คอร์ดเพลง โรคคนจน วงพัทลุง feat. 4Moze TaitosmitH

  
Text   
คอร์ดเพลง โรคคนจน ศิลปิน วงพัทลุง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | E | Esus4 | E B |

 
ใช้ชีวิตห่
E 
วยๆ 
 
อยู่บนโลกสวยของคนหมู่
C#m 
มาก
 
ฉันเกิดมาลำ
A 
บาก 
 
ลำ
B 
บนเลยต้องเป็นคนข
E 
ยัน 
 
 
B 
 
ออกล่าเงินต
E 
ราแม้ได้มา 
 
แค่เศษ
C#m 
กะตัง
 
เรามันคนชั้น
A 
ล่าง 
 
จะขี่
B 
ช้าง 
 
ขี่เก๋งได้ยัง
E 
ไง 
 
 
E7 

 
อย่างดีก็
A 
ซื้อ 
 
ความ
B 
รวย
 
บนเส้นทาง
G#m 
หวยที่แสนยิ่ง
C#m 
ใหญ่
 
แต่งเติมความ
F#m 
ฝันอันแสนยาวไ
B 
กล 
 
ถ้าได้เงินล้
E 
าน 
 
 
E7 
 
อดทนทำ
A 
มาหา
B 
กิน
 
ปลดเปลื้องหนี้
G#m 
สินที่น่ารำ
C#m 
คาญ
 
อยู่เพื่อ
F#m 
เงินและงาน 
 
ก้ม
B 
หน้า 
 
ก้มตาทำ
E 
ไป

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
A 
บทเป็นยอดนัก
B 
บู๊ 
 
สู้กับความ
E 
จน 
 
 
B 

 
ใช้ชีวิตเฮงซ
E 
วย 
 
บนเปลือกสวยๆของสังคม
C#m 
แย่ๆ
 
เราทุกคนก็
A 
แค่ 
 
เศษ
B 
คนที่ปนอยู่ในเมือง
E 
ฟ้า 
 
 
B 
 
ทำงานเช้าเ
E 
ย็นเลือดตากระเซ็นได้กินแค่ต้ม
C#m 
มาม่า
 
เมื่อเรามีรา
A 
คาไม่กี่ร้
B 
อย 
 
ก็ใช้สอยกันให้
E 
พอ 
 
 
E7 

 
อย่างดีก็
A 
ซื้อ 
 
ความ
B 
รวย
 
บนเส้นทาง
G#m 
หวยที่แสนยิ่ง
C#m 
ใหญ่
 
แต่งเติมความ
F#m 
ฝันอันแสนยาวไ
B 
กล 
 
ถ้าได้เงินล้
E 
าน 
 
 
E7 
 
อดทนทำ
A 
มาหา
B 
กิน
 
ปลดเปลื้องหนี้
G#m 
สินที่น่ารำ
C#m 
คาญ
 
อยู่เพื่อ
F#m 
เงินและงาน 
 
ก้ม
B 
หน้า 
 
ก้มตาทำ
E 
ไป

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
A 
บทเป็นยอดนัก
B 
บู๊ 
 
สู้กับความ
E 
จน..

INSTRU | A | A | G#m | G#m Gm |
INSTRU | F#m | B | E | E7 |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | B | E | E |

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
A 
บทเป็นยอดนัก
B 
บู๊..

 
เป็นโรคคน
A 
จน สับสนวุ่นวาย ราย
G#m 
ได้ไม่พอยาไส้
G#m 
ทำ..
Gm 
เพื่อ..
F#m 
เงินรายวันที่
B 
ซื้อได้แค่ไข่กับ
E 
หมู 
 
 
E7 
 
รักษาไม่
A 
หาย 
 
ดิ้น
B 
รนจนตาย 
 
ก็ไม่
G#m 
ร่ำไม่รวยอย่าง
C#m 
คุณหนู
 
ไม่มีพ่อ
F#m 
แม่ให้ขอ 
 
ไม่
G#m 
พอก็กู้
 
รับ
F#m 
บทเป็นยอด
G#m 
นักสู้..
 
เป็น
A 
ได้แค่ยอดนัก
B 
บู้ 
 
สู้กับความ
E 
จน
D 
C#m 
B 
E 


ใช้ชีวิตห่วยๆ อยู่บนโลกสวยของคนหมู่มาก
ฉันเกิดมาลำบาก ลำบนเลยต้องเป็นคนขยัน
ออกล่าเงินตราแม้ได้มา แค่เศษกะตัง
เรามันคนชั้นล่าง จะขี่ช้าง ขี่เก๋งได้ยังไง

อย่างดีก็ซื้อ ความรวย
บนเส้นทางหวยที่แสนยิ่งใหญ่
แต่งเติมความฝันอันแสนยาวไกล
ถ้าได้เงินล้าน
อดทนทำมาหากิน
ปลดเปลื้องหนี้สินที่น่ารำคาญ
อยู่เพื่อเงินและงาน ก้มหน้า ก้มตาทำไป

เป็นโรคคนจน
สับสนวุ่นวาย รายได้ไม่พอยาไส้
ทำเพื่อเงินรายวันที่ซื้อได้แค่ไข่กับหมู
รักษาไม่หาย ดิ้นรนจนตาย
ก็ไม่ร่ำไม่รวยอย่างคุณหนู
ไม่มีพ่อแม่ให้ขอ ไม่พอก็กู้
รับบทเป็นยอดนักบู๊ สู้กับความจน

ใช้ชีวิตเฮงซวย บนเปลือกสวยๆของสังคมแย่ๆ
เราทุกคนก็แค่ เศษคนที่ปนอยู่ในเมืองฟ้า
ทำงานเช้าเย็นเลือดตากระเซ็นได้กินแค่ต้มมาม่า
เมื่อเรามีราคาไม่กี่ร้อย ก็ใช้สอยกันให้พอ

อย่างดีก็ซื้อ ความรวย
บนเส้นทางหวยที่แสนยิ่งใหญ่
แต่งเติมความฝันอันแสนยาวไกล
ถ้าได้เงินล้าน
อดทนทำมาหากิน
ปลดเปลื้องหนี้สินที่น่ารำคาญ
อยู่เพื่อเงินและงาน ก้มหน้า ก้มตาทำไป

เป็นโรคคนจน
สับสนวุ่นวาย รายได้ไม่พอยาไส้
ทำเพื่อเงินรายวันที่ซื้อได้แค่ไข่กับหมู
รักษาไม่หาย ดิ้นรนจนตาย
ก็ไม่ร่ำไม่รวยอย่างคุณหนู
ไม่มีพ่อแม่ให้ขอ ไม่พอก็กู้
รับบทเป็นยอดนักบู๊ สู้กับความจน

( ดนตรี )

เป็นโรคคนจน
สับสนวุ่นวาย รายได้ไม่พอยาไส้
ทำเพื่อเงินรายวันที่ซื้อได้แค่ไข่กับหมู
รักษาไม่หาย ดิ้นรนจนตาย
ก็ไม่ร่ำไม่รวยอย่างคุณหนู
ไม่มีพ่อแม่ให้ขอ ไม่พอก็กู้
รับบทเป็นยอดนักบู๊..

เป็นโรคคนจน
สับสนวุ่นวาย รายได้ไม่พอยาไส้
ทำเพื่อเงินรายวันที่ซื้อได้แค่ไข่กับหมู
รักษาไม่หาย ดิ้นรนจนตาย
ก็ไม่ร่ำไม่รวยอย่างคุณหนู
ไม่มีพ่อแม่ให้ขอ ไม่พอก็กู้
รับบทเป็นยอดนักสู้..
รับบทเป็นยอดนักบู๊ สู้กับความจน

มิวสิควิดีโอ โรคคนจน วงพัทลุง

เพลง : โรคคนจน (คอร์ด)
ศิลปิน : วงพัทลุง
เนื้อร้อง/ทำนอง : แบงค์ โมเดิร์น
เรียบเรียง : วงพัทลุง พาราฮัท
ติดต่องานศิลปิน : 089-994-2583

3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend