หน้าแรก » ก้านตอง ทุ่งเงิน » คอร์ดเพลง กลับคำสาอ้าย – ก้านตอง ทุ่งเงิน

คอร์ดเพลง กลับคำสาอ้าย – ก้านตอง ทุ่งเงิน


INTRO | C G | Am G |
INTRO | Am | G | F G | C |

 
คำสั้
Am 
นๆ 
 
ที่ความยา
วมันบ่ถึงน
าที
 
อาจทำลายหลายล้านน
Dm 
าที
 
สิ่งดีๆที่เฮาร่ว
Am 
มก่อ
 
ใจเย็นไว้
สา 
 
เว้าหยังออ
Am 
กมา 
 
ฮู้โต
Em 
บ่น้อ
 
เรื่องมื้
Am 
อนี้น้องสิบ่คึ
Dm 
ดต่อ
 
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮั
กเฮา

 
* เก็บเอาไว้ก่
อน 
 
คำว่าลาก่
อน
 
เสื่องไว้สา
Am 
ก่อนได้บ่น้อ
Em 
อ้าย
 
ตะ
กี้ตะก่อน 
 
ฮัก
กันส่ำได๋
 
อยากให้ล
องตรองดูจั๊กค
ราว
 
เก็บเอาไว้ก่
อน 
 
คำว่าลาก่
อน
 
เสื่องไว้สา
Am 
ก่อน อย่าด่วน อย่า
Em 
ฟ้าว
 
บ่ต้
องป๋ากัน 
 
ฮัก
กันคือเก่า
 
ให้เป็นคือเ
ก่า 
 
น้องขอให้เ
จ้า 
 
กลับคำส
าอ้าย

 
** คำ
Am 
สั้นๆ 
 
แต่ความหมาย
มันรุนแรงแท้
น้อ
 
มันสะเ
Am 
ทือนฮอดใจ
Dm 
ฮู้บ่
 
น้องอยากขอเซาเว้าเด้
Am 
ออ้าย
 
อยู่กันมา
ดน 
 
ต้องมีสั
Am 
กหน 
 
ที่มีผิ
Em 
ดใจ
 
ถ้าน้อ
Am 
งผิดกะขอโทษหล
Dm 
ายๆ
 
อย่าคึดหลายให้มันเป็นเรื่
องราว

( * )

INSTRU | Am | G | F | G |
INSTRU | C G | Am G | C |

( **, *, * )

OUTRO | C G | Am G | C |

เนื้อเพลง
คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่ถึงนาที
อาจทำลายหลายล้านนาที
สิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อ
ใจเย็นไว้สา เว้าหยังออกมา ฮู้โตบ่น้อ
เรื่องมื้อนี้น้องสิบ่คึดต่อ
แค่อยากขอให้เห็นแก่ฮักเฮา

* เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อนได้บ่น้ออ้าย
ตะกี้ตะก่อน ฮักกันส่ำได๋
อยากให้ลองตรองดูจั๊กคราว
เก็บเอาไว้ก่อน คำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อน อย่าด่วน อย่าฟ้าว
บ่ต้องป๋ากัน ฮักกันคือเก่า
ให้เป็นคือเก่า น้องขอให้เจ้า กลับคำสาอ้าย

คำสั้นๆ แต่ความหมายมันรุนแรงแท้น้อ
มันสะเทือนฮอดใจฮู้บ่
น้องอยากขอเซาเว้าเด้ออ้าย
อยู่กันมาดน ต้องมีสักหน ที่มีผิดใจ
ถ้าน้องผิดกะขอโทษหลายๆ
อย่าคึดหลายให้มันเป็นเรื่องราว

( * )

(ดนตรี)

( **, *, * )

(ดนตรี)
เพลง : กลับคำสาอ้าย
Version ร้องแก้ : ก้านตอง ทุ่งเงิน
คำร้อง-ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ก้านตอง ทุ่งเงิน - กลับคำสาอ้าย - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา