หน้าแรก » ก้านตอง ทุ่งเงิน » คอร์ดเพลง เคิงใจ – ก้านตอง ทุ่งเงิน

คอร์ดเพลง เคิงใจ – ก้านตอง ทุ่งเงิน

คอร์ดเพลง เคิงใจ
ก้านตอง ทุ่งเงิน
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เคิงใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C G | Am | F G | C |

สิบบ้านส่า 
 
 
ห้าบ้านลือ 
 
ว่
Am 
าอ้ายบ่คือเก่า
 
 
ลยต้องมาถามข่าว 
 
มันแม
นบ่น้อ
 
 
เมื่อสอ
Am 
งหูได้ยินคนเข
Em 
าว่า 
 
 
 
 
สอ
งตากะอยา
Em/B 
กมาพ
Am 
บพ้อ
 
 
ว่าเ
ป็นจริงบ่ 
 
ที่อ้ายมีไผมาแท
นกัน
 

 
ล้วสุดท้าย 
 
 
กะได้เห็นอ้ายเป็
Am 
นคือคนเว้า
อาการอ้ายกับเ
ขาปานคนไ
ด้กัน
 
ถ้าฮั
Am 
กเขากะให้เว้าให้
Em 
ว่า
 
ถ้าจ
ริงน้องสิ
Em/B 
ยอมรั
Am 
บมัน
 
ย่าเสยซาใส่กัน 
 
ได้
บ่อ้าย

 
ใจเจ็บไปเ
คิงหนึ่ง 
 
เจ็บไปเ
คิงหนึ่ง
 
เมื่
Am 
อหัวใจมันไ
Em 
ด้ข่าว
 
ว่
าอ้ายกับเขาพากันไ
ปฮอดไสต่อไ
 
ต้องเจ็บอีกเ
คิงหนึ่ง 
 
เจ็บไปเ
คิงหนึ่ง
 
บ่
Am 
เหลือจักเคิงแม่น
Em 
บ่อ้าย
 
เมื่
ออ้ายเปลี่ยนไปน้องต้องเ
จ็บเบิดใจแม่
นบ่

เนื้อเพลง เคิงใจ
สิบบ้านส่า ห้าบ้านลือ ว่าอ้ายบ่คือเก่า
เลยต้องมาถามข่าว มันแมนบ่น้อ
เมื่อสองหูได้ยินคนเขาว่า
สองตากะอยากมาพบพ้อ
ว่าเป็นจริงบ่ ที่อ้ายมีไผมาแทนกัน

แล้วสุดท้าย กะได้เห็นอ้ายเป็นคือคนเว้า
อาการอ้ายกับเขาปานคนได้กัน
ถ้าฮักเขากะให้เว้าให้ว่า
ถ้าจริงน้องสิยอมรับมัน
อย่าเสยซาใส่กัน ได้บ่อ้าย

ใจเจ็บไปเคิงหนึ่ง เจ็บไปเคิงหนึ่ง
เมื่อหัวใจมันได้ข่าว
ว่าอ้ายกับเขาพากันไปฮอดไสต่อไส
ต้องเจ็บอีกเคิงหนึ่ง
บ่เหลือจักเคิงแม่นบ่อ้าย
เมื่ออ้ายเปลี่ยนไปน้องต้องเจ็บเบิดใจแม่นบ่
#เคิงใจ คอร์ด เนื้อเพลง
คำร้อง/ทำนอง พงศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
โปรดิวเซอร์ จินนี่ภูไท
ก้านตอง ทุ่งเงิน - เคิงใจ
 โฆษณา