dm7 
งนี้ฉันจะไม่จากไปไห
นไกล
 
ขอแค่เธอหายดี..
 

OUTRO | Cmaj7 | Cmaj7 | Am | Am |
OUTRO | F | Em | Dm7 | G |


อยู่ในทุกช่วงเวลา
อยู่ในทุกคราที่เธอเหงาใจ
อยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบ
ทุกยามเมื่อเธอหวั่นไหว
ไม่เคยจะไปไหนไกลเกินเอื้อมมือ

อยู่ในทุกวันเดิม ๆ
ไม่เคยได้เพิ่มเติมอะไรไปกว่านี้
แค่ได้อยู่คอยมอบความรู้สึกดี
(คอยมอบความรู้สึกดี)
ได้เท่านี้ แต่ไม่เป็นไร

เมื่อไหร่ที่เธอผิดหวัง ฉันจะปลอบโยนหัวใจ
จะกี่แผลที่เธอเจอ ฉันจะเยียวยาให้หาย
แม้จะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกัน
แค่ได้ดูแลตอนเธอเหงา ซบลงตรงนี้ข้าง ๆ ฉัน
และเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไป ถ้าเธอเองยืนไม่ไหว
หลับลงตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไหนไกล
ขอแค่เธอหายดี..

( ดนตรี )

แม้ว่าเธอไม่สนใจและแม้เธอไม่เคยเห็น
แม้ว่าฉันจะเป็นแค่เพียงคนเดียวที่เธอนั้นมองผ่าน
แต่ขอให้เธอได้รับรู้แม้จะอีกนานแสนนาน
สักเท่าไหร่ โปรดจงให้ฉันเข้าไป แค่เธอเชื่อใจ

เมื่อไหร่ที่เธอผิดหวัง ฉันจะปลอบโยนหัวใจ
จะกี่แผลที่เธอเจอ ฉันจะเยียวยาให้หาย
แม้จะรู้ในตอนสุดท้ายเธอจะทิ้งกัน

แค่ได้ดูแลตอนเธอเหงา ซบลงตรงนี้ข้าง ๆ ฉัน
และเธอไม่ต้องฝืนอีกต่อไป ถ้าเธอเองยืนไม่ไหว
หลับลงตรงนี้ฉันจะไม่จากไปไหนไกล
ขอแค่เธอหายดี..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นิโคติน (nicotine) (คอร์ด)
ศิลปิน // Mirrr
Lyrics // Letach Ketsook
Melody // Letach Ketsook
Arrangement // Mirrr
ติดต่องานโชว์ // Line: bec_showbiz
 โฆษณา