คอร์ดเพลง ลืมไป THE STUDIO PROJECT

  
Text   
คอร์ดเพลง ลืมไป ศิลปิน THE STUDIO PROJECT คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em C D Am A B คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G Em | C D | G Em | C |
INTRO | G Em | C D | G Em | C D |

G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าในวัน
Am 
นี้ไม่มีเ
D 
ธอ
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปไม่ต้องคิด
Am 
ถึงต้องพ
D 
บเจอ
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าเธอมีเ
C 
ขายืนข้า
D 
งกาย
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่ามีเพียง
C 
ฉันที่ยัง
D 
วุ่นวาย

G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปไม่ควรต้อง
Am 
สนต้องห่วง
D 
ใย
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปไม่มีเธอ
Am 
แล้วในหัว
D 
ใจ
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าเธอทำร้
C 
ายฉันเรื่อ
D 
ยมา
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าในตอน
C 
นั้นฉันแ
D 
ทบบ้าต
E 
าย..

F# 
  สูญเสียอาก
A 
ารควบคุมตัวเ
E 
อง
 
  หมดความท
B 
รงจำชั่วคราว
F# 
  สูญหายจนเหมือ
A 
นไม่มีเรื่องร
B 
าว
 
  ที่ฉันเคยเสี
A 
ยใจ

INSTRU | G Em | C D |
INSTRU | G Em | C D |

G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าคนอย่าง
Am 
ฉันควรต้อ
D 
งเมา
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าฉันก็เ
Am 
หมือนแค่
D 
คนเก่า
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าเธอคน
C 
นั้นไม่เค
D 
ยพอ
G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าฉันคน
C 
นี้ไม่ค
D 
วรเฝ้า
E 
รอ..

F# 
  สูญเสียอาก
A 
ารควบคุมตัวเ
E 
อง
 
  หมดความท
B 
รงจำชั่วคราว
F# 
  สูญหายจนเหมือ
A 
นไม่มีเรื่องร
B 
าว
 
  ที่ฉันเคยเสี
A 
ยใจ เฮ.. เฮ..  
E 
เฮ้
F# 
  มีใครช่วยมา
B 
รับฉันที
 
  ตอน
F# 
นี้สมองฉันเลอะเ
B 
ลือนแล้ว
F# 
  มีใครช่วยมาเ
B 
ตือนฉันที
 
  ให้
F# 
ฉันไม่ลืมวันที่ผ่า
B 
นมา

INSTRU | F# | B | F# | E |

G 
  ลืม.. 
 
 
Em 
ไปว่าในวัน
C 
นี้ไม่
D 
มีเธอ..

INSTRU | G Em | C | E |

F# 
  สูญเสียอาก
A 
ารควบคุมตัวเ
E 
อง
 
  หมดความท
B 
รงจำชั่วคราว
F# 
  สูญหายจนเหมือ
A 
นไม่มีเรื่องร
B 
าว
 
  ที่ฉันเคยเสี
A 
ยใจ

G 
  ที่.. 
 
 
Em 
เธอหลอก
C 
ฉันตลอ
D 
ดมา
G 
  ที่.. 
 
 
Em 
ฉันนั้น
C 
ยังคงค้า
D 
งคา
G 
  ที่.. 
 
 
Em 
เคยเจ็บ
C 
ช้ำทุก
D 
ลมหายใจ
G 
  โฮ้.. 
 
 
Em 
โฮ..
 
  แต่
Bm 
ฉัน.. 
 
ก็
C 
ยัง.. 
 
 
D 
ลืม.. 
 
เมื่อเจ
G 
อเธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลืมไป


ลืม.. ไปว่าในวันนี้ไม่มีเธอ
ลืม.. ไปไม่ต้องคิดถึงต้องพบเจอ
ลืม.. ไปว่าเธอมีเขายืนข้างกาย
ลืม.. ไปว่ามีเพียงฉันที่ยังวุ่นวาย

ลืม.. ไปไม่ควรต้องสนต้องห่วงใย
ลืม.. ไปไม่มีเธอแล้วในหัวใจ
ลืม.. ไปว่าเธอทำร้ายฉันเรื่อยมา
ลืม.. ไปว่าในตอนนั้นฉันแทบบ้าตาย..

สูญเสียอาการควบคุมตัวเอง
หมดความทรงจำชั่วคราว
สูญหายจนเหมือนไม่มีเรื่องราว
ที่ฉันเคยเสียใจ

( ดนตรี )

ลืม.. ไปว่าคนอย่างฉันควรต้องเมา
ลืม.. ไปว่าฉันก็เหมือนแค่คนเก่า
ลืม.. ไปว่าเธอคนนั้นไม่เคยพอ
ลืม.. ไปว่าฉันคนนี้ไม่ควรเฝ้ารอ..

สูญเสียอาการควบคุมตัวเอง
หมดความทรงจำชั่วคราว
สูญหายจนเหมือนไม่มีเรื่องราว
ที่ฉันเคยเสียใจ เฮ.. เฮ.. เฮ้
มีใครช่วยมารับฉันที
ตอนนี้สมองฉันเลอะเลือนแล้ว
มีใครช่วยมาเตือนฉันที
ให้ฉันไม่ลืมวันที่ผ่านมา

( ดนตรี )

ลืม.. ไปว่าในวันนี้ไม่มีเธอ..

( ดนตรี )

สูญเสียอาการควบคุมตัวเอง
หมดความทรงจำชั่วคราว
สูญหายจนเหมือนไม่มีเรื่องราว
ที่ฉันเคยเสียใจ

ที่.. เธอหลอกฉันตลอดมา
ที่.. ฉันนั้นยังคงค้างคา
ที่.. เคยเจ็บช้ำทุกลมหายใจ
โฮ้.. โฮ..
แต่ฉัน.. ก็ยัง.. ลืม.. เมื่อเจอเธอ

มิวสิควิดีโอ ลืมไป THE STUDIO PROJECT

เพลง : ลืมไป (คอร์ด)
ศิลปิน : THE STUDIO PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง : THE STUDIO PROJECT
Mix & Mastered : A:TIP
FB: thestudioprojectofficial
คอร์ดเพลง ลืมไป THE STUDIO PROJECT
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend