คอร์ดเพลง ความแฮงของเหล้า ไม่เท่าความเศร้าของใจ ดิด คิตตี้

  
Text   
คอร์ดเพลง ความแฮงของเหล้า ไม่เท่าความเศร้าของใจ ศิลปิน ดิด คิตตี้ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em E7 D G Am Bm C ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | Em D/F# | G | Am B7 | Em |

 
บ่ได้มัก
Em 
เมา 
 
ฮู้อยู่ว่าเห
D 
ล้าบ่แม่นทาง
Em 
ออก
 
อก
E7 
หักมันบ่ตาย
Am 
ดอก 
 
ไผกะบ
D 
อกว่าต้อง
G 
ทำใจ
 
ไห้จนตา
Em 
โป 
 
เขากะ
E7 
บ่โง 
 
กลับคืนมาใ
Am 
หม่
 
ใช้แอลกอฮ
D 
อล์เยียวยาแผล
G 
ใจ
 
ล้างเขาออกไ
D 
ปด้วยหยด
B7 
น้ำตา

 
ยอมให้คน
Em 
ว่าเป็น
D 
บักขี้ยาขี้
Em 
เมา
 
ยอมเ
E7 
สียแฮงอ้วกให้เ
Am 
หล้า
 
ดีกว่าเสียแฮงเ
D 
ว้ากับคนหลาย
G 
ใจ
 
เมาแล้วกะ
Em 
นอนเขาเซาออน
E7 
ซอนจะยื้อทำ
Am 
ไม
 
เหล้าหมดข
D 
วดก็แค่เปลี่ยนใ
G 
หม่
 
เมื่อเขาหมดใ
D 
จก็แค่เปลี่ย
G 
นคน

 
ความแฮงของเห
D 
ล้า 
 
ยังบ่ซ่ำความเศร้า
Em 
ในใจ
 
แม่นอ้ายสิ
D 
กินปา
Em 
นได๋ 
 
กินให้ตายกะยังบ่
D 
ลืม
 
ฟังเพลงเศ
D 
ร้าๆ 
 
คึดฮอดหน้าเขากะแฮงเจ็
Am 
บตื่ม
 
บอกว่าฮักแค่ตั๋วให้
Bm 
ปลื้ม 
 
เขาแค่ให้
Am 
ยืมใช้คำว่าแ
D 
ฟน

 
เมาจนว่า
Em 
เซ 
 
จน
D/F# 
เทเหล้าบ่ถืกแ
C 
ก้ว
 
สุดท้ายอ้ายกะทิ่ม
Am 
แข่ว 
 
เจ็บคักแล้วย้อนเจ้าก้อ
Em 
นคำ 
 
 
D/F# 
 
เหล้าแก้วสุดท้
C 
ายขอดื่มส่ง
Em 
ท้ายให้
D 
คนใ
Am 
จดำ
 
อ้ายผิดเองที่มันตา
Em 
ต่ำ 
 
ต้องเจ็บต้อง
D/F# 
ช้ำบ่โท
G 
ษผู้ใด๋.. 
 
 
D 

INSTRU | Em | D | Am B7 | Em |
INSTRU | Em D | Am C | D | D |

 
ยอมให้คน
Em 
ว่าเป็น
D 
บักขี้ยาขี้เ
C 
มา
 
ยอมเสียแฮงอ้วกให้เ
Am 
หล้า
 
ดีกว่าเสียแฮงเ
D 
ว้ากับคนหลา
G 
ยใจ
 
เมาแล้วกะ
Em 
นอนเขาเซาออน
E7 
ซอนจะยื้อทำ
Am 
ไม
 
เหล้าหมดขวดก็แค่เปลี่ยน
Em 
ใหม่
 
เมื่อเขาหมดใ
D 
จก็แค่เปลี่ย
G 
นคน

 
ความแฮงของเห
D 
ล้า 
 
ยังบ่ซ่ำความเศร้าใ
Em 
นใจ
 
แม่นอ้ายสิ
D 
กินปา
Em 
นได๋ 
 
กินให้ตายกะยัง
D 
บ่ลืม
 
ฟังเพลงเ
Em 
ศร้าๆ 
 
คึดฮอดหน้า
D/F# 
เขากะแฮงเจ็บ
C 
ตื่ม
 
บอกว่าฮักแค่ตั๋วให้ป
G 
ลื้ม 
 
เขาแค่ให้
D 
ยืมใช้คำว่าแฟน

 
เมาจนว่า
Em 
เซ 
 
จน
D/F# 
เทเหล้าบ่ถืกแ
C 
ก้ว
 
สุดท้ายอ้ายกะทิ่ม
Am 
แข่ว 
 
เจ็บคักแล้วย้อนเจ้าก้อ
Em 
นคำ 
 
 
D/F# 
 
เหล้าแก้วสุดท้
C 
ายขอดื่มส่ง
Em 
ท้ายให้
D 
คนใ
Am 
จดำ
 
อ้ายผิดเองที่มันตา
Em 
ต่ำ 
 
ต้องเจ็บต้อง
D/F# 
ช้ำบ่โท
G 
ษผู้ใด๋..

 
สิโทษตัว
E/G# 
เองที่มันตา
Am 
ต่ำ 
 
บ่ให้เป็นก
D 
รรม..
 
อ้ายให้อภัย..
 

OUTRO | Em D/F# | G | Am B7 | Em |


บ่ได้มักเมาฮู้อยู่ว่าเหล้าบ่แม่นทางออก
อกหักมันบ่ตายดอก ไผกะบอกว่าต้องทำใจ
ไห้จนตาโป เขากะบ่โง กลับคืนมาใหม่
ใช้แอลกอฮอล์เยียวยาแผลใจ
ล้างเขาออกไปด้วยหยดน้ำตา

ยอมให้คนว่าเป็นบักขี้ยาขี้เมา
ยอมเสียแฮงอ้วกให้เหล้า
ดีกว่าเสียแฮงเว้ากับคนหลายใจ
เมาแล้วกะนอนเขาเซาออนซอนจะยื้อทำไม
เหล้าหมดขวดก็แค่เปลี่ยนใหม่
เมื่อเขาหมดใจก็แค่เปลี่ยนคน

ความแฮงของเหล้า ยังบ่ซ่ำความเศร้าในใจ
แม่นอ้ายสิกินปานได๋ กินให้ตายกะยังบ่ลืม
ฟังเพลงเศร้าๆ คึดฮอดหน้าเขากะแฮงเจ็บตื่ม
บอกว่าฮักแค่ตั๋วให้ปลื้ม เขาแค่ให้ยืมใช้คำว่าแฟน

เมาจนว่าเซ จนเทเหล้าบ่ถืกแก้ว
สุดท้ายอ้ายกะทิ่มแข่ว เจ็บคักแล้วย้อนเจ้าก้อนคำ
เหล้าแก้วสุดท้ายขอดื่มส่งท้ายให้คนใจดำ
อ้ายผิดเองที่มันตาต่ำ ต้องเจ็บต้องช้ำบ่โทษผู้ใด๋..

( ดนตรี )

ยอมให้คนว่าเป็นบักขี้ยาขี้เมา
ยอมเสียแฮงอ้วกให้เหล้า
ดีกว่าเสียแฮงเว้ากับคนหลายใจ
เมาแล้วกะนอนเขาเซาออนซอนจะยื้อทำไม
เหล้าหมดขวดก็แค่เปลี่ยนใหม่
เมื่อเขาหมดใจก็แค่เปลี่ยนคน

ความแฮงของเหล้า ยังบ่ซ่ำความเศร้าในใจ
แม่นอ้ายสิกินปานได๋ กินให้ตายกะยังบ่ลืม
ฟังเพลงเศร้าๆ คึดฮอดหน้าเขากะแฮงเจ็บตื่ม
บอกว่าฮักแค่ตั๋วให้ปลื้ม เขาแค่ให้ยืมใช้คำว่าแฟน

เมาจนว่าเซ จนเทเหล้าบ่ถืกแก้ว
สุดท้ายอ้ายกะทิ่มแข่ว เจ็บคักแล้วย้อนเจ้าก้อนคำ
เหล้าแก้วสุดท้ายขอดื่มส่งท้ายให้คนใจดำ
อ้ายผิดเองที่มันตาต่ำ ต้องเจ็บต้องช้ำบ่โทษผู้ใด๋..

สิโทษตัวเองที่มันตาต่ำ บ่ให้เป็นกรรม..
อ้ายให้อภัย..

มิวสิควิดีโอ ความแฮงของเหล้า ไม่เท่าความเศร้าของใจ ดิด คิตตี้

เพลง : ความแฮงของเหล้า ไม่เท่าความเศร้าของใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : ดิด คิตตี้
เนื้อร้อง/ทำนอง : นันท์ ธนากร
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
FB: DidKitty.Juod

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend